Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Ἀνοιχτή ἐπιστολή (Πρὸς Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον)


Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
 
Μακαριώτατε, ἀπευθύνομαι εἰς ὑμᾶς μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ, ἐξ ἀφορμῆς δηλώσεών σας (δημοσίως) περὶ Ἐκκλησίας καὶ πολιτικῆς - κομμάτων

Ἀρκετοὶ Χριστιανοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὑπῆρξαν ἐπικριτικοὶ (στὸ παρελθὸν) μὲ τὸ κίνημα τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» (Ν. Ψαρουδάκης), στὴν προσπάθειά (της) ἀνασχεδιασμοῦ τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος σὲ μορφὴ ἔκφρασης καὶ δικαίωσης τῆς κοινωνικῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου· παραδείγματα, ὁ μοναχὸς Θεόκλητος Διονυσιάτης καὶ ὁ π. Χριστοφόρος Καλύβας.
 
Ἡ ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Ὀρθοδοξία εἶναι θεμελιώδης, παγκόσμια στὴ φύση της, ἀλλὰ (ἀκόμη) τοπικὴ στὴν ἐφαρμογή της. Εἶχαν εἰλικρινεῖς προθέσεις ὁ π. Θεόκλητος καὶ ὁ π. Χριστοφόρος· εἶχαν ὅμως ἄγνοια πῶς θὰ ἐπιτευχθεῖ μιὰ ἑνότητα - σύζευξη Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ κοινωνικῶν θεσμῶν, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν (τώρα) στὸ πλαίσιο μιᾶς ὑλιστικῆς ἀστικῆς (ἢ μαρξιστικῆς ἐν πολλοῖς) Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Βλέπουμε τὰ ἀποτελέσματα!
 
Σήμερα οἱ ἐπικριτὲς τῶν Ὀρθοδόξων ὑποψηφίων βουλευτῶν εἶναι ἱεράρχες, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμὸ (προτεσταντισμό), ποὺ δὲν μποροῦν ν᾿ ἀντιληφθοῦν τὰ σημεῖα ἐφαρμογῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ κοινωνικὸ σύστημα.
 
Ὀφείλουμε νὰ ἐνισχύσουμε, ὡς Ὀρθόδοξοι, κάθε ὑπόσχεση (πολιτικὴ) κοινωνικῆς ὀργάνωσης σύμφωνης μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, μὲ τὴν κοινωνικὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων, μὲ τὴν θεολογία τους περὶ κόσμου καὶ προσώπου, μιᾶς καὶ δὲν ἔχει ἐπιτευχθῆ, δυστυχῶς, ἑνιαῖος πολιτικὸς φορέας τῶν Ὀρθοδόξων πολιτῶν.
 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει τὴν διακονία τοῦ λίγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ποιμαινομένη Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον - δικαίωμα νὰ πολιτευθῆ πρὸς χριστιανικὴ   ἐπίλυση τῶν προβλημάτων. Ἄν αὐτὸ τὸ ἀρνεῖσθε, ἔχετε βασικὸ λάθος.
 
Εἶναι λάθος ἡ ἄρνηση τῆς προεκτάσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸν πολιτικό-κοινωνικὸ τομέα, σύμφωνα μὲ τὰ Ἀποστολικὰ λόγια:
 
- «πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθε, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ· ταῦτα ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις (Τιτ. 3, 8).
 
- «Τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός» (Κολ. 3, 11).
 
- «Θεοῦ γὰρ διάκονος (= ἐξουσία) ἐστὶ σοι εἰς τὸ ἀγαθόν»(Ρωμ. 13, 4).
 
Ὁ Στέφανος Στεφανόπουλος, παλαιὸς πολιτικὸς (1898 - 1982), στὸ βιβλίο του «Κοινωνικὰ συστήματα καὶ φιλοσοφία» (1936), γράφει:
 
«Ὅλα τὰ κοινωνικὰ συστήματα εἶναι προϊόντα καὶ δημιουργήματα τῶν φιλοσοφικῶν ἰδεῶν τῶν ἱδρυτῶν των. Διὰ νὰ δυνηθῶμεν συνεπῶς νὰ σχηματίσωμεν ὀρθὴν περὶ τούτων κρίσιν καὶ νὰ ἐκτιμήσωμεν μὲ κάθε δυνατὴν ἀκρίβειαν τὰς πρακτικάς των συνεπείας, πρέπει προηγουμένως νὰ συλλάβωμεν καὶ νὰ κατανοήσωμεν τὰς φιλοσοφικὰς θεωρίας ἐπὶ τῶν ὁποίων ταῦτα ἐβασίσθησαν» (Εἰσαγωγή - Σελ. 1).
 
Ποιός, Μακαριώτατε, ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἐπίδοξους ἐραστὲς τῆς λαϊκῆς ἐτυμηγορίας, φανερώνει τὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρό του στὸν κόσμο; Αὐτοὺς νὰ ἐπικρίνετε καὶ ὄχι τοὺς λίγους ὀρθόδοξους ὁραματιστές, ποὺ ἐπιθυμοῦν (πολιτικὰ) τὴν ἐπίτευξη διανομῆς τῆς χριστιανικῆς (κοινωνικῆς) διδασκαλίας στὸν κόσμο ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς.
 
Εἶναι ἰδιαίτερα ἐμφανὴς στὴν παροῦσα προεκλογικὴ περίοδο ἡ λογική τοῦ marketing ἀπὸ τὰ κόμματα τῆς Βουλῆς, μὲ συνεχῆ ὑποσχεσιολογία, φλύαρη ἐνδοκοσμικότητα καὶ διάθεση τεραστίων χρηματικῶν κεφαλαίων· ὁμιλοῦμε γιὰ τὰ show τῶν πολιτικῶν, χωρὶς τίς πραγματικὲς λύσεις τῶν προβλημάτων τοῦ λαοῦ.
 
Ἡ ὑπεύθυνη αἴσθηση τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς συλλαμβάνει, ἀβίαστα, τὴν μεγάλη ἔλλειψη παρουσίας Ὀρθοδόξων στὸ κοινοβούλιο· προσώπων δηλ. μὲ ἀληθινὴ πίστη καὶ τὸ βίωμα τῆς τίμιας ζωῆς (ἐνάρετης).
 
Αὐτὴ τὴν ἔλλειψη ἔπρεπε νὰ ὑπογραμμίσετε ἐσεῖς καὶ οἱ ἄλλοι ἱεράρχες ἐάν, πράγματι, εἶσθε ὑπὲρ τῆς εὐσέβειας μέσα στὸ κοινοβούλιο, ὡς ἐθνικὴ ἑνωτικὴ δύναμη.
 
Τὸ 1966 ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι. Μονῆς Διονυσίου Ἀρχιμ. Γαβριὴλ σὲ παρέμβασή του, ἔγραψε:
 
«Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Ν. Ψαρουδάκη...
 
Ἄχρι τοῦδε εἴμεθα καὶ ἡμεῖς διστακτικοὶ ἀπέναντἰ σας νομίζοντες ὅτι ἠθέλατε τὴν Ἐκκλησίαν ἐπικεφαλῆς κόμματος· ἤδη ὅμως μὲ τὴν σαφῆ δήλωσίν σας ὅτι «ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ διδάσκῃ καὶ ὁ λαὸς νὰ πολιτευθῇ, τὸ ἱερατεῖον νὰ μὴ πολιτεύεται», εἴμεθα ἀπολύτως σύμφωνοι ὡς πρὸς τοῦτο...»....
 
Διατελῶ μετὰ Σεβασμοῦ, τιμῆς καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ.
 
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»
 

5 σχόλια:

 1. Σιγά να μην του απαντήσει ο Jeronymo Groovie

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάλι τον αποτυχημένο πολιτικά Νίκο Ψαρουδάκη; Είναι παράδειγμα προς μίμηση πολιτική ο Ψαρουδάκης με τη Χριστιανική Δημοκρατία; Και ο γέρων Γαβριήλ στην επιστολή του άλλα του λέει, άλλα κατάλαβε και άλλα έκανε ο Ψαρουδάκης. Και διά του πανούργου Ανδρέα Παπανδρέου, πρόκοψε! Τον έστιψε ο Ανδρέας με την έδρα Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και τον εξευτέλισε πετάγοντάς τον στα αζήτητα. Γνώρισα τον Ψαρουδάκη στα φοιτητικά μου χρόνια και προσπάθησε να με προσεταιριστεί. Αλλά είχε να κάνει με μένα που νέος ων, τα μυαλά μου τα είχα στη θέση τους και τετρακόσια. Μέχρι σήμερα θέλω να πιστεύω ότι δεν άλλαξε και πως διακρίνω το πολιτικό λάθος. Περίεργη προσωπικότητα ο Νίκος Ψαρουδάκης αν και αγωνιστής στα άλλα του. Για ποιον κοινωνικό χριστιανισμό στην Ορθοδοξία ομιλεί ο κ. Σακαλάκης; Και μάλιστα απευθυνόμενος στον Ιερώνυμο που δεν σκαμπάζει γρι από αυτά. Για να υποστηριχθεί από την εκκλησία που απαγορεύεται ρητά, ένα άφωνο στα θανάσιμα προβλήματα του κοιμισμένου πολίτη κόμμα; Δεν είμαστε με τα καλά μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. https://choratouaxoritou.gr/?p=273051
  Να σου και ο μητροπολίτης Πατρών.
  Έσπευσε και αυτός να τονίσει τα αυτονόητα. Δεν τον είδαμε, όμως να πράττει το ίδιο , κατά τις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.
  Eπίσης, δεν τον είδαμε να καυτηριάζει με εγκύκλιό του τον αισχρό καρνάβαλο που οδηγεί ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε στην αιώνια κόλαση.
  Και μετά περιμένουν κάποιοι μητροπολίτες να τους πάρουμε στα σοβαρά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. αφου σοβαρα τους περνετε οταν πατε απο πισω τους , τα βρισκουν και τα κανουν και μη χειροτερα , βρηκαν τοπιο ελευθερο χωρις εμποδια και τα κανουν οταν δεν υπαρχει αντιπαλος απεναντι και εχουν στησει καλο παραμυθι , τα εντος και επι τα αυτα , τωρα παρτε και τα ρεστα και μην παραπονιεστε πολυ καλα σας κανουν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιάννης Καλαϊτζίδης21 Ιουνίου 2023 στις 2:07 π.μ.

  Λόγος εἰς ὦτα μή ἀκουόντων (συμπεριλαμβανομένων καί τῶν σύν αὐτῷ...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή