Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Γιά τίς ἁμαρτίες μας παιδαγωγούμαστε καί θά παιδαγωγηθοῦμε ἀκόμη...»


Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σέ μία λιτανεία, πού ἔγινε μέ ἀφορμή θανατηφόρο ἐπιδημία, τόνισε τά ἑξῆς:

«Γιά τίς ἁμαρτίες μας παιδαγωγούμαστε καί θά παιδαγωγηθοῦμε ἀκόμη. Διότι ποθοῦμε καί ἀναζητοῦμε τήν παύση τῶν δοκιμασιῶν, ἀλλά τά πταίσματα γιά τά ὁποῖα παιδευόμαστε τά αὐξάνουμε».

«Μποροῦμε νά καταλάβουμε τό πόσο ἁμαρτήσαμε στόν Θεό καί ἀπό τόν τρόπο τῆς δίκαιης αὐτῆς παιδαγωγίας.

Διότι ὅταν παιδαγωγεῖ κάποιος ἄνθρωπος, μπορεῖ -ἀπό ἀδιακρισία ἤ σκληρότητα- νά ἐπιβάλει μεγάλη τιμωρία στόν φταίχτη, γιά μικρή ἁμαρτία ἤ καί ἀναίτια.

«Ἡ ὕψιστη ὅμως φιλανθρωπία δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιφέρει θανατηφόρες παιδαγωγικές τιμωρίες, ἄν προηγουμένως δέν ἔχουμε ἁμαρτήσει, καί δέν παραμένουμε ἀμετανόητοι».

«Ἄς μετανοήσουμε , καί ἄς ἐπιστρέψουμε στόν Θεό μέ μετάνοια καί στά λόγια καί στά ἔργα.

Ὁ Θεός εἶναι κοντά σέ ἐκείνους πού τόν ἐπικαλοῦνται, ἀρκεῖ νά μήν φωνάζουν μόνο μέ τό στόμα ἀλλά καί καρδιακά, καί νά ἐπιστρέφουν σ’ Αὐτόν ἔμπρακτα».
 
Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ὁμιλία ΛΘ΄, ΕΠΕ, τόμ. 10, σελ. 500.
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου