Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Γέροντας Ἐφραίμ Ἀριζόνας - Δέν θά ἐκλείψουν οἱ ἅγιοι!

 

Ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει καὶ ὁμολογεῖ ὅτι μέχρι τῶν ἐσχάτων χρόνων, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος δὲν θὰ ἐκλείψουν οἱ Ἅγιοί της καὶ ὅτι θὰ ἀναδεικνύη παιδιὰ ἅγια καὶ ἄξια στεφάνων. 

Ὅπως βλέπουμε, σήμερα δὲν ἔχουμε ἀσκητᾶς μὲ ἄσκηση στὴν ἔρημο, δὲν ἔχουμε ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἀσκοῦνται ὅπως οἱ παλαιοὶ ἀσκητές, οἱ ἀναρίθμητοι θαυματουργοὶ ἅγιοι καὶ πνευματοφόροι ποὺ ἡ ἔρημος ἀνέδειξε. 

Ἐφ' ὅσον ὅμως δὲν ἔχουμε τοιούτους ἀσκητᾶς καὶ ἀγωνιστᾶς, πῶς νὰ πιστέψουμε ὅτι μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος δὲν θὰ ὑστερήση ἢ Ἐκκλησία ἀπὸ ἁγίους;

Ποιοὶ θὰ εἶναι οἱ ἅγιοι τῶν ἐσχάτων χρόνων, τὴν στιγμὴ ποῦ κι ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ δὲν παρουσιάζουμε τὴν ἄσκηση καὶ τὴν ἀρετὴ τῶν παλαιῶν ἀσκητῶν καὶ μοναχῶν; 

Κι ὅμως πρέπει νὰ πιστεύουμε ἀκραδάντως ὅτι εἰς τοὺς ἐσχάτους χρόνους, ποὺ ἤδη εἰσερχόμεθα καὶ προχωροῦμε, οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ δώσουν τὴν μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ μας καὶ θὰ κηρύξουν καὶ θὰ βροντοφωνήσουν ὅτι ὁ Χριστὸς μας ἐστὶν ὁ ἀληθὴς Θεός, ὁ ἐνανθρωπήσας διὰ τὸν ἄνθρωπον. Μὲ τὴν ὁμολογία αὐτὴ θὰ στεφανωθοῦν καὶ θὰ ἁγιάσουν.

Οἱ μάρτυρες ἔδωσαν τὴν καλὴν ὁμολογίαν στοὺς πρώτους χρόνους τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὰ θαύματα ἦταν πάρα πολλά. Θαυματουργοῦσαν μὲ μεγάλη εὐκολία. Ὑπῆρχε πάρα πολλὴ ἁγιότης. Οἱ πιστοὶ ἦταν κατάμεστοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἡ ἀρετὴ καλλιεργεῖτο πλούσια. 

Τώρα ὅμως ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ἀρετές, τώρα ἐμεῖς κάνουμε ἐλάχιστη προσπάθεια, καὶ τὸ ἐπίτευγμα τῆς ἀρετῆς μας εἶναι μηδαμινό. Παντοῦ σκοτάδι, παντοῦ πλάνη, παντοῦ ἀπώλεια. Σὲ ὅλα τὰ στρώματα τῆς κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει παντοῦ ἁμαρτία καὶ σκοτάδι. 

Τὸ σκοτάδι αὐτὸ τόσο τῆς ἀπιστίας ὅσο καὶ τῆς ἠθικῆς θὰ προχωρῆ, θὰ προχωρῆ καὶ ὅσο θὰ βαίνουμε πρὸς τὸ τέρμα, πρὸς τὴν συντέλεια, θὰ αὐξάνη. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἐλάχιστη ἀρετή, ὁ ἐλάχιστος πνευματικὸς ἀγῶνας θὰ ἔχη τεράστια ἀξία ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ..

~ Γέροντας Ἐφραὶμ Ἀριζόνας ὁ φιλοθεϊτης (Ἡ τέχνη τῆς σωτηρίας (Ὁμιλίαι) ΟΜΙΛΙΑ ΚΗ' τόμος ἅ΄. σέλ. 431, 433)

https://www.facebook.com/

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου