Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Ἐλεγκτὴς ὁ Χριστός στήν Ὡραία πύλη...(+π.Εφραὶμ Σεραγιώτης)


«...Δὲν λέμε μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστὲ τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου; Μετὰ τῶν Ἁγίων! Ποιῶν δούλων Σου; Μὰ ἂν κάποιος ἔχει πάει στὸν Παράδεισο δὲν εἶναι Ἅγιος;  Εἶναι Ἅγιος ναί! Μὰ ἐμεῖς εὐχόμαστε γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν σωθεῖ, δὲν εἶναι Ἅγιοι... Ἐπειδὴ ἀκόμα  δὲν ἔγινε ἡ Δευτέρα Παρουσία, ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς Ὀρθοδόξων ἴσως καὶ μὴ Ὀρθοδόξων, ὁ Θεὸς γνωρίζει, θὰ μεταβοῦν ἐκ τοῦ  Ἄδου στὸν Παράδεισο. Τίνι τρόπῳ; Μὲ τίς Θεῖες Λειτουργίες, τὰ μνημόσυνα, τὸ κομποσκοίνι καὶ τίς ἐλεημοσύνες. 
 
Δηλαδὴ τὸ βιβλιάριο τῆς ψυχῆς τοῦ Κολασμένου ἐν τῷ Ἅδῃ, τὸ ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Ἐμεῖς κάνουμε Θεία Λειτουργία, μνημόσυνα, κομποσκοίνια καὶ ἐλεημοσύνες καὶ κολλᾶμε τὸ ἔνσημο ἐμεῖς στὸ δικό του βιβλιάριο, κάτι ποὺ αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἀφοῦ στερεῖται σώματος. Αὐτὸς μετὰ θὰ μᾶς ἀνταποδώσει τὸ δώρο... μερικές ψυχὲς λοιπὸν μεταβαίνουν ἀπὸ τὸν Ἅδη στὸν Παράδεισο μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνοι τους καὶ ὄχι βεβαίως ὅλοι... τώρα ποιοὶ καὶ μέχρι ποιό βαθμό; Ἄς παρομοιάσουμε τὸν Ἅδη μὲ ἕναν ὠκεανό. 
 
Στὴν φωτεινὴ δέσμη τοῦ ὕδατος, ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας μέχρι βάθους δεκαπέντε, εἴκοσι, εἰκοσιπέντε, τριάντα σπανιότατα τριαντατριῶν μέτρων, ὑπάρχει ἡ λεγόμενη δέσμη φωτός, ὅπου ἀκτῖνες ἡλίου διεισδύουν καὶ κάποιο ἔστω μικρὸ φῶς ὑπάρχει. Ἀπὸ κεῖ καὶ κάτω ὑπάρχει Ἔρεβος, τὸ πραγματικὸ τὸ παντοτινὸ σκοτάδι. Στὸ διάστημα λοιπὸν αὐτὸ (ἐννοεῖ τῆς ἐν Ἄδου παραμονῆς τῶν μὴ σεσωσμένων) μπορεῖ γιὰ ὅσες ψυχὲς βρίσκονται στὸν Ἅδη νὰ διεισδύσει ἡ Θεία Λειτουργία καὶ σιγὰ σιγὰ νὰ τίς ἀνεβάσει ὅλο καὶ πιὸ πάνω. Κάποτε λοιπὸν κάποιες τίς μετακινεῖ ὡς τὸν Παράδεισο. Ἡ Θεία Λειτουργία!  τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ λέμε: «Ἀπόπλυνον Κύριε τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου τῷ αἵματί Σου τῷ Ἁγίῳ. Μὲ τὸν παραλληλισμὸ τοῦ Ἅδη μὲ τὸν Ὠκεανό, αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται στὸ κάπως φωτεινό, νὰ τὸ ὀνομάσουμε ἔτσι, μέρος τοῦ Ἅδη μποροῦν μὲ τὴν  Θεία Λειτουργία  τὸ κομποσκοίνι  καὶ τίς ἐλεημοσύνες σιγά - σιγά νὰ ἀνέβουν. Βρίσκονται δὲ ἐκεῖ, γιατί ναὶ μὲν ἔχουν βαριὰ ἁμαρτήματα, μὰ ὄχι θανάσιμα... Καὶ στὰ θανάσιμα ὑπάρχει ἱεράρχηση. Τὸ χειρότερο εἶναι τὸ νὰ λατρεύεις ἐν ἐπιγνώσει τὸν Σατανᾶ ὡς Θεό. Ἡ ἐσχάτη ἀπώλεια τοῦ νοός.
 
Ὅ,τι μεγαλύτερο καὶ πλέον ἀπαίσιο ὑπάρχει. Ἔπειτα εἶναι οἱ αἰρεσιάρχες, οἱ ὑπερήφανοι, οἱ βλάσφημοι, οἱ φιλάργυροι, οἱ πόρνοι, οἱ ἀνήθικοι, οἱ διεστραμμένοι καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ  ἁμαρτήματα.  Ἐπάνω - ἐπάνω ἂς ποῦμε εἶναι κάποιος ποὺ ἔκανε μιὰ μεγάλη κλεψιὰ καὶ δὲν πρόλαβε νὰ μετανοήσει ἀφοῦ πέθανε αἰφνιδίως καὶ κολάστηκε. Ὅλες οἱ κλοπὲς δὲν κολάζουν... πολλά νέα παιδιὰ ἴσα-ἴσα σώζονται ἀφοῦ μετὰ ἀπὸ μέθη ἔκαναν κάποια ἁμαρτήματα κυρίως σαρκικὰ καὶ ἐπιστρέφοντας στὸ σπίτι χτύπησαν σὲ ἕνα τροχαῖο καὶ τελειώθηκαν. Αὐτὸς ὁ αἰφνίδιος, ὁ αἱματηρός, ὁ ὀδυνηρότατος θάνατος, τὰ «ξέπλυνε». Ὑπολογίζεται δηλαδὴ καὶ ὁ τρόπος τοῦ Θανάτου γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς. Οἱ κατάκοιτοι καὶ ὅσοι ὑπέφεραν πολὺ στὴ ζωή τους, παίρνουν στεφάνι μεγαλομάρτυρος.   Ἡ Θεία Λειτουργία καὶ οἱ Ἐλεημοσύνες ἀνεβάζουν τίς ψυχές. Ἀρκεῖ ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ  Κατουνακιώτης, οἱ Λειτουργοὶ νὰ εἶναι ἐνάρετοι  καὶ ἄξιοι. Γιατί ὁ Θεὸς δὲν εἰσακούει τίς Λειτουργίες τῶν ἀναξίων Ἱερέων οἱ ὁποῖοι ζητοῦν χρήματα καὶ ἔπειτα δὲν μνημονεύουν, εἴτε μνημονεύουν λίγες φορὲς καὶ ὄχι σωστά. Θεία Λειτουργία λοιπόν, κομποσκοίνι, προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη...». (Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὀμίλημα τοῦ μακαριστοῦ Γ. Ἐφραὶμ τοῦ Σεραγιώτη γιὰ τὴν πορεία τῆς ψυχῆς μετὰ τὸν ἀποχωρισμό της ἐκ τοῦ σώματος)
 
Σὲ αὐτὰ τὰ 40 καὶ πλέον ἔτη τῆς Μοναχικῆς Πολιτείας τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, ὑπῆρξαν ἀμέτρητα ὀμιλήματά του, τὰ ὁποῖα Θείᾳ προνοίᾳ κατεγράφησαν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια ψυχῶν. Μὲ κέντρο τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἀνακαινιστικὴ ἐπανάκτηση τῆς πολεμουμένης ὑπὸ τῆς φθοροποιοῦ ἁμαρτίας Θείας Χάριτος, μίλησε γιὰ ὅλα τὰ πάθη καὶ ὅλες τίς ἀρετές! Διαφώτισε καὶ κατήχησε ὅσο λίγοι στὶς σκοτασμένες ἡμέρες μας. Πάντοτε Θείᾳ χάριτι ἀποκαλυπτικὸς καὶ συνταρακτικὸς στὰ ὀμιλήματά του. Ἄν μᾶς ζητούσατε νὰ ἐπιλέξουμε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα γιὰ ἕναν ἀδελφό μας ποὺ θὰ ἤθελε νὰ ἀκούσει τὸν Γέροντα γιὰ πρώτη φορά, αὐτὸ θὰ ἦταν ἐκεῖνο περὶ τοῦ μεγάλου ταξιδιοῦ τῆς ψυχῆς στὶς 40 ἡμέρες ποὺ ἕπονται μετὰ τὸν χωρισμό της ἐκ τοῦ σώματος. 
 
Ἐκεῖνο τὸ ὀμίλημα ποὺ ἀπομαγνητοφωνημένο καὶ φωτοτυπημένο σὲ χιλιάδες ἀντίγραφα ἔδινε ἕνας ὁδηγὸς ταξὶ στὴν Ἀθήνα ὡς εὐλογία καὶ βοήθεια ἀνεκτίμητη σὲ κάθε ἐπιβάτη ποὺ ἔπαιρνε γιὰ νὰ μεταφέρει, μὲ προορισμὸ ὅμως τὸ αἰώνιο καὶ ἀτελεύτητο Φῶς τοῦ Χριστοῦ μας. Τί κι ἂν λοιπὸν ὑπάρχει ἐκείνη ἡ πρὸ δεκαπενταετίας σχεδὸν ἐκπομπή, ἐμεῖς σήμερα θὰ ξαναδιαβάσουμε αὐτὰ τὰ ἀποκαλυπτικὰ καὶ συνταρακτικά, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ ὑπάρξει ἔστω καὶ ἕνας ποὺ σήμερα θὰ σπεύσει γιὰ εἰσιτήριο μὲ τὸ express τοῦ Παραδείσου. Ἐκδοτήριο τὸ ἐξομολογητήριο. Ἐγχειριστὴς ὁ πνευματικὸς ἐξομολόγος καὶ ἐλεγκτὴς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας στὴν Ὡραία Πύλη τῆς ἐπιβίβασης. Ὅσοι τὰ ἔχουν ξαναακούση νὰ εἶναι σίγουροι πὼς κάτι νέο σήμερα, Θεία εὐσπλαχνία θὰ ἀποκαλυφθῇ...


Νώντας Σκοπετέας

Μὲ ἀποσπάσματα ἀπό το 6ο μέρος μιᾶς σειρᾶς ἐκπομπῶν, μὲ τίτλο: "Πάτερ Ἐφραίμ, εἰπὲ λόγον!, ἀφιερωμένων στὴν μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ Σαραγιώτου μέσα στὸ Ἅγιο Πεντηκοστάριον τοῦ 2023.
 
__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ 


 
 
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου