Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

Οἱ ἱεροί ναοί μας, ἐστίες θανάτου;

 

Γράφει ὁ Πορφυρίτης

 

Ὁ μακαριστός θεολόγος πατήρ Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἔλεγε ὅτι «ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὸ πρόβλημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποί της, τί πίστη ἔχουν»[1]. Ἀυτή είναι καί ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος, τῆς βαθιᾶς κρίσης σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, πού σήμερα βιώνουμε: ἡ πίστη τῶν ἐπισκόπων, ἡ ὁποία δέν ταυτίζεται μέ ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία πιστεύει καί διδάσκει. Στήν καλύτερη περίπτωση, ἄλλα διδάσκουν τά χείλη τους καί ἄλλα εἶναι γραμμένα στήν καρδιά τους, ἐπαληθεύοντας τόν λόγο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα: «Καὶ εἶπε Κύριος· ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσι με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας» (Ἠσ. 29, 13)[2]. Γι’αὐτό, συνεχίζει παρακάτω, θά προσθέσω ἄλλη τιμωρία, θά ὁδηγήσω τόν λαό αὐτόν σέ αἰχμαλωσία ἀπομακρύνοντας αὐτόν ἀπό τή χώρα του καί ἔτσι θά καταστρέψω τή σοφία τῶν σοφῶν ἀνθρώπων του καί τή σύνεση τῶν συνετῶν του θά ἐξαφανίσω. (Ἠσ. 29, 14).

 

Τά ἀνωτέρω ἐνθυμεῖται κανείς, ἀναγιγνώσκοντας ὅσα δηλώνει ὁ μητροπολίτης Δράμας, παλαιότερα, ἀλλά καί στήν χριστουγεννιάτικη ἐγκύκλιό του. Δηλώνει μέ τόν ἀπαραίτητο πόνο ψυχῆς: «... Τα Ιερατικά μας καθήκοντα τα επιτελούμε ως εκπρόσωποι του λαού, χωρίς τον λαό είναι κολοβωμένη η Θεία Λατρεία», «Η σχέση του Ορθόδοξου πιστού με τον Θεό δεν είναι προτεσταντικού τύπου, ζούμε εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία τρώμε και πίνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού, όταν το καταργούμε αυτό φέρνουμε το θάνατο», «Το Σώμα της Διοικούσας Ιεραρχίας έχουμε την μεγαλύτερη ευθύνη γιατί τους παραδίδουμε τα κλειδιά επί του δίσκου», «...εμείς ως ποιμένες πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας με την μεταφυσική διάσταση του κορωνοϊού επειδή πολεμάει και τον Χριστό προσπαθώντας να Τον αποκλείσει από τη ζωή του πιστού. Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τρόπο ο Χριστός να είναι στη ζωή των πιστών που θέλουν να τον έχουν ως πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους. Δεν πρέπει να εορτάσουμε όπως την Ανάσταση τα φετινά Χριστούγεννα». [3]

Ἐπίσης δήλωσε ὅτι, «Ὅ,τι ψάλλουμε στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα συναίσθημα ἀόριστης θρησκευτικῆς συνείδησης, ἀλλά ὁμολογία πίστεως στό πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ», «Διότι σ’ Ἀνατολή  καί Δύση ὑβρίζεται ἡ Θεότης τοῦ μεγάλου Βασιλέως, τοῦ ὁποίου γιορτάζουμε τήν Γέννηση. Στήν πατρίδα μας διασύρονται ἀλήθειες τῆς πίστεως, κατεδαφίζεται ἡ Ἐκκλησία καί ἡ προσφορά της στόν τόπο μας. Στοχοποιήθηκε ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἡ καρδιά τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας...», «Μά ἐδῶ δέν πρόκειται πιά παρά ὁλοφάνερα γιά τόν τρίτο πειρασμό, πού πάει νά ὑποδουλώση τήν Ἐκκλησία καί νά τήν βάλῃ νά προσκυνήσῃ τό πνεῦμα τῆς πλάνης. Μά τότε τί τήν χρειάζεται ὁ κόσμος τήν Ἐκκλησία καί τί μέ θέλει ἐμένα τέτοιον παπᾶ ἡ Ἐκκλησία;», «Στήν πατρίδα μας τό κήρυγμα τῆς ἀθεΐας, ἐνῶ καθυστέρησε νά φθάσει, στήν περίοδο αὐτή λαμβάνει ἐπιδημική μορφή. Καί ἐνῶ οἱ ἐχθροί τοῦ Νηπίου ἀποτελοῦν μειοψηφία, ἐν τούτοις, ὡς κενά δοχεῖα κάνουν πολύ θόρυβο. Διασύρονται μέ ἐπιστημονικοφανῆ ἐπιχειρήματα ἀλήθειες ἀποδεκτές ἀπό αἰῶνες, πάνω στίς ὁποῖες στηρίχθηκε ἡ Χριστιανική οἰκουμένη», «Ὁ ὅσιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος ... Μέ ἰδιαίτερο πόνο ἀπευθύνεται πρός τόν λαό σέ ἕνα κήρυγμά του: “Εἶναι θλιβερή ὄχι μόνο ἡ διαφθορά τῶν ἠθῶν, ἀλλά καί ἡ ἄρνηση τῆς ὀρθόδοξης ὁμολογίας τῆς πίστεως. Εἶχε ποτέ ἀκουστεῖ βλασφήμια κατά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Χριστοῦ; Σήμερα ὅμως λένε, γράφουν καί δημοσιεύουν πολλά ἐναντίον τοῦ Θεοῦ”».[4]

 

Θά ἀνέμενε κανείς, μετά ἀπ’ὅλα αὐτά, ὅτι θά ὕψωνε τό ὀρθόδοξο ἀνάστημά του καί θά ἄνοιγε τούς ἱερούς ναούς γιά νά ἀναζωογονηθεῖ ὁ πιστός λαός μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν κοινωνία μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί θά ἐπιστράτευε τά ἁγιαστικά φάρμακα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤτοι τίς λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί λειψάνων, συχνότερες Θείες Λειτουργίες καί ἀγρυπνίες, ἱερές παρακλήσεις στήν Παναγία Θεοτόκο, κηρύττοντας καθολική μετάνοια, ὥστε νά ἐπιτρέψει στόν Θεό Πατέρα μας νά δείξει στούς ἀπίστους καί στούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας «τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ»[5], νά δείξει τό θαῦμα: στόν νομό Δράμας ἐξαλείφθηκε ὁ κορωνοϊός!

Ἀντ’ αὐτοῦ τί ἔκανε ὁ μητροπολίτης, σέ ἀντίθεση μέ τά ἀνωτέρω ὀρθόδοξα λόγια του καί φυσικά μέ ἀφόρητο πόνο; «Κλείσαμε τις εκκλησίες επειδή 200 σπίτια πενθούν, δεν θέλουμε να πενθήσουν κι άλλα»[6]! Ὅμως, «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» (Ματθ. 7,21). Τί φοβηθήκατε ἅγιε μητροπολίτη κ. Παύλε; Εἶναι οἱ ἐκκλησιές μας ἐστίες θανάτου; Ἀκόμη καί ὁ Καίσαρας, μετά ἀπό τήν ὀργή καί τή κατακραυγή τῶν χριστιανῶν,  ἐπέτρεψε νά λειτουργηθοῦν, ἔστω 25 - 50 πιστοί κι ἐσεῖς κλείσατε καί σ’ αὐτούς τήν πόρτα;

Ἐσεῖς δέν εἴπατε: «Μά τότε τί τήν χρειάζεται ὁ κόσμος τήν Ἐκκλησία καί τί μέ θέλει ἐμένα τέτοιον παπᾶ ἡ Ἐκκλησία;». Μήπως γι’αὐτό ἔχετε στραφεῖ σέ ἄλλες πρακτικές ἄλλων θρησκειῶν; Μήπως γι’αὐτό προσευχηθήκατε μέ τόν ἰμάμη στό μωαμεθανικό νεκροταφεῖο[7]; Τελικά εἶχε δίκιο ὁ μακαριστός Ρωμανίδης, «τὸ πρόβλημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποί της, τί πίστη ἔχουν»![2] «Καί εἶπε ὁ Κύριος· μέ πλησιάζει ὁ λαός αὐτός μέ τό στόμα του μόνον καί μέ τά χείλη του μέ τιμᾶ, ἡ καρδία του ὅμως μακράν ἀπέχει ἀπό ἐμένα· ματαίως δέ μέ σέβονται, διότι διδάσκουν ἐντολές καί διδασκαλίες ἀνθρώπων καί ὄχι τίς δικές Μου»

[3] Δήλωση: «Χωρίς τον λαό είναι κολοβωμένη η Θεία Λατρεία», https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita-stin-pemptousia/xoris-ton-lao-einai-kolovomeni-i-theia-latreia/

[4] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

[5] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

[6] Μητροπολίτης Δράμας: Κλείσαμε τις εκκλησίες επειδή 200 σπίτια πενθούν, δεν θέλουμε να πενθήσουν κι άλλα, https://www.liberal.gr/news/chamila-o-deiktis-thetikotitas-stin-ellada-psila-oi-nosileies-stis-entatikes-ti-apotuponei-i-teleutaia-ekthesi-tou-ecdc/345321

[7] Συμπροσευχὴ Ορθοδόξων με ιμάμη σε ισλαμικὸ νεκροταφείο, https://orthodoxostypos.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%E1%BD%B4-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB/, Οι Μητροπολίτες Δράμας και Νεαπόλεως προσευχήθηκαν για τον παππού Τούρκου Επιχειρηματία, https://www.romfea.gr/diafora/24480-oi-mitropolites-dramas-kai-neapoleos-proseuxithikan-gia-ton-pappou-tourkou-epixeirimatia

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου