Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Δημήτρης Δασκαλάκης: Ὁμιλία στήν Αἴγινα

 

Χριστὸς Ἀνέστῃ Φίλοι καὶ Φίλες.

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρὰ ποὺ βρίσκομαι ἀνάμεσα σὲ πολῖτες ποὺ συνεχίζουν νὰ δίνουν ἕνα δίκαιο, ἔντιμο καὶ εὐλογημένο ἀγῶνα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἀλήθειας καὶ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ σήμερα ἀπὸ τὴν Αἴγινα, τὴν πρώτη πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νὰ ἐκπέμψουμε πρὸς κάθε κατεύθυνση ἕνα πρωτεῦον καὶ κυρίαρχο μήνυμα ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη πολῖτες μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ὑγειονομικῆς κρίσης ποὺ δὲν τὰ ἔχουν παρατήσει ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ ἀντιστέκονται καὶ νὰ ἀγωνίζονται καὶ κατὰ τῶν πειραματικῶν ἐμβολίων καὶ κατὰ τῆς ὑποχρεωτικότητας τῶν ἰατρικῶν πράξεων.

Ζοῦμε χωρὶς καμία ἀπολύτως ἀμφιβολία στὴν ἐποχὴ τῆς Ἀντι-νόησης.

Ὁ Ἀντίνοος ἦταν ὁ ἀρχηγὸς τῶν Μνηστήρων τῆς Πηνελόπης καὶ ὁ πρῶτος ποὺ θανατώθηκε ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ Ὀδυσσέα.

Ἄν θέλουμε νὰ δώσουμε ἕναν ὁρισμὸ τῆς «ἀντινόησης» θὰ λέγαμε ὅτι ὡς ἀντινόηση περιγράφεται ἡ συστηματικὴ προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀπὸ νεοταξικὰ κέντρα ἐξουσίας, πολιτικοὺς καὶ διανοούμενους, ποὺ μισοῦν τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν ἄνθρωπο, μὲ σκοπὸ νὰ ἀλλάξουν τὸν τρόπο σκέψης τῶν ἀνθρώπων τροποποιῶντας τὸ νοηματικὸ περιεχόμενο τῶν λέξεων, ἐννοιῶν καὶ ἐκφράσεων.

Οἱ ἀντινοϊστὲς ἐπιχειροῦν νὰ ἐκτοπίσουν ἀπὸ τὴν διάνοια τῶν ἀνθρώπων τὴν ἔννοια τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου, ποὺ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς Ἀρετῆς καὶ ἐπιδιώκουν νὰ τὴν ἐπανακαθορίσουν ἐπιβάλλοντας ὡς ὀρθολογικὴ ἐπιλογὴ κάθε τί ποὺ ἀντιστρατεύεται τὸ φυσικὸ δίκαιο καὶ ἀναιρεῖ τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ ἀντινοϊστὲς ἐπιδιώκοντας τὴν πνευματικὴ ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας ἔχουν θέσει σὲ ἐφαρμογὴ ἕνα δόλιο καὶ μοχθηρὸ σχέδιο.

Κρατοῦν τὸ ἐξωτερικὸ σχῆμα τῆς λέξης, ἡ ἐκφορὰ τῆς ὁποίας διεγείρει θετικὰ συναισθήματα καὶ σκέψεις στὸν πολίτη, π.χ. ἡ λέξη «Δημοκρατία» καὶ τὴν ἐμβολιάζουν τροποποιῶντας τὸ ἐτυμολογικὸ περιεχόμενό της, προκειμένου νὰ διαγραφεῖ ἀπὸ τὴν συλλογικὴ συνείδηση καὶ μνήμη ἡ ἀρχικὴ σημασία ποὺ εἶχε ἡ λέξῃ ὥστε οἱ πολῖτες μὲ τὸ ἄκουσμα τῆς ἴδιας λέξης νὰ τὴν προσλαμβάνουν μὲ τὴν νέα της ἑρμηνεία.

Ἐπικαλοῦμαι δύο παραδείγματα ἀντινόησης: Οἱ ἀντινοϊστὲς ἰσχυρίζονται ὅτι ζοῦμε σὲ ἕνα πολίτευμα κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας ἐντούτοις, τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας δὲν θεσπίστηκαν ἀπὸ τὴν Βουλή.

Σὲ μιὰ κρίσιμη στιγμὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ βουλὴ αὐτοπεριορίστηκε ἐκχωρῶντας τὴν νομοθετική της ἁρμοδιότητα στὴν κυβέρνηση ἐγείροντας μεῖζον θεσμικὸ ζήτημα λειτουργίας τοῦ πολιτεύματος.

Ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας ποὺ ὑπῆρξε ὁ πιὸ ἀκραῖος καὶ πρωτοφανὴς περιορισμὸς ἀτομικοῦ δικαιώματος σὲ συνθῆκες δημοκρατικῆς ὁμαλότητας, δὲν ἐπιβλήθηκε μὲ νόμο ἀλλὰ μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση.

Τρεῖς μόνο (3) ἄνθρωποι ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας, ὁ Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση νὰ κλειδώσουν στὰ σπίτια τοὺς δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες πολῖτες.

Κατὰ τὰ ἄλλα οἱ ἀντινοϊστές μᾶς παραμυθιάζουν ὅτι ἡ δημοκρατία «ἄντεξε» καὶ οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοὶ λειτούργησαν.

Δεύτερο παράδειγμα ἀντινόησης: Ἐνῶ μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ὅτι μὲ τὸ ἐμβόλιο ἀποκτᾷ κανεὶς ἀνοσία ἐφ᾿ ὅρου ζωῆς, ἐν τούτοις ἑκατομμύρια συμπολιτῶν μας μολονότι ἔχουν τριπλοεμβολιαστεῖ, σήμερα δὲν διαθέτουν καμία ἀπολύτως ἀνοσιακὴ προστασία, ἀφοῦ εἶναι ζήτημα ἂν ὑφίσταται ἀνοσία ἐλάχιστες ἑβδομάδες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό.

Παρόλα αὐτὰ οἱ ἀντινοϊστὲς συνεχίζουν νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ ἐμβόλιο Mrna εἶναι ἀσφαλὲς καὶ ἀποτελεσματικὸ ποὺ ἀποτέλεσε τὴν κορωνίδα τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς γνώσης.

Ἑπομένως ἡ ἀντινόηση συνιστᾷ μιὰ τεράστια ἀπειλὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν συγκρότηση τῶν ἀνθρώπων ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νὰ μολύνει τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά τους ἀλλοιώνοντας τὸ περιεχόμενο τῶν ἐννοιῶν καὶ λέξεων καὶ ἀνατρέποντας παραδεδεγμένες ἀρχὲς καὶ ἀξίες.

Ὡστόσο ἡ μαζικὴ προσέλευση τῶν πολιτῶν στὰ ἐμβολιαστικὰ κέντρα δὲν θὰ εἶχε σημειώσει τέτοια ἀνέλπιστη ἐπιτυχία χωρὶς τὴν καθοριστικὴ συμβολὴ τῶν μέσων μαζικῆς ἐπιρροῆς καὶ ἐξαπάτησης τὰ ὁποῖα προπαγάνδιζαν ἔναντι ἁδρᾶς κρατικῆς ἀμοιβῆς ὑπὲρ τῆς ἀναγκαιότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητας τῶν ἐμβολίων.

Κρίνεται ἀναγκαῖο, ὅπως τὸ ὀξυγόνο ποὺ ἀναπνέουμε, ἂν θέλουμε νὰ ἐπανακτήσουμε τὴν πνευματική μας ἐλευθερία, νὰ πετάξουμε στὰ σκουπίδια τίς τηλεοράσεις ποὺ ἐκχυδαΐζουν τὴν συμπεριφορὰ καὶ ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνη ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀναζητῶντας ἐναλλακτικοὺς τρόπους ἀντικειμενικῆς ἐνημέρωσης καὶ πληροφόρησης.

Τὸ ἔχουμε πεῖ, τὸ λέμε ξανὰ καὶ σήμερα ἀπὸ τὴν Αἴγινα: Ἡ τηλεοπτικὴ διασωλήνωση βλάπτει σοβαρὰ τὴν διανοητικὴ ὑγεία τῶν πολιτῶν.
 
Οἱ ἱστορικὲς μεταβολὲς ποὺ συντελοῦνται σήμερα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο μὲ ἐπίφαση τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, θὰ παραμείνουν καὶ μετὰ τὴν λήξη της καὶ θὰ ἀλλάξουν μιὰ γιὰ πάντα τὴν μορφὴ τοῦ κόσμου.

Μὲ τὴν καθολικὴ ἐφαρμογὴ τῶν πιστοποιητικῶν ὑγείας τὰ ὁποῖα φέρουν τὸν κωδικὸ Qr κάθε ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ ὑπάγεται στὸν ψηφιακὸ ἔλεγχο τοῦ κράτους.

Ἡ νέα παγκόσμια τάξη ψηφιακῆς τυραννίας θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα ὁλοκληρωμένο σύστημα  βαθμολόγησης τῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς τῶν πολιτῶν ποὺ ἤδη ἐφαρμόζεται στὴν Κίνα καὶ ἐπεκτείνεται πιλοτικὰ καὶ στὴν Εὐρώπη.

Οἱ μῆνες τῆς οἰκονομικῆς στασιμότητας, τὰ μέτρα τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης, ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, ἡ ἐπιβολὴ ὑποχρεωτικῶν ἰατρικῶν πράξεων ἀπορρύθμισαν τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ καὶ ἀποσάθρωσαν τὴν οἰκονομικὴ βάση ἑκατομμυρίων οἰκογενειῶν.

Παρατηρεῖται ἤδη μαζικὴ ἀπώλεια χιλιάδων θέσεων ἐργασίας καὶ μιὰ ὁλοένα αὐξανόμενη οἰκονομικὴ ἐξάρτηση τῶν πολιτῶν ἀπὸ τίς κυβερνήσεις.

Οἱ πολιτικοὶ κατέστρεψαν συνειδητὰ τὸ μέλλον, τίς προσδοκίες καὶ τὰ ὄνειρα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων  δημιουργῶντας τοὺς «νεόπτωχους τῆς πανδημίας» καὶ στὴν συνέχεια ἐμφανίζονται ὡς σωτῆρες μοιράζοντας ἐπιδόματα.

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, οἱ ἡγέτες τῶν χωρῶν μίλησαν συντονισμένα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιὰ τὴν ἐπίθεση τοῦ «ἀόρατου ἐχθροῦ» μὲ σκοπὸ τὴν τρομοκράτηση τῶν πολιτῶν καὶ τὴν εὐκολότερη χειραγώγησή τους.

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2022 ὁ ἴδιος ἀόρατος μαριονετίστας ποὺ συντονίζει τίς κυβερνήσεις παγκοσμίως, τίς διέταξε ὥστε νὰ μιλοῦν ταυτόχρονα γιὰ τὴν χαλάρωση τῶν περιοριστικῶν ὑγειονομικῶν μέτρων καὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς πανδημίας.

Σήμερα ποὺ καλλιεργεῖται τεχνηέντως ἀπὸ τὰ παγκόσμια ΜΜΕ ἕνα αἴσθημα ἐπίπλαστης εὐφορίας γιὰ τὴν χαλάρωση τῶν μέτρων καὶ τὴν δῆθεν ἐπάνοδο στὴν κανονικότητα, στὴν πραγματικότητα βρισκόμαστε ὄχι στὸ ἡμίχρονο ἀλλὰ στὸ πρῶτο time out ἑνὸς ἐφιαλτικοῦ ἀγῶνα.
 
Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα δὲν θὰ ὑπάρξει.  Ὁ κόσμος ἔχει ἤδη ἀπασταθεροποιηθεῖ καὶ βρίσκεται σὲ ἐλεύθερη πτώση.
 
Δισεκατομμύρια ἐμβολιασμένων ἀνθρώπων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο μὲ ἄγνωστο τὸν χρόνο ἐμφάνισης τῶν παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολιασμοῦ συνιστᾷ βραδυφλεγῆ βόμβα στὰ θεμέλια τῶν κοινωνιῶν.
 
Ὅσοι διατηροῦν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τους ἀνοιχτὰ καὶ καθαρὰ μὲ προσευχή, μετάνοια καὶ μὲ τακτικὴ Θεία Εὐχαριστία, ἀντιλαμβάνονται χωρὶς δυσκολία νὰ ὑλοποιεῖται κατὰ γράμμα  ὁ σχεδιασμὸς τῆς Ν.Τ.Π. γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀντίχριστης παγκοσμιοποίησης.
 
Ἤδη μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει γιὰ τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης μιᾶς νέας παραλλαγῆς περισσότερο μεταδοτικῆς καὶ θανατηφόρας.
 
Οἱ ἀπάνθρωπες σκηνὲς ἀπὸ τὸ λοκντάουν τῆς Σαγκάης ποὺ συνιστοῦν ΝΤΡΟΠΗ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμὸ πρέπει νὰ μᾶς κρατοῦν σὲ διαρκῆ ἐγρήγορση καὶ ἀφύπνιση, ὥστε νὰ μὴν παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὸ ψεύτικο κλίμα χαρᾶς, εὐφορίας καὶ κανονικότητας ποὺ διαμορφώνεται στὸ πλαίσιο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
 
Ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Μητσοτάκη ἐπιχειρεῖ νὰ πείσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴν ἐπιτυχημένη διαχείριση τῆς πανδημίας ἀναστέλλοντας τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ περιοριστικὰ ὑγειονομικὰ μέτρα.
 
Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἐπιδιώκει ἔχοντας ἐξασφαλίσει τὴν συμπάθεια ἢ ἔστω τὴν ἀνοχὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας νὰ ἐπιβάλει στὸ ἄμεσο μέλλον σκληρότερα καὶ αὐστηρότερα ὑγειονομικὰ μέτρα τὰ ὁποῖα θὰ πλήττουν τὸν πυρῆνα τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ θὰ ἀνατρέπουν τὰ θεμελιώδη ἀτομικὰ δικαιώματα ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ λήψη τῶν νέων μέτρων ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ὑποτιθέμενη ἔξαρση τῆς πανδημίας.
 
Μὲ τὴν θέσπιση τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ  ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ πιὸ ἀπάνθρωπου καὶ ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος ψηφιακοῦ ἐλέγχου καὶ βιοεξουσίας.

Ἡ πρόοδος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν βελτίωση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν, ὅπως παραπλανητικὰ ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς πείσουν ἀλλὰ ἀποσκοπεῖ στὴν ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ μιὰ παγκόσμια τυραννικὴ κυβέρνηση τεχνοκρατῶν.

Σὲ λίγο καιρὸ οἱ ἄνθρωποι θὰ ἐξαναγκάζονται σὲ ἐμβολιασμὸ ὄχι πλέον γιὰ τὴν δῆθεν προστασία τῆς προσωπικῆς τους ὑγείας ἀλλὰ γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ζήσουν, νὰ ἐργαστοῦν ἢ νὰ σπουδάσουν.

Ἡ ἐμβολιαστικὴ διαδικασία ἐξελίσσεται σὲ μιὰ παγκόσμια ψύχωση μαζικῆς συμμόρφωσης μὲ ἀλλεπάλληλα προγράμματα ἐμβολιασμοῦ ἡ ὁποία θὰ συνεχιστεῖ μέχρις ὅτου οἱ διαχειριστὲς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης κατορθώσουν νὰ θέσουν τὸν Ἄνθρωπο ὑπὸ τὸν πλήρη καὶ ἀπόλυτο ἔλεγχό τους.

Πρέπει νὰ ἀκουστεῖ ξεκάθαρα ὅτι τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ὁ πρόδρομος ποὺ θὰ μᾶς εἰσάγει στὴν παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα βιομετρικῶν δεδομένων.

Ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα θὰ ἐπιβληθεῖ ὡς ἕνα παγκόσμιο μέσο ἀναγνώρισης τῶν πολιτῶν, στὴν πραγματικότητα ὅμως θὰ ἱκανοποιεῖ τὴν δίψα κάθε ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν ἐπιτήρηση τῶν ἀνθρώπων.

Στόχος εἶναι ὁ ἀπόλυτος οἰκονομικὸς ἔλεγχος καὶ ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν δηλαδὴ ἡ δημιουργία τῆς ἀχρήματης ψηφιακῆς κοινωνίας ὅπου οἱ πολῖτες δὲν θὰ κατέχουν τίποτε καὶ δὲν θὰ ἔχουν καμία ἐλευθερία καὶ ἐπιλογή.
 
Οἱ παγκοσμιοποιητὲς ὑποστηρίζουν ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ὅτι εἴμαστε στὰ πρόθυρα μιᾶς δραματικῆς μεταβολῆς κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἐγκαταλείψουμε τὸ παραδοσιακὸ νομισματικὸ σύστημα καὶ θὰ τὸ ἀντικαταστήσουμε μὲ ἕνα ψηφιακὸ σύστημα ποὺ θὰ στηρίζεται στὴν τεχνολογία blockchain καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἀλλάξει τὴν μορφὴ τοῦ κόσμου.
 
Βρισκόμαστε σὲ ἕνα κρίσιμο καὶ ὁριακὸ σημεῖο.
Προλειαίνεται τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἑπόμενη πανδημία καθὼς σήμερα τίθεται σὲ ψηφοφορία στὸν ΠΟΥ ἡ πρόταση γιὰ τὴν ἀφαίρεση ἢ ὄχι τῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν ἐπὶ τῶν ζητημάτων ὑγείας.
 
Μὲ τὴν θετικὴ ἔκβαση τῆς ψηφοφορίας ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας δηλαδὴ ἕνα ἄτυπο καὶ σκοτεινὸ διευθυντήριο ἐπιδιώκει νὰ ἀποκτήσει τὸν παγκόσμιο ἔλεγχο τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας ἀσκῶντας ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ πίεση στὶς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν καθὼς θὰ τίς ὑποχρεώνει νὰ συμμορφώνονται στὶς διαταγές του.
 
Δηλαδὴ ὁ Π.Ο.Υ. ἀποκτᾷ ἐλεγκτικὲς καὶ κυρωτικὲς ἁρμοδιότητες. Οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν ποὺ δὲν συνεργάζονται μὲ τὸν ΠΟΥ θὰ τοὺς ἐπιβάλλονται οἰκονομικὲς κυρώσεις καὶ ἐμπάργκο στὰ ἐμπορικά τους προϊόντα.
 
Εἶναι ἀπὸ τίς ἐλάχιστες φορὲς μέσα στὴν Ἀνθρώπινη Ἱστορία ὅπου ἡ ἔκβαση τῆς μάχης δὲν θὰ κριθεῖ μέσα ἀπὸ τοὺς συλλογικοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες ἀλλὰ θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ ἐπιλογὴ καὶ στάση τοῦ καθενὸς καὶ ἀπὸ τὴν ἀκλόνητη ἀποφασιστικότητά του νὰ ὑπερασπιστεῖ μέχρις ἐσχάτων τὴν προσωπική του ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς του.
 
Παράλληλα μὲ ἀφορμὴ τὴν οὐκρανικὴ κρίση οἱ ρωσονατοϊκὲς σχέσεις θὰ ἐξελιχθοῦν σὲ μιὰ ἀπόλυτα μετωπικὴ σύγκρουση ἡ ὁποία θὰ λάβει τὰ χαρακτηριστικὰ ἑνὸς τρομακτικοῦ σὲ ἔνταση πολέμου μὲ πολὺ πιθανὴ ἀκόμη καὶ τὴν χρήση «τακτικῶν» πυρηνικῶν ὅπλων, μὲ σκοπὸ τὴν τελικὴ καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτηση τῆς δυτικῆς ἐλὶτ ἐπὶ τῆς ρωσικῆς καὶ τὸ ἀντίστροφο.
 
Ὅμως ὀφείλουμε νὰ παραμείνουμε ψύχραιμοι καὶ αἰσιόδοξοι ὄχι γιατί ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στοὺς ἀνθρώπους καὶ δὴ στοὺς πολιτικοὺς ἀλλὰ γιατί ἐμπιστευόμαστε ἀπόλυτα τὸν Χριστό.
 
Ἡ ἀντίχριστη παγκοσμιοποίηση ἡ ὁποία ἔχει παραδοθεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἀκριβῶς γιατί δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ ὑπηρετήσει τὸν ΑΝΘΡΩΠΟ καὶ τίς ἀξίες του ἀλλὰ ἐργάζεται μανιωδῶς γιὰ τὴν ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ θὰ ἀποτύχει ὅμως οἰκτρὰ νὰ ἐπιβληθεῖ καὶ θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ παγκοσμιοποίηση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία κάθε ἄνθρωπος πάνω στὴν γῆ θὰ λέει στὴν γλῶσσα του καὶ μὲ ὀρθόδοξη πίστη καὶ φρόνημα τὸ «Χριστὸς Ἀνέστῃ».


 
Δεῖτε τὸ βίντεο μὲ ὅλους τοὺς ὁμιλητές.
Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Δασκαλάκη, ἀπὸ τὸ 59.00 λεπτὸ μέχρι καὶ τὸ 1.15.20


«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου