Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Η «Ζώσα Εκκλησία» ως η πόρνη μετά του κόκκινου θηρίου της Αποκαλύψεως.


σ.σ. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις των ημερών μας είναι… «εντελώς τυχαία» !

Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου,  13/03/83


… Σε ένα μικρό σύγγραμα του Ρώσου επισκόπου Νοβογορόδ Ιννοκέντιου [της επαρχίας Νοβογορόδ (Νόβγκοροντ)]. αυτός ο Ιννοκέντιος -το έχω μαζί μου το βιβλιαράκι αυτό, κάποιος κύριος από σας προ μερικών ετών μου το έδωσε- το έγραψε ευθύς μετά την Ρωσικήν Επανάστασιν και το μετέφρασε ένας δικός μας Αρχιμανδρίτης, ο Σωφρόνιος Δούκας που ήταν εφημέριος στο Κίσνοβο της Ρουμανίας. Τυπώθηκε στην Ελλάδα το 1935. 

Και γράφει αγαπητοί μου τα εξής… Βέβαια προσπαθεί να ερμηνεύσει μερικά σημεία της Αποκαλύψεως, όχι ολόκληρη την Αποκάλυψη μόνο μερικά σημεία, και θέλει να αποκαλύψει την πραγμάτωση των όσων το Βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει ως προς τα τελεσιουργούμενα εις την εποχή μας και εις τον αιώνα μας με τον διωγμό της Εκκλησίας του Χριστού από εκείνα τα οποία ως αντίθετες δυνάμεις υπάρχουν. Όχι. Κάτι περισσότερο. 

Μια σχέση ανάμεσα στο κόκκινο θηρίο και την πόρνη που ιππεύει το κόκκινο θηρίο, και ποια μπορεί να είναι αυτή η πόρνη η οποία ιππεύει το κόκκινο θηρίο. Αλλά ακούσατε καλύτερα να σας διαβάσω και θα εκπλαγείτε. Σημειώνει λοιπόν στην 96 σελίδα:


«Τι παριστά αυτή αύτη η καλλωπισμένη γυνή; Τούτο δεν είναι όφις, δεν είναι θηρίον, ουδέν κοινόν έχων με ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι οργάνωσις η οποία δεν έχει ουδέν κοινόν με τον Χριστιανισμόν, αλλά είναι άνθρωπος και ο οποίος μάλιστα άνθρωπος, πολυτελή γυνή εστολισμένη με πολυτελή στολή και με πολύτιμα κοσμήματα. 


Η γυνή αύτη σημαίνει Χριστιανικήν Οργάνωσιν αλλ’ ουχί γυμνήν, άσχημον και παραμορφωμένην. Όχι αιρετικήν εν γένει, όχι προτεσταντική, αλλά τουναντίον ενδεδυμένη με πολυτελή ενδυμασίαν, έχουσαν ειδικούς θεσμούς, περίφημον λατρείαν και τύπους. Ναι. Αύτη είναι η »Ζώσα Εκκλησία» (η πόρνη). Ναι. Ναι. Η »Ζώσα Εκκλησία». Τοιαύτη οργάνωσις ανεφάνη εσχάτως εν Ρωσία επί της κυριαρχίας εκεί του ερυθρού δράκοντος. 


Τί είναι αυτή η »Ζώσα Εκκλησία»; Είναι η ένωσις του Χριστιανισμού μετά του κοκκίνου αθεϊσμού. Δυστυχώς, οι θεωρούντες εαυτούς αντιπροσώπους του Χριστιανισμού, λειτουργούς του Θεού (κληρικοί), εγένοντο υπηρέται του Σατανά, καθ’ ον χρόνον προσποιητώς παραμένουσι λειτουργοί του Θεού. …. 


Η »Ζώσα Εκκλησία» εσχηματίσθη ως εξής. Όταν οι άθεοι σοσιαλισταί εν Ρωσία εκήρυξαν πόλεμον κατά του Θεού και ήρχισαν να κλείουν τα Μοναστήρια, τας Εκκλησίας, ήρχισαν να διώκουν, να βασανίζουν και να πυροβολούν επισκόπους και ιερείς άνευ διακρίσεως δόγματος, τότε οι ιερείς τινές της πρώην επικρατούσης Εκκλησίας (Ορθοδόξου) εν Ρωσία, απετάθησαν εις την ερυθράν εξουσίαν, εις τους Μπολσεβίκους, με την ερώτησιν, διατί διώκεται ο κλήρος; 

Η ερυθρά εξουσία απήντησε, διότι ο κλήρος υπηρετεί την Τσαρικήν εξουσίαν και παρουσιάζεται εχθρός της ερυθράς κομμουνιστικής εξουσίας και εχθρός του σοσιαλισμού.


Οι παρουσιασθέντες ιερείς απήντησαν ότι ούτοι είναι σύμφωνοι να εξυπηρετούν και την Σοβιετικήν εξουσίαν αρκεί μόνον να δώσουσιν εις αυτούς τα δικαιώματα εκείνα τα οποία είχον και επί Τσάρον. 

Η Σοβιετική εξουσία τότε απήντησε ότι συμφωνεί να δώσει εις αυτούς οποιαδήποτε δικαιώματα αλλά με την συμφωνία να εργάζονται ούτοι εις ωφέλεια της ερυθράς αθέου εξουσίας και προς βλάβη όλων των εχθρών της εξουσίας ταύτης και προς εξάλειψιν και εξαφανισμόν της Χριστιανικής θρησκείας. Οι ιερείς της πρώην επικρατούσης Εκκλησίας απήντησαν ότι εις όλα ταύτα συμφωνούσιν.


Αμέσως λοιπόν μετά τούτο εχωρίσθησαν από του Πατριάρχου Μόσχας Τύχωνος και απετέλεσαν αφ’ εαυτών σύλλογον, κοινωνίαν, την οποίαν ονόμασαν »Ζώσαν Εκκλησίαν». Και δια της οδού ταύτης η εστολισμένη γυνή απεδείχθη πόρνη καθημένη επί του ερυθρού δράκοντος.


Οι αντιπρόσωποι του Χριστού έκαμον συμμαχίαν με τους υπηρέτας του διαβόλου προς εξαφάνισιν του Χριστιανισμού. Η »Ζώσα Εκκλησία» εδημιούρηγησε Σύνοδον, η δε άθεος Σοβιετική εξουσία την επεκύρωσε εις την ανωτέρα διοίκησιν.. γενικών πολιτικών γραφείων ή Γκεπεού τριάς, δηλαδή, επιτροπή εκ τριών αθέων δια να επικοινωνεί με την σύνοδον, ήτις ήτο υποχρεωμένην να εκπληροί προθύμως, να εκτελεί όλα τα έγγραφα και τας επιθυμίας των ερυθρών αθέων της Σοβιετικής εξουσίας.


Και το έργον της καταστροφής των Χριστιανικών κειμηλίων και ιερών του Χριστιανισμού επήρε τον κατήφορον, ως κοινώς λέγομεν.


-Η τριάς των αθέων παραδείγματος χάρη εκφράζει την επιθυμίαν όπως όλα τα Μοναστήρια κλείσωσιν.


-Η Σύνοδος της »Ζώσης Εκκλησίας» παρακαλεί την Σοβιετικήν εξουσίαν να κλείσει όλα τα Μοναστήρια.


-Η εξουσία αύτη αμέσως προβαίνει εις την εκτέλεσιν της αιτήσεως της Συνόδου. Άρχεται το κλείσιμο των Μοναστηρίων, η απόλυσις των μοναζόντων και μοναζουσών, τας Εκκλησίας τας μεταβάλλουν εις νοσοκομεία, λέσχας, θέατρα και λοιπά. 


-Θρήνοι και οδυρμοί και δάκρυα και γογγυσμοί, φωναί απελπισίας και κατάραι ακούονται εκ μέρους των πιστών.


-Η ερυθρά εξουσία ησύχως απήντησε: Ημείς εδώ δεν πταίομεν. Η Σύνοδός σας απαιτεί τούτο. Ημείς μόνον εκτελούμεν τας επιθυμίας της.


Δια της αυτής λοιπόν οδού έκλεισαν πολλάς Εκκλησίας, εφυλάκησαν, εξόρισαν εις βαρείας εργασίας, επυροβόλησαν χιλιάδες Επισκόπων, Ιερέων και απλών Χριστιανών.


Η »Ζώσα Εκκλησία» εισήγαγε πολλούς νεωτερισμούς. Εγγάμους ιερείς προαγάγει εις επισκόπους, εις τους εν χηρεία ιερείς επιτρέπει δεύτερον γάμον διατηρούντως μετά ταύτα τον βαθμόν της ιεροσύνης των. 

Έκαστος επίσκοπος και ιερεύς της »Ζώσης Εκκλησίας» είναι και πράκτωρ και σπιούνος του εκτάκτου συμβουλίου Γκεπεού, ανωτέρα εξουσία, και αναφέρουσιν ό,τι γνωρίζουσι, και καταγγέλουσι πάντα, ειδικών και ξένων,… εναντίον της Σοβιετικής εξουσίας των αθέων κομμουνιστών.


Κατά την επιθυμίαν της εξουσίας ταύτης και εναντίον των εκκλησιαστικών κανόνων καθήρεσαν τον Πατριάρχην Τύχωνα και εστέρησαν αυτόν και αυτού του σχήματος του Μοναχού. Και πόσους ούτοι παρέδωκαν εις τους όνυχας τους ερυθρού δράκοντος εις μαρτύριον και θάνατον αδύνατον αριθμείσαι. 

Όλας τας αιμοχαρείς πράξεις της Σοβιετικής εξουσίας η »Ζώσα Εκκλησία» με παρεκκλίσεις επιδοκιμάζει και ευλογεί. Τους δε εχθρούς του ερυθρού όφεως καταράται. 


Αλλά δεν πρέπει να νομίζομε ότι η διεφθαρμένη γυνή, η καθημένη επί του ερυθρού θηρίου εικονίζει μόνον την »Ζώσαν Εκκλησίαν» της Μόσχας και τα μέλη αυτής της »Εκκλησίας». Όχι. Τούτο πρέπει να εννοόμεν πολύ ευρύτερον. 

Υπό την πόρνην αυτήν εννοούνται όλοι γενικώς οι Χριστιανοί οι οποίοι όπου και αν είναι, αν και ούτοι παραμένουσι Χριστιανοί, εργάζονται δια την καταστροφήν του Χριστιανισμού και εις ωφέλειαν του ερυθρού θηρίου της αθεΐας, είτε λαϊκοί, είτε ιερείς, είτε επίσκοποι και μητροπολίται και πατριάρχαι και πάπαι είναι ούτοι. Τοιούτοι ευρίσκονται και εν τη ιστορία και εις τας ημέρας ημών.»

Και άλλα πολλά. Τι να προσθέσουμε αγαπητοί μου σε αυτά; Τι να προσθέσουμε; Τ’ ακούσατε. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. 

Ένα μόνο, Ότι και εδώ στην Ελλάδα μας ήδη έχουμε κάνει αρχή και ο Θεός να ελεήσει. Τίποτε άλλο δεν λέγω. Ότι εμείς οι ίδιοι προδίδουμε την Εκκλησία. 


Ότι η πόρνη αυτή γυναίκα, δύναται να είναι υψηλώ ονόματι λεγομένη Εκκλησία, δηλαδή ότι δύναται να είναι, αυτό το βλέπομε αλλά και δύναται να κατοχυρωθεί με πολλά επιχειρήματα και να εξαχθεί από πολλά στοιχεία, και γεωγραφικά και Πατερικά, τα οποία εν συνεχεία σας αναφέρω.

______________

Απομαγνητοφώνηση Φαίη.

σ.σ. ΕΔΩ ΑΚΡΙΒΩΣ συνεχίζει στο απόσπασμα το οποίο απομαγνητοφώνησα πριν λίγες ημέρες.
Πηγή arnion.gr [Ομιλία 71. Ιερά Αποκάλυψις 18, 1β-2 Ἑτέρα ἑρμηνεία τῆς πόρνης ὡς τῆς «ζώσης Ἐκκλησίας» ἐν Μόσχα συμπλεκομένης μετά τοῦ κοκκίνου θηρίου ἤτοι ἡ ἐκκοσμικευμένη Ἐκκλησία συμπλέουσα μετά ἀθέων καθεστώτων.]

«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου