Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Σάββας Ἠλιάδης: Τῆς ἀσέβειας μανιωδῶς καλπαζούσης, οἱ φύλακες τῆς Ἀληθείας «ὀρχοῦνται ἀτάκτως»!

 

 Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης
 
"Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, ...... τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· ......". (Δοξαστικὸ τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων).
 
Ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης συνῆλθαν οἱ ἅγιοι καὶ μᾶς παρέδωσαν τὸ μυστήριο τῆς θεολογίας "τρανῶς", δηλαδὴ στὴν πιὸ ὑψηλή, κορυφαία, ὀρθή, ἑνιαία, ἀπλανῆ καὶ μεγαλειώδη ἔκφρασή του, ὥστε νὰ μποροῦμε μὲ τὶς λίγες πνευματικὲς δυνάμεις ποὺ διαθέτουμε, νὰ τὸ προσεγγίσουμε ἐμεῖς οἱ ἀδύναμοι, νὰ τὸ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε ὀρθῶς καὶ ἀσφαλῶς γιὰ τὴν σωτηρία μας.
 
Καὶ ποιός ὁ λόγος ἄραγε αὐτῆς τῆς, "παρὰ καιρόν", εἰσαγωγῆς τοῦ ἀκολουθοῦντος κειμένου; Ποιός ἄλλος, παρὰ ἡ ἴδια ἡ, "ἐπὶ καιρόν", αἰτιάζουσα, τουτέστιν ἡ ἐπικαιρότης! Ὦ, τῆς ἀντιφάσεως! Ἀντίφασις, ἡ ὁποία ἐγείρεται καὶ ἐκδηλοῦται καὶ καταφαίνεται ἀπὸ «τὰ πρότυπα τῆς ἐν Ἀληθείᾳ συμφωνίας», δηλαδὴ τῶν ἰδίων τῶν ἐπισκόπων!
 
Εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ ἕνας ἐπίσκοπος, ὁ ἐκ τῶν νοτίων περάτων τῆς ἑλληνικῆς γῆς, ὁ ἐκ τῆς Ἠλείας ὁρμώμενος, περὶ τῶν ἀνεμβολίαστων θανόντων: «Ἐγὼ ὅμως, Φωτεινή,(ἡ παραλήπτρια τῆς ἐπιστολῆς) τοὺς πεθαμένους ἀπὸ τὸν κορονοϊὸ Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς τοὺς θεωρῶ αὐτόχειρας (αὐτοκτονοῦντας) καὶ οὔτε στὴν κηδεία τους πηγαίνω»! Σ᾿ αὐτὴν τὴν κατηγορία ἐντάσσει ὁ σπλαγχνικὸς πατέρας καὶ ποιμένας τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἠλείας, καὶ τοὺς ἀνεμβολίαστους θανόντες! Μὲ δυὸ λόγια, καυχιέται καί, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἐννοεῖ πὼς θὰ μποροῦσε ἀκόμη νὰ μὴν ἐπιτρέψει καὶ τὴν ταφή τους, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, προφανῶς τοὺς θεωρεῖ ὡς θέσαντας ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας!
 
Ἀλλὰ τοὺς ἀμέτρητους καθ᾿ ἡμέραν αὐτοκτονοῦντες ὀρθοδόξους χριστιανούς, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἔλειψαν καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολή του, τοὺς κηδεύει ἐδῶ καὶ χρόνους πολλοὺς ὅλους κανονικά, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο αὐτοκτόνησαν! Δὲν εἶναι ἔτσι; Ὅλοι παίρνουν τὸ συγχωροχάρτι κατὰ τὸ παπικὸ πρότυπο! Ἐκεῖ δείχνει ὅλη τὴν «ἀγάπη» του, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὴν ἀγάπη τῶν ἁγίων, τὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας! Ἐκεῖ, κρίνει ὁ δεσπότης, πὼς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ποὺ νὰ αὐτοκτόνησε ἐν πλήρει ἐπιγνώσει καὶ νὰ ἔθεσε ἑαυτὸν ἐνσυνειδήτως ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἀρνούμενος τὸ μέγιστο δῶρο τῆς ζωῆς, τὸ ὁποῖο μόνο Ἐκεῖνος ποὺ τὸ χάρισε μπορεῖ νὰ τὸ ἀφαιρέσει! Ἐνῶ ἐδῶ ἐξαντλεῖ ὅλη τὴν «αὐστηρότητά» του! Τί κρίμα! Κρίμα, τὸ ὁποῖο εἶναι κρεμασμένο στὸν λαιμό του, στὸ πετραχήλι του, διὰ τῆς ἰδιότητος ποὺ φέρει!
 
Ἔχουμε δὲ καὶ τὸν ἐκ τῶν βορείων περάτων τῆς ἑλληνικῆς γῆς ἐπίσκοπο, τὸν ἐκ τῆς Δράμας ὁρμώμενον. Ὁ ἐπίσκοπος αὐτὸς συκοφαντήθηκε μὲ διάφορες ψευδεῖς κατηγορίες. Ὁ ἴδιος ἀνέφερε σχετικά: «Πρὸ τριῶν ἡμερῶν περίπου, περιῆλθε σὲ γνώση μου ὅτι μέσῳ τοῦ διαδικτύου κάποια πρόσωπα διέσπειραν ψεύδη γιὰ τὸ πρόσωπό μου. Ὄχι αὐτὰ τὰ κατὰ χιλιάδες, ποὺ διακινοῦνται τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς πανδημίας, γιὰ τὰ ὁποῖα καὶ ἀνεχόμεθα καὶ συγχωροῦμε τοὺς Χριστιανούς. «Τὸ ἕνα ἀπὸ μία κυρία ἔλεγε ὅτι ὁ Μητροπολίτης Δράμας ἀπηγόρευσε νὰ ἐνταφιάζονται οἱ θανόντες ἀπὸ τὸν covid. Μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸ νὰ δημιουργεῖ μιὰ ἀναστάτωση ἀρνητικὴ γιὰ τὸ πρόσωπό μου καὶ νὰ διασπείρεται τὸ ψεῦδος εἰς τὴν κοινωνία μέσῳ τοῦ διαδικτύου......».
 
Δηλαδή, ἔχουμε ἐδῶ τὸν Δράμας νὰ διαμαρτύρεται πὼς προσβάλλεται ὡς ἐπίσκοπος καὶ νὰ θεωρεῖ τὴν συκοφαντία αὐτὴ ὡς αἰτία ἀρνητικῆς εἰκόνας γιὰ τὸ πρόσωπό του. Συνεπῶς δὲ καὶ προφανῶς καὶ σαφῶς καὶ ὀρθῶς, θεωρεῖ καὶ ὡς ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀνεπίτρεπτη πράξη τὴν ἀπαγόρευση τῆς ταφῆς τῶν ἀνεμβολίαστων θανόντων, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
 
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν παράθεση τῶν ἀντικρουόμενων θέσεων τῶν δύο μητροπολιτῶν, ποιὸ συμπέρασμα μπορεῖ νὰ βγάλει ἕνας ἁπλὸς πιστός, ὅταν φαίνεται καθαρὰ ἡ ἀντίφαση τῶν δύο ἐπισκόπων στὸ ἴδιο σοβαρὸ θέμα καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς σύγχυση ποὺ προκύπτει; Καὶ δὲν εἶναι καθόλου μικρῆς σημασίας τὸ θέμα, ἂν διαβάσει κανεὶς τὸν σχετικὸ λόγο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου καὶ λάβει ὑπόψιν τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Ἀλήθεια πάντοτε ἑδράζεται στὴν ἀκρίβεια! Δὲν ὑπάρχουν «λεπτομέρειες» στὴν ἐφαρμογή της!
 
Ἄς πᾶμε τώρα σὲ μιὰ ἄλλη ἀντίφαση, ἡ ὁποία ἐκφέρεται ἀπὸ ἕναν ἐπίσκοπο καὶ μὲ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος αὐτοαναιρεῖται. Εἴδαμε καὶ ἀκούσαμε στὸ διαδίκτυο καὶ σὲ κάποιο κανάλι, τὸν πρὸ καιροῦ ὁμιλήσαντα μητροπολίτη Πειραιῶς! Ὁ ὡς ἄνω φύλακας τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας, παραληρὼν «ἀγαπητικῶς» καὶ «γλυπτικῶς», μὲ γλῶσσα ὡς γλυφεῖον κινούμενη, εἶχε χαρακτηρίσει τοὺς ἀνθρώπους τοῦ συστήματος αὐτοῦ ποὺ βιώνει ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός, «μύστας θείων ἐνεργειῶν» καὶ παρ᾿ ὀλίγον ἁγίους!
 
Τώρα ἔρχεται νὰ ἀνατρέψει τὰ ἀφελῆ καὶ παρορμητικὰ «γλυπτά» του, κατηγορῶντας ἐμμέσως ὅλους αὐτούς, διὰ τῆς ἐπιθέσεώς του κατὰ τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν στενοῦ συνεργάτη τους, βλάσφημου καὶ ἀσεβοῦς ὑβριστοῦ τῆς Παναγίας! Ἰδοὺ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν λόγο του: «Οἱ βλασφημίες τοῦ καθηγητοῦ κ. Μόσιαλου, ποὺ δυστυχῶς ἐκπροσωπεῖ καὶ τὴ χώρα μας στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κοάσματα δαιμόνων. Οἱ δαίμονες μόνο σκέπτονται καὶ καθυβρίζουν ἔτσι τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Σωτῆρος καὶ Λυτρωτοῦ» ἐπεσήμανε στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος, τονίζοντας πὼς «μόνον ἄφρονες καὶ μόνο δαιμονιοκατεχόμενοι μποροῦν νὰ ψελλίσουν τέτοιες ἀνοησίες......».
 
Χθὲς ἅγιος, σήμερα δαίμονας! «Σήμερα ἔτσι καὶ αὔριο γιουβέτσι», κατὰ τὸ λαϊκὸ ἀπόφθεγμα. Πῶς, λοιπόν, νὰ ἀναζητήσει ἔτσι καὶ νὰ βρεῖ ἀπάντηση καὶ στήριγμα ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἡ κάθε ψυχή, ὅταν οἱ ποιμένες σὲ τέτοιους χαλεποὺς καιροὺς καὶ μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς ἐπιδημίας, ὄχι μόνο δὲν συμφωνοῦν, ἀλλὰ καὶ ἀντιφάσκουν σὲ πολλὰ θέματα τὰ ὁποῖα ἔχουν προκύψει καὶ ἴσως καὶ σὲ ἄλλα πολλά, ἄδηλα πρὸς τὸ παρόν; Ποῦ ἡ «θεία παρεμβολή», τῶν «θεηγόρων ὁπλιτῶν», τῆς «παρατάξεως Κυρίου», τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ στήσουν ἐν πλήρει «συνδρομῇ», ὡς Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας καὶ ὄχι ὡς Διαρκής;
 
Διεξάγεται, λοιπόν, τὸν δύσκολο αὐτὸ καιρὸ μία ἀπροσδιόριστη, «ἄτακτη ὄρχησις» ἀνάμεσα στὶς γνῶμες, ἀπόψεις καὶ πράξεις τῶν ἱεραρχῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συμφωνοῦν μὲ τὸν Καίσαρα, εἴτε καθ᾿ ὁμολογίαν εἴτε διὰ τῆς σιωπῆς, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ἐμπράκτως ἀπὸ χρόνων πολλῶν καὶ βαθμηδὸν μεταμορφούμενος, πὼς δὲν εἶναι φίλος τῆς «φιλτάτης» Ἀληθείας, οὔτε «φίλος» τῆς Ἐκκλησίας οὔτε δὲ τοῦ Χριστοῦ!
 
Ἄς ὄψονται οἱ κυρίως ἐν Κυρίῳ ὑπεύθυνοι!
 
Σάββας Ηλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 29-12-2021
«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

  1. ΟΙ ΟΧΙ ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
    ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
    ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή