Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝ ΛΟΙΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ...ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ...



Γράφει ὁ Πᾶνος

Μὲ λίγα λόγια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος αὐτὸ μᾶς λέει.

Μὲ ὑπεύθυνη θέση, ἡ  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τηρεῖ τὴν ἴδια γραμμὴ τῶν ἀπαγορεύσεων γιὰ τὸ «ὑπέρτατο ἀγαθό» ποὺ μᾶς ἐδόθη ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν σωματικὴ  Ὑγεία.

Γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία οὔτε λόγος βέβαια...

Οὔτε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, οὔτε ἀπὸ κανέναν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ σύνοδο.

Ὅσο γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους Μητροπολῖτες, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, μὲ κάτι ἀδύναμες καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοὺς ἀντιδράσεις, «σιγὴ ἰχθύος», μὴν τυχὸν καὶ στεναχωρήσουμε κανέναν, μὴν μᾶς συμβεῖ καὶ κανὰ κακό...

Καὶ πῶς νὰ γίνει λόγος γιὰ  πνευματικὴ ὑγεία;

Μήπως τὴν ἔχουν οἱ ἴδιοι;

Δυστυχῶς περάσαμε στὰ χειρότερα, ἔχουμε τὴν Δ.Ι.Σ. νὰ προτρέχει τῶν κυβερνώντων καὶ νὰ κάνει πρώτη συστάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ τόσο «θανατηφόρου κοροναϊοῦ», ποὺ ὅπου καὶ ἄν βρεθοῦμε «μᾶς κυνηγάει γιὰ νὰ μᾶς σκοτώσει».

Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ ἀνησυχία τῆς Ἐκκλησία γιὰ ἐμᾶς, γιὰ τὴν ὑγεία μας, ποὺ προνόησε ἐδῶ καὶ μέρες γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ, νὰ κάνει λόγο γιὰ  λιτανεῖες  χωρὶς συνωστισμὸ καὶ σύντομες σὲ διάρκεια
Ἐδῶ πρέπει νὰ ξέρετε, ὅτι ὁ κορονοϊὸς κυνηγᾶ τὶς μεγάλες σὲ διάρκεια ἀκολουθίες, λιτανείες κ.λπ.

Ὁ Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπός μας, κατὰ δήλωσή του, μᾶς λέει πὼς εἶναι εὐχαριστημένος καὶ περήφανος ποὺ στάθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφανίσεως τῆς «πανδημίας» στὸ πλευρὸ τῆς ὑπεύθυνης κυβερνήσεως καὶ εὐτυχῶς ὄχι στὸ πλευρὸ κάποιων μὲ «ὑπερβάλλοντα  ζῆλο» χριστιανῶν,  ποὺ πιστεύουν ὅτι μέσα στοὺς ναοὺς δὲν ὑπάρχη κίνδυνος νὰ κολλήση ὁ ἄνθρωπος ὁποιαδήποτε ἀσθένεια ἤ ὅτι οἱ λιτανεῖες μποροῦν νὰ σταματήσουν μιὰ πανδημία.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπεύθυνη καὶ ἁγία ἀντιμετώπισις τῆς πανδημίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησία μας καὶ ὄχι μόνον αὐτό.

Κατὰ δήλωσήν του, «ἔχουμε γίνει καὶ ἐπαινετὸ παράδειγμα σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη», ποὺ προστατεύσαμε τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ὑγείας».

Ἐὰν βγάζετε νόημα ἐσεῖς, ἄλλο τόσο βγάζω καὶ ἐγώ... «τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ὑγείας»... ποιὸ εἶναι τελικὰ αὐτὸ τὸ ἀγαθό;

Βέβαια καταλαβαίνουμε τὶ θέλει νὰ μᾶς πεῖ, ὅπως καταλαβαίνουμε καὶ τὸ τί τοῦ λένε κάθε φορὰ νὰ μᾶς λέει, ἀλλὰ μεγάλος ἄνθρωπος εἶναι, θὰ κάνει καὶ κάποια «λαθάκια» καὶ κάποιες φορὲς τὰ μπερδεύει.

Μᾶς λέει πάλι, ὅτι χωρὶς τοὺς ἀνθρώπους οὔτε Πολιτεία ὑπάρχει οὔτε Ἐκκλησία.

Τὸν ρωτοῦμε λοιπόν, Ἐκκλησία χωρὶς Χριστὸ ὑπάρχει; 

Διότι δὲν εἴδαμε πουθενὰ νὰ ἀναφέρει κάτι τέτοιο, ἐκτὸς καὶ γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, Ἐκκλησία εἶναι τὸ κτίσμα, ὁ ναός καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι φαντασίες μας καὶ ζηλωτικὲς καταστάσεις ποὺ δὲν ἔχουν θέση στὸ σήμερα, διότι  τὰ πράγματα ἄλλαξαν καὶ προχωρᾶμε μπροστά.

Συνεχίζει τὴν δήλωσή του: «ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἄλλη, ἀπὸ τὸ νὰ διακονεῖ τὸν ἄνθρωπο θυσιαστικά κ.λπ. γιὰ τὸ πρόσωπό του καὶ γιὰ τὴν ὕπαρξή του».

Γιὰ ποιὸ πρόσωπο ἐννοεῖ, γιὰ αὐτὸ μὲ τὸ φίμωτρο ποὺ μοιάζουμε σὰν τὰ σκυλιὰ ποὺ τοὺς τὸ φοροῦν γιὰ νὰ μὴν δαγκώσουν κάποιον ἄνθρωπο;

Γιὰ ποιὰ ὕπαρξη του, γιὰ μιὰ ὕπαρξη χωρὶς Χριστὸ, παραδομένη μόνο στὴν ὕλη καὶ στὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις;

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκστομίζονται τέτοιες δηλώσεις ἀπὸ ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο;

Ὑπηρετεῖ τὴν Ἐκκλησία αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος;

Τόσο ἀθεολόγητος εἶναι ἤ τόσο ὀλιγόπιστος γιὰ νὰ μὴν πῶ τελείως ἄπιστος, ποὺ παραδόθηκε στὴν ὑπηρεσία τῆς ἄθλιας καὶ ἀντίχριστης κυβερνήσεως ποὺ μᾶς κυβερνᾶ;

Μιᾶς κυβέρνησεως ποὺ συνεχίζει μὲ ὑπέρτερο ζῆλο τὸ καταστροφικὸ ἔργο τῆς προηγούμενης, μὲ τελειωτικό σκοπὸ  τὴν πλήρη ἀποδόμηση τῆς Πίστεώς μας καὶ τὴν ὑποταγή μας στὶς ἐπιταγὲς τῶν παγκοσμιοποιητῶν.

Ἐπιτέλους, θὰ βρεθοῦν κάποιοι  Έπίσκοποι παλληκάρια νὰ ζητήσουν τὴν καθαίρεσή του καὶ τὴν καθαίρεση ὅλων ὅσων στέκονται στὸ πλευρό του καὶ στηρίζουν τὶς ἀντίχριστες θέσεις του;

Καὶ λέω καθαίρεσή τους, διότι πολλὲς ἐπιστολὲς  ἔχουν σταλεῖ καὶ στὸν ἴδιο καὶ στὴν Δ.Ι.Σ. γιὰ ἀλλαγὴ γραμμῆς καὶ μετάνοια γιὰ ὅσα κάνουν καὶ νὰ πάψουν νὰ συγχύζουν καὶ νὰ πλανοῦν τοὺς πιστοὺς, μὲ τὶς νεοπατερικὲς ἑρμηνεῖες καὶ διδασκαλίες τους, ἀλλὰ κανένα ἀποτέλεσμα,  ὅλους τοὺς ἔχουν γράψει στὰ παλαιὰ των ὑποδήματα.

Ὅλοι βλέπουμε καθαρὰ τὸν πόλεμο ποὺ ἔχουν στήσει οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πιστῶν, μὲ τὴν ἀπόλυτη συνεργασία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς ἀνίερης συνόδου, ποὺ ἀποδόμησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτελειώσουν ὅτι Ὀρθόδοξο ἔχει  ἀπομείνει μέσα στὶς καρδιὲς καὶ συνειδήσεις τῶν πιστῶν.

Ἐναπομείναντες πιστοὶ ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὶ, μοναχὲς καὶ πιστὲ λαὲ πόσο ἀκόμα θὰ ὑπομένουμε αὐτοὺς τοὺς ἀντίχριστους καὶ Προδότες τῆς Πίστεώς μας καὶ Πατρίδος;

Πόσο ἀκόμα θὰ τοὺς ἀφήνουμε νὰ δηλητηριάζουν τὶς ψυχές μας μὲ τὶς βλάσφημες καὶ προδοτικές τους ἀποφάσεις, στερῶντας μας τοὺς ναοὺς μας γιὰ τὴν λατρεία μας στὸν Κύριό μας, στερῶντας μας τὴν συμμετοχή μας στὶς ἀκολουθίες καὶ στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Ἀγίας Ἐκκλησίας μας ὅπως πρέπει, χωρὶς φίμωτρα καὶ ἀποστάσεις καὶ γενικὰ ὅπως αὐτοὶ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν; 

Δὲν βλέπουμε πὼς ἄν τοὺς ἀφήσουμε ἀνενόχλητους σὲ λίγο θὰ ἀπαγορεύσουν διὰ παντὸς ὅλες τὶς ἀκολουθίες, Θείες Λειτουργίες μυστήρια κ.λπ. καὶ θὰ μετατρέψουν τοὺς ναοὺς μας σὲ ἁπλοὺς χώρους προσωπικῆς προσευχῆς καὶ αὐτὸ πάντα μὲ τὰ δικά τους μέτρα;

Πόσο μακρυὰ εἶναι ὁ κίνδυνος νὰ μετατραποῦν οἱ ναοί μας στὸ μέλλον μὲ τὴν σημερινὴ ἀδράνειά μας, σὲ μουσεῖα ἤ τζαμιὰ βλέποντας τὴν μωαμεθανολατρεία ἀπὸ κάποιους ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας;

Μήπως ξεχάσαμε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του σὲ hotspot, ἔβγαλε τὸ ἐγκόλπιό του γιὰ νὰ μὴν προσβάλλει τοὺς μωαμεθανοὺς;

Ξεχάσαμε πόσες φορὲς χρησιμοποιήθηκε σὲ πόσες περιστάσεις ἡ ἴδια δικαιολογία σὲ σημεῖο τέτοιο ποὺ νὰ ἔχουν ἀποδομηθεῖ σωρεία ἀπὸ τὰ τῆς Πίστεώς μας;


Πότε θὰ βροντοφωνάξουμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν ἀντικατάστασή τους μήπως καὶ μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεὸς καὶ ἐπέμβει ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει;

Δὲν βλέπουμε τί ἔρχεται, δὲν πήραμε κανένα μάθημα ἀπὸ τὰ ὅσα δεινὰ μᾶς ἔχουν βρῆ μέχρι τώρα;

Πῶς νὰ μεσιτεύση ἡ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου, ἡ Παναγία ἡ Σουμελᾶ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ὅπου ὑπάρχει ναὸς ἀφιερωμένος στὴν κοίμησή της, ἀφοῦ ἀπαγορεύτηκε ἡ λιτάνευση τῶν ἱερῶν καὶ θαυματουργῶν εἰκόνων της;

Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μὲ τὶς μεσιτεῖες τῆς γλυκειάς μας Παναγίας, νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Κύριος καὶ νὰ φωτίση κάποιους άπ᾿ τοὺς πλανεμένους ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθὴ Πίστη καὶ παίρνοντας τὰ ἡνία, νὰ ὁδηγήσουν τὸν Ὀρθόδοξο λαό μας, στὴν μετάνοια, στὸ φῶς καὶ στὴν ἀληθινὴ Πίστη τοῦ Χριστοῦ μας!

Ἀμὴν!

7 σχόλια:

 1. Πότε ἐπιτέλους θά καταλάβουμε, ὅτι μέσα στούς ἱερούς μας ναούς ἡ λήψη μέτρων προστασίας ἀπό μολυσματικές ἀρρώστιες συνιστᾶ αἵρεση καί ἀμαρτία; Δέν εἶναι αἵρεση καί ἁμαρτία, τό νά περιφρονεῖς τήν δύναμη τήν θεραπευτική τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ καί νά ἐμπιστεύεσαι στά γάντια καί τίς μάσκες; Καταντήσαμε ὑποκριτές ἀμετανόητοι: Ἐνῷ ψάλλουμε στίς ἐκκλησιές μας τήν νίκη κατά τοῦ θανάτου (Χριστός Ἀνέστη...), ἐμεῖς περιφρονοῦμε τόν Νικητή τοῦ θανάτου καί ἀφηνόμαστε στά τάχα προστατευτικά χέρια τοῦ ἠττημένου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Πάνο,

  η σωματική υγεία που αναφέρεις στο προοίμιο, νομίζω ότι εξαρτάται απολύτως απ'την πνευματική υγεία. Αυτό θεμελιώνεται πατερικώς. Εξάλλου ο Κύριος πρώτος θεράπευε ασθενείς σωματικώς, με σκοπό να τους οδηγήσει στην πνευματική ευεξία. Επίσης οι ασθένειες είναι αποτέλεσμα της υποδούλωσης στα σωματικά πάθη και αδυναμίες, όπως φιλοδοξία, γαστριμαργία, φόβος, υποταγή, παρεξηγημένη "αγάπη" κ.α.
  Ακόμα καλό θα είναι οι της Ιεραρχίας να παίρνουν τηλέφωνο στο Άγιο Όρος κάθε μέρα μια και δυο και τρεις φορές, να ρωτούν εάν η εικόνα της Πορταΐτισσας είναι ακόμα εκεί ή αν εξαφανίστηκε.
  Επίσης ως προς της διακονία του ανθρώπου (μάλλον για συσσίτια μιλάνε) έχω να προτείνω ότι για τα τρόφιμα που διαθέτουν σε αυτά (τα συσσίτια ), να δοθεί η εντολή απ'τη ΔΙΣ να χρησιμοποιούνται προϊὀντα με πιστοποίηση halal (για να μην δυσαρεστούνται αυτοί για τους οποίους ο Αρχιεπίσκοπος λόγω διακρίσεως και "αγάπης" αφαίρεσε το εγκόλπιό του). Για αυτούς που θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έρχεται ο νέος «κατακλυσμός του Νώε» για να καθαρίσει την βρωμιά του πλανήτη μας. Ως τότε πίστη υπομονή και προσευχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σούπερ ο Πάνος. Για πήγαινε και στο ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, Πάνο μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευλογημένε Πάνο.

  Πριν φύγει η μία κακοδοξία τους έρχεται η άλλη και φυσικά όλα γίνονται για χάρη της (ΑΓΆΠΗΣ).

  Ευλογημένε κύριε Φώτη καλά κάνεις και μας το τονίζεις συνεχώς, οι άνθρωποι είναι αθεόφοβοι τουλάχιστον να τα γνωρίζουμε εμείς οι Πιστοί που εισερχόμαστε στους ιερούς ναούς να μην πέσουμε σε αυτή την βλασφημία φορώντας μάσκα.

  μπαίνουν στή διαδικασία
  κάποιοι γνωστοί γιά τό οἰκουμενιστικό
  καί ἐκκοσμικευμένο φρόνημά τους ἐκκλησιαστικοί ταγοί, οἱ ὁποῖοι λένε, ὅτιἀπό ἀγάπη (!) γιά τούς ἀσθενοῦντας
  περί τήν πίστιν ἀδελφούς, ἄς κάνουμε
  μιά «οἰκονομία», νά κοινωνοῦμε μέ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, ἀφοῦ [καί τό θεμελιώνουν «θεολογικά» (!)] σημασία ἔχει
  τί κοινωνοῦμε καί ὄχι πῶς κοινωνοῦμε!

  Καί ὁ διάβολος νά δεῖς τί «θεολογικά» ἐπιχειρήματα μπορεῖ νά βρεῖ!

  Στῶμεν καλῶς! Οἱ μέρες μας εἶναι πονηρές καί δύσκολες. Ἄς
  γαντζωθοῦμε ὅλοι, ὅπως ἔλεγε ἕνας παλιός Ἁγιορείτης, στό φουστάνι τῆς Παναγίας, γιά νά μᾶς σώσει.
  Αὐτοί θά μᾶς
  ἐκβιάσουν νά ξανακλείσουμε τίς ἐκκλησίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συναγωνιστή Παναγιώτη

  Ἀλλοίμονο σὲ κεῖνον που δεν θα αντιδράσει

  «Ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ἐπροδόθη καὶ προδίδει»

  Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει φορεῖς του: Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπισκόπους. Τὸ καταλάβατε;

  «Ἀλλοίμονο σὲ κεῖνον ποὺ δὲν θὰ ἀντιδράσει στὸν Οἰκουμενισμό!»

  «Φιλοδοξεῖτε νὰ σωθεῖτε;»

  Ο (†) Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μυτιληναίος μας τα λέει όλα!

  Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση (ἐδῶ εἶναι τώρα) δὲν ὑπάρχουν πνευματικά ἀντισταθμίσματα. Πόσες φορὲς λέμε: ποῦ εἶναι ἡ πνευματικὴ ἡγεσία; Ποῦ εἶναι! Ποῦ εἶναι!
  Ποιά πνευματικὴ ἡγεσία; Ὅλοι εἶναι προδομένοι κι ὅλοι ἔχουν γίνει τὸ ἴδιο. Δὲν ὑπάρχουν πνευματικὰ ἀντισταθμίσματα. Μὴ μοῦ πεῖτε, ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει αὐτὰ τὰ πνευματικὰ ἀντισταθμίσματα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας.
  Ναί, (θὰ μποροῦσε), ἀλλὰ φρόντισαν οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀνθρωπότητος, αὐτὲς οἱ ἀντίθεες δυνάμεις, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, νὰ ἐγκλωβίσουν κάθε προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοῦ σκοποῦ των· νὰ καταστρέψουν τὴν ἀνθρωπότητα.

  Ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας... Χμ! Ἐπροδόθη καὶ προδίδει. Ναί. Ἐπροδόθη καὶ προδίδει. Βλέπει κανεὶς μία κατάσταση ποὺ λυπᾶται κατάβαθα.
  Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἦσαν φύσει-θέσει οἱ ἁρμόδιοι νὰ βοηθήσουν τὸν σύγχρονον κόσμο καὶ τὴ νέα γενεά, δὲν κάνουν τίποτα, ἔξω ἀπὸ κάποιες, ἴσως, ἐξαιρέσεις.
  Γιατί; Ὅταν ἀκοῦτε ἐπὶ παραδείγματι τὸ τάδε στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας…, ὅτι εἶναι μασῶνος, ὅτι εἶναι ἄνθρωπος τῆς «ντόλτσε βίτα», τῆς γλυκειᾶς ζωῆς… Τέτοιοι ἄνθρωποι πῶς θὰ ποδηγετήσουν τὴν ἀνθρωπότητα;

  Ναί, κατ’ ὄνομα εἶναι ὀρθόδοξοι, χριστιανοί, ἐπίσκοποι, εἶναι Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ. Ἔχουν δεθεῖ. Ἔχουν ἀπομονωθεῖ.

  Φρόντισαν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ τοὺς βάλουν ν’ ἀγαπᾶνε αὐτὰ τὰ πράγματα, νὰ ἐπιθυμοῦν αὐτὰ τὰ πράγματα ἤ, ἄν θέλετε καλύτερα, νὰ ἀναδεικνύουν μὲς στὴν Ἐκκλησία ἀνθρώπους ποὺ ἁλώνονται ἀπὸ τὶς ἡδονὲς καὶ τὸ χρῆμα. Αὐτοὺς προβάλλουν. Καὶ ἔτσι δὲν ὑπάρχουν τὰ πνευματικὰ ἀντισταθμίσματα…».

  θὰ προσκυνήσουν τὸν Ἀντίχριστο. Καὶ κληρικοί, καὶ Πατριάρχες, καὶ Ἐπίσκοποι, καὶ λαός, καὶ ἐπιστήμονες καὶ σπουδαῖοι καὶ τρανοί. Γιατί;

  Γιατὶ δὲν θάχουν τὴν ἐν Χριστῷ ἐγρήγορση.








  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλή Παναγιά!!! Συμφωνοῡμε καί προσυπογράφουμε μέ τούς άδελφούς Φώτη καί Χρήστο

  ΑπάντησηΔιαγραφή