Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Δημήτρης Νατσιός: Γιορτές ἢ μνημόσυνο γιά τό '21;


«Μπάρμπα Γιάννη Μακρυγιάννη
Πᾶρε μαῦρο γιαταγάνι
Κι ἔλα στὴ ζωή μας πίσω
Τὸ στραβὸ νὰ κάμεις ἴσο»

              Ν. Γκάτσος

«Θρῆνος, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς καὶ στεναγμὸς καὶ λύπη» πρέπει νὰ συνοδεύουν τὴν ἐπέτειο γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν κήρυξη τῆς εὐλογημένης Ἐπανάστασης τοῦ ᾿21. Μνημόσυνο καὶ ὄχι γιορτὲς καὶ πανηγύρια. Νὰ θρηνήσουμε, γιατί, 200 μετά, ἀκυρώθηκε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾿21. 

Περισσότεροι Μωαμεθανοὶ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα σήμερα, ἀπ᾿ ὅτι ὑπῆρχαν τὸ 1821. Καὶ συνεχίζουν νὰ ἔρχονται, ρέουν τὰ ἀσκέρια τοῦ Ἰσλάμ... ἀλλὰ τώρα δὲν ζοῦν οἱ Κανάρηδες καὶ οἱ Κολοκοτρωναίοι. Ὄχι. "Στὸν τόπο ποὺ κρεμοῦσαν οἱ καπεταναῖοι τ᾿ ἅρματα, κρεμοῦν οἱ γύφτοι τὰ νταούλια". 

Θὰ γιορτάσει «τὸ ζυμάρι τῶν Τούρκων, ποὺ θὰ ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης. Οἱ προσκυνημένοι καὶ ὅλο τὸ κακοφορμισμένο ἀπόστημα - διανοούμενοι, καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί, μοδίστρες καὶ κομμώτριες- ποὺ τοὺς δορυφορεῖ.

Κάθε ἐπανάσταση δημοσιεύει μιὰ προκήρυξη, στὴν ὁποία καταγράφονται οἱ σκοποὶ καὶ οἱ ἐπιδιώξεις της. Ἡ ἐπαναστατικὴ προκή- ρυξη τοῦ ᾿21 τιτλοφοροῦνταν «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ». 

Τὴν ὑπέγραψε ὁ ἀρχηγὸς Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ὁ ὁποῖος πέθανε τὸν Ἰανουάριο του 1828, λόγῳ τῶν κακουχιῶν ποὺ ὑπέστη στὴν φυλακὴ τῶν Αὐστριακῶν, ψελλίζοντας τὸ «Πάτερ ἡμῶν». 


Σήμερα, 200 χρόνια μετά, ἡ Πίστη καὶ ἡ Πατρίδα, εἶναι ὑπὸ διωγμόν, ποινικοποιήθηκαν καὶ τὸ σύμβολο τῶν ἑορτῶν παραπέμπει εὐθέως στὶς καρναβαλιστικές πομπές. Μιὰ σερπαντίνα, σκωληκοειδής, καὶ ὁ ἀριθμὸς «ἕνα».

Τί γράφει ἡ προκήρυξη τοῦ Ὑψηλάντη γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς Ἐθνεγερσίας; Διαβάζω:

«Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητο τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμε ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέλινον, γιὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτῳ νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν». Ἄρα γκρέμισμα τῆς ἡμισελίνου καὶ ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μιὰ πατρίδα κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἡλιόλουστης Ὀρθοδοξίας μας. Ἔχουν καμμιὰ σχέση ὁ κ. Αλιβιζάτος, ὁ κ. Τσουκαλάς, ὁ κ. Κιτρομιλίδης, ἡ κ. Γιάννα καὶ ἀκόμη ὁ προσκαλέσας κ. Μητσοτάκης μ᾿ αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ Φώτης Κόντογλου στὴν Πονεμένη Ρωμιοσύνη». Τὸ παραθέτω:


«Ἡ σκλαβιὰ ποὺ ἔσπρωξε τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦνε καταπάνω στὸν Τοῦρκο δὲν ἤτανε μονάχα ἡ στέρηση καὶ ἡ κακοπάθηση τοῦ κορμιοῦ, ἀλλά, πάνω ἀπ᾿ ὅλα, τὸ ὅτι ὁ τύραννος ἤθελε νὰ χαλάσει τὴν πίστη τους, μποδίζοντας τους ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ χρέη τους, ἀλλαξοπιστίζοντάς τους καὶ σφάζοντας ἢ κρεμάζοντάς τους, ἐπειδὴ δὲν ἀρνιότανε τὴν πίστη τους γιὰ νὰ γίνουμε μωχαμετάνοι. Γιὰ τοῦτο Πίστη καὶ Πατρίδα εἴχανε γίνει ἕνα καὶ τὸ ἴδιο πρᾶγμα κι ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθούσανε δὲν ἤτανε μοναχὰ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθοῦνε ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες, ἀλλὰ ἡ λευτεριὰ νὰ φυλάξουνε τὴν ἁγιασμένη πίστη τους, ποὺ μ᾿ αὐτὴν ἐλπίζανε νὰ σώσουνε τὴν ψυχή τους». (ἐκδ. «Ἀστήρ», σελ. 275-276).

Αὐτὸ σημαίνει τὸ «πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως» τοῦ Γέρου τοῦ Μοριά. Ὁδὸς ποὺ ὁδηγοῦσε στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦταν τό ᾿21 γι' αὐτὸ ἦταν Ἁγιασμένη ἡ Ἐπανάσταση.

«Οἱ ἀρχιερεῖς ἐσυγχωρούσαν εἰς τοὺς ἱερεῖς νὰ διαβάζουν εἰς τὰς ἐκκλησίας παρακλήσεις νύχτα καὶ ἡμέραν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ νὰ ἐνισχύσει τοὺς Ἕλληνας εἰς τὸν μέλλοντα ἀγώνα∙ καὶ εἰς τοὺς πνευματικοὺς δὲ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους κληρικοὺς ἐσυγχώρησαν νὰ παρακινοῦν κατὰ τὴν ἐξομολόγησίν των τοὺς Ἕλληνας εἰς τὴν Ἐπανάστασιν καὶ νὰ τὴν θεωροῦν θρησκευτικῶς συγχωρεμένη...» γράφει ὁ Φωτάκος στὸν Α' τόμο τῶν «Ἀπομνημονευμάτων» του. (ἐκδ. «Βεργίνα», σελ. 65). 

Καὶ μάλιστα εἶχε συνταχθεῖ ἀπὸ τὸν ἡρωικὸ ἐπίσκοπο Ἕλους, Ἄνθιμο, εἰδικὴ εὐχὴ «πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἶνα ἀπαλλάξη ἡμᾶς τῆς ἰσμαηλίτιδος τυραννίδος», ἡ ὁποία μᾶς ξανάρθε γιατί ἔτσι ἀποφάσισε τὸ προδοτικὸ κυβερνολόϊ.

Ἐπίσκοπος Ἕλους Ἄνθιμος

Ἔχει καμμιὰ σχέση τὸ ἑλληνικὸ κράτος τοῦ 2021 μὲ τὸν ἱερὸ Ἀγῶνα καὶ μὲ τοὺς μεγαλομάρτυρες καπεταναίους του;

Τὸ 2021 μᾶς βρίσκει μὲ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ τὸν ἀρχιπροδότη νὰ περιφέρεται εἰρωνευόμενος τοὺς Ἕλληνες, εἰσπράττοντας χειροκροτήματα ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, ποὺ χαχανίζουν πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη του.

Τὸ 2021 μᾶς βρίσκει ὑποτελεῖς καὶ γονατισμένους σ' αὐτοὺς ποὺ πρὶν ἀπὸ 80 χρόνια, τὸ 1941, αἱματοκύλισαν τὴν πατρίδα - 1.000.000 νεκροί- καὶ ξεκουμπίστηκαν ἐν μέσῳ ἐρειπίων, χωρὶς νὰ πληρώσουν δεκάρα, ὅταν ἀνορθώθηκαν.

To 2021 μᾶς βρίσκει μὲ παιδεία ποὺ πολεμᾶ ἀπροκάλυπτα καὶ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα. Μιὰ παιδεία-παιδομάζωμα. Ἕνα σχολεῖο ποὺ σχεδὸν ντρέπεται γιὰ τὴν πρωινὴ προσευχὴ ποὺ κατήργησε τὸν " Ὕμνο εἰς τὴν Ἐλευθερίας", τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, τὸ ἐγερτήριο σάλπισμα τῆς Ἐθνεγερσίας.

Τὸ 2021 μᾶς βρίσκει μὲ Πακιστανούς καὶ Αφγανούς, τὸ σκληρὸ καὶ ἀνελέητο Ἰσλάμ, ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες μας.

Γράφει ὁ Κόντογλου στὸ ἴδιο κείμενο: «Πίστη καὶ Πατρίδα εἶναι γιὰ μᾶς ἕνα πρᾶγμα κι ὅποιος πολεμᾶ τὸ ἕνα, πολεμᾶ καὶ τ᾿ ἄλλο, κι ἂς μὴν ξεγελιέται».

Ἀλήθεια, αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν στὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ «2021», τὸ ἀσπάζονται αὐτό; Εἶναι πιστοὶ ἄνθρωποι; Ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, εἶναι πιστός; Τὸν ἄκουσε ποτὲ κανεὶς νὰ ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος; 

Ὁ μεγάλος Καποδίστριας σημείωνε τὰ ἑξῆς προφητικά, τὰ ὁποῖα ξεβράζονται στὴν δικιά μας γενιά: «...ἂν ἡ παροῦσα γενεὰ δὲν ἐνδυναμωθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους μορφωμένους ἐν καλῇ διδασκαλίᾳ καὶ μάλιστα πρὸς τὸν κανόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν Πίστεως καὶ τῶν ἠθῶν μας, θὰ εἶναι δυσοίωνο τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνατος».

Πόσοι ἀπὸ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς χώρας ἀπὸ τό ᾿74 καὶ ἐντεῦθεν εἶχαν σχέση, βιωματικὴ καὶ ὄχι ... ψηφοθηρική, μὲ τὴν ἁγία ἡμῶν Πίστη καὶ μὲ τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας; Καὶ ἐμεῖς, οἱ πάντα εὐκολόπιστοι καὶ προδομένοι περιμένουμε ἀνάταξη καὶ ἀνάσταση. Θὰ γίνονται τὰ πράγματα χειρότερα καὶ δυστυχῶς θὰ ἀκρωτηριαζόμαστε. Καὶ βέβαια θὰ ἀκούγονται οἱ ἐκλογικεύσεις καὶ οἱ ἀναθυμιάσεις τῆς προδοσίας: «Μὰ τί θέλετε, πόλεμο;» Καὶ ὁ Νενέκος τὰ ἴδια ἔλεγε. «Ὁ Ιμπραήμ εἶναι ἀνίκητος. Προσκυνήστε!» Ἄν τὸν ἄκουγαν θὰ ἤμασταν μέχρι σήμερα σὰν τοῦ Κούρδους. «Κρέας γιὰ σκοποβολὴ τῶν μωχαμετάνων». Κλείνω διαβάζοντας αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ ἀείμνηστος Κ. Σαρδελής σὲ ἕνα βιβλίο του γιὰ τὸν Κόντογλου:


Ἦταν, λέει, ἕνας Ἀνατολίτης πολυφαμελίτης ποὺ ζοῦσε στε­νόχωρα στὸ μικρό του σπίτι. Παραπονέθηκε στὸ Χότζα καὶ ζήτησε τὴ συμβουλή του.
- "Ἄ, εἶναι ἁπλό, τοῦ ἀποκρίνεται, θὰ μπάσεις στὸ σπίτι καὶ τὶς κότες σου.

- Μὰ Χότζα μου δὲ χωρᾶμε ἐμεῖς καὶ θὰ χωρέσουμε μὲ τὶς κότες;

- Κάμε αὐτὸ ποῦ σοῦ λέω καὶ θὰ δεῖς.
Τὴν ἄλλη μέρα τὰ παράπονα ἦταν περισσότερα.

- Ἄκου, νὰ μπάσεις στὸ σπίτι σου καὶ τὸ γάϊδαρό σου, τοῦ λέει ὁ Χότζας.

- Μά...

- Τίποτα. Αὐτὸ θὰ κάμεις.

Ἡ ἱστορία συνεχίστηκε καὶ μ᾿ ἄλλα «ζωντανά», ὁπότε ό πολυφαμελίτης ἔγινε ἔξω φρενῶν.

- Μὴ θυμώνεις, ἄνθρωπε μου. Βγάλε τώρα τὶς κότες καί το πρωὶ τὰ λέμε.

Πραγματικά, ὁ ἄνθρωπός μας ἦταν εὐχαριστημένος. Κι ὅταν ἕνα - ἕνα ἔβγαλε ἔξω ὅλα τὰ «ζωντανά», κατενθουσιασμένος.

- Χότζα μου, εἶσαι, ἀληθινά, σοφὸς ἄνθρωπος! ἀναφώνησε.

Ἡ δική μας περίπτωση εἶναι πιὸ κωμικὴ (κωμική - τραγικὴ τὸ ἴδιο εἶναι).

Πάει ἢ Ἀνατολική Ρωμυλία, πάει ἡ Β. Ἤπειρος, πάει ό Ελ­ληνισμός τῆς Ἀνατολῆς, πάει ό Ἑλληνισμὸς τῆς Πόλης, πάει ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὅλης τῆς Αἰγύπτου, τῆς Μ. Ἀνατο­λής... μισοπάει ἡ Κύπρος καὶ ποιὸς ξέρει ἀκόμα. Καὶ μείς, κάθε φο­ρά, εἴμαστε ὅλο καὶ περισσότερο εὐχαριστημένοι.

- Χότζα μου, εἶσαι, ἀληθινά, σοφὸς ἄνθρωπος!..."

Νὰ προσθέσουμε στὶς ἀπώλειες τοῦ Ἔθνους τὴν Μακεδονία, τὸ Αἰγαῖο, τὴν Θράκη; Θὰ τὸ ἀνεχτοῦμε; θὰ ἀφήσουμε τοὺς προδότες;


Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκὶς
«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

 1. Ευλογημένε Δάσκαλε.
  Θα σου απαντήσω στην πιο κάτω ερώτησή σου.
  Ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, εἶναι πιστός; Τὸν ἄκουσε ποτὲ κανεὶς νὰ ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος;

  Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας έδωσε Πνεύμα Δυνάμεως και Αληθείας.
  Αυτό που έχεις εσύ Δάσκαλε.

  Αυτοί που μας κυβερνούν έχουν πνεύμα δειλίας και ψεύδους.

  Είχες πει παλαιότερα μία λέξη που μου έμεινε χαραγμένη στο μυαλό

  Ανθρωποκάμπιες ( τρέφεται η μία από τα περιττώματα της άλλης για αυτό είναι κολλημένες)

  Με άνθρωποκάμπιες μόνο γιορτή δεν θα έχουμε,
  Εκτός και αν αποβάλλουν τις κάμπιες από πάνω τους.
  Και μείνουν άνθρωποι.  ΑπάντησηΔιαγραφή