Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Πανηγυρισμοὶ ἐν μέσῳ διώξεων!


Εἰς ἐγκύκλιον διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ Τριωδίου ὁ Σεβ. Κυθήρων ἐπισημαίνει μὲ εὐγενῆ τρόπον τὴν εὐθύνην τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιδίδονται ἐπικριτικῶς εἰς διαθρησκειακὰς συμπροσευχὰς διὰ τὴν εἰρήνην, ἐνῷ οἱ ἴδιοι εἶναι ὑπαίτιοι διὰ τὰς κακοπαθείας τῆς μόνης Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριον. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Ἡ εἰρήνευσις καὶ ἀποκατάστασις τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητος καὶ κοινωνίας πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν συγκροτουσῶν τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν (ἔνν. νὰ εἶναι ἔργον προσευχῆς). 

Ὅλες οἱ κατὰ τόπους Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πλὴν τριῶν, δὲν ἀποδέχονται τὸ γενόμενον μέγα κανονικὸν ἀτόπημα τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς Κανονικῆς «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» τὸ ἐκ σχισματικῶν, ἀφωρισμένων, καθηρημένων καὶ ἀχειροτονήτων παγὲν μόρφωμα, ἐνῷ παρηγκωνίσθη καὶ ἠγνοήθη τελικῶς ἡ ὑπὸ τὸν κανονικὸν Πρωθιεράρχην κ. Ὀνούφριον χορεία τῶν Κανονικῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὰ ἑκατομμύρια πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν διωγμῷ. 
Καὶ ἐνῷ εἶναι καθημαγμένη, διωκομένη καὶ κακοποιημένη ἡ Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας γίνονται πανηγυρισμοὶ διὰ τὴν ἐπέτειον ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς ἀποδόσεως τῆς «Αὐτοκεφαλίας»!

Ταπεινῶς φρονοῦμεν, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἕνδεκα (11) Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅτι ἡ χαίνουσα αὐτὴ πληγή, ἡ ὁποία τραυματίζει καιρίως τὸ ἅγιον Σῶμα τῆς Μιᾶς καὶ Μόνης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δὲν θὰ ἐπουλωθῆ, ἐὰν δὲν ἐπιλυθῆ τὸ σοβαρώτατον αὐτὸ κανονικὸν ζήτημα πανορθοδόξως, διὰ Πανορθοδόξου Συνόδου. 
Ὁ χρόνος, οἱ ἀσκούμενες πιέσεις καὶ οἱ πομπώδεις τελετὲς καὶ συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους ἐπιδεινώνουν ἀντὶ νὰ ἰατρεύσουν τὰ τραύματα. Καὶ ἡ μελετωμένη προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψις τοῦ ἄρχοντος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὰ βήματα -τὰ μέρη ὅπου περιώδευσε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος φοβούμεθα, ὅτι δὲν θὰ ἐπιφέρη ἀγαθὰ ἀποτελέσματα. 
Μόνον, ἐὰν προηγουμένως γίνη πλήρως ἀποδεκτὴ ἡ θεολογία καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου ἐν βαθείᾳ ταπεινώσει καὶ συστολῇ καὶ ἡ ἀποκήρυξις τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν ἡ θεοφιλὴς μετάνοια θὰ κατορθώση τὸ σωτήριο ἔργο της».

orthodoxostypos.gr

https://aktines.blogspot.com/

Πηγή: http://hristospanagia3.blogspot.com/
 «Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου