Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Θεόκλητος Ρουσάκης: ΤΟΥΡΚΙΑ: ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ


(Γράφει ὁ Ἀντγος ἐ.ἀ. Θεόκλητος Ρουσάκης)
 
Λόγῳ τῆς αὐξημένης γεωπολιτικῆς καὶ γεωστρατηγικῆς ἀστάθειας ἡ περιοχὴ τῶν Βαλκανίων ἐξακολουθεῖ ν᾿ ἀποτελεῖ μιὰ δύσκολη περιοχὴ γιὰ προσέγγιση καὶ ἀνάλυση. Τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων δυνάμεων γιὰ τὸν κατὰ τὸ δυνατὸν εὐρύτερο ἔλεγχο τῆς περιοχῆς μετὰ τὴν πτώση τοῦ Συμφώνου της Βαρσοβίας, τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τῆς ΕΕ,  ἀλλὰ κυρίως ἡ τουρκικὴ διείσδυση γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν Βαλκανίων καὶ τὴν παλιγγενεσία τῆς πάλαι ποτὲ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀποτελοῦν ἴσως τοὺς τρεῖς βασικότερους παράγοντες τῆς πολυπλοκότητας καὶ τῆς ἀστάθειας.
 
Ἐξ᾿ αὐτῶν ἡ διείσδυση ὅλο καὶ περισσότερο τῆς Τουρκίας, κυρίως στὶς χῶρες τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων, ἅπτεται ἄμεσα τῆς ἀσφαλείας τῆς χώρας μας, γι᾿ αὐτὸ θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁ κρισιμότερος παράγοντας. Τοῦτο διότι ἡ Τουρκία κατορθώνει νὰ ἀξιοποιεῖ στρατηγικὰ τὶς ἰδιαίτερες σχέσεις της μὲ τὶς χῶρες τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων χρησιμοποιῶντας ὡς ''Δούρειο Ἵππο''.
- τὶς δῆθεν ἱστορικὲς σχέσεις τοῦ ὀθωμανισμοῦ μὲ τὴν περιοχὴ μετὰ τὴν πτώση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας,
 
- τὸ ὁμόθρησκο μὲ ἕνα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς,
 
- τὶς τουρκογενεῖς μειονότητες,
 
- τὴν οἰκονομικὴ ἰσχνότητα τῶν χωρῶν καὶ τὴν ἀνάγκη τους γιὰ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ κυρίως
 
- τὴν ἀνάγκη τους γιὰ τὴν ὑποστήριξή τους στὶς ἐθνικιστικὲς  συμπεριφορὲς καὶ ἐπιδιώξεις.
Ἡ φιλοσοφία τῆς πολιτικῆς της στὰ Βαλκάνια εἶναι γιά ''μαλακὴ διείσδυση'' καὶ ὄχι γιὰ σκληρὴ πολιτικὴ καὶ ρήξη. Ἐπιθυμεῖ καὶ ὑποστηρίζει τὴν ἔνταξη τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων στὴν ΕΕ προκειμένου νὰ διευκολυνθεῖ μέσῳ αὐτῶν ἡ εἴσοδος τῶν προϊόντων της στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἀγορὰ καὶ ἡ ἀπόκτηση ὅσο τὸ δυνατὸ περισσοτέρων οἰκονομικῶν καὶ διπλωματικῶν ἐρεισμάτων σὲ μιὰ ἐποχὴ  ποὺ οἱ φίλοι της στὴν ΕΕ ἔχουν ἐλαττωθεῖ ἀρκετά.
 
Ἐπιπρόσθετα τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Τουρκίας τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι νὰ διαλύσει τὴν ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ  στὶς χῶρες αὐτὲς τῆς ὀργάνωσης FETO τοῦ ἰμάμη Φεντουλὰχ Γκιουλὲν καὶ νὰ ἐκδώσει τὰ μέλη τοῦ δικτύου του στὴν Τουρκία.
 
Τὰ βασικά ''ἐργαλεῖα'' τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς μέσῳ τῶν ὁποίων συντονίζονται κρατικοὶ φορεῖς, Πανεπιστήμια, θρησκευτικοὶ ὀργανισμοὶ καὶ ἑνώσεις, πάντα σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες (ΜΙΤ) εἶναι:
- Ἡ Τουρκικὴ Ὑπηρεσία Συνεργασίας καὶ Συντονισμοῦ (ΤΙΚΑ). Ἀποτελεῖ τό ''μακρὺ χέρι'' τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια καὶ τὸν σημαντικότερο ἴσως ὀργανισμὸ προβολῆς τῆς ''ἤπιας ἰσχύος'' της. Δραστηριοποιεῖται μὲ 150 παραρτήματα σὲ 60 χῶρες. Κύριοι τομεῖς τῶν δραστηριοτήτων της συνοψίζονται στὴν ἵδρυση ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες ἐκπαιδεύσεως, παροχὴ ὑποτροφιῶν γιὰ σπουδὲς στὴν Τουρκία, τὴ διάδοση τῆς τουρκικῆς γλώσσας καὶ πολιτισμοῦ, τὴν ἀνέγερση τζαμιῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴ Διεύθυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων(DIYANET) καὶ τὴν παραγωγὴ κινηματογραφικῶν ταινιῶν ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς θεματολογίας προκειμένου νὰ δημιουργοῦν φιλικὲς σχέσεις καὶ ἐπιρροὲς στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ μελλοντικὴ ἀξιοποίηση.
 
- Ἡ Προεδρία γιὰ Τούρκους τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ συναφῶν κοινοτήτων (YTB), Εἶναι ὀργανισμὸς ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 2010, ὑπάγεται ἀπ᾿ εὐθείας στὸν Πρωθυπουργὸ καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν, πολιτιστικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων τῶν Τούρκων τοῦ ἐξωτερικοῦ.
 
- Ἡ Προεδρία Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων (Diyanet). Παρέχει θρησκευτικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ὑπηρεσίες καὶ οἱ δραστηριότητες ἀπευθύνονται στοὺς Τούρκους ποὺ διαμένουν στὸ ἐξωτερικὸ  διαθέτοντας τεράστια κονδύλια γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.
 
- Το Ἰνστιτοῦτο Yunus Emre (ΥΕΕ). Εἶναι δημόσιο ἵδρυμα ποὺ ἔχει ὡς σκοπὸ  τὴν προώθηση τῆς τουρκικῆς γλώσσας καὶ τοῦ τουρκικοῦ πολιτισμοῦ στὸ ἐξωτερικό.
Ὁ κ. Νταβούτογλου στὸ βιβλίο του,  «Στρατηγικὸ Βάθος- Ἡ Διεθνὴς θέση τῆς Τουρκίας».  ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία, προτείνει τὴν ἀξιοποίηση τῆς διπλωματικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἐμπειρίας τῶν Σελτζούκων καὶ Ὀθωμανῶν Τούρκων, ἀλλὰ μὲ εἰρηνικὸ τρόπο καὶ προτείνει τὴ Διεθνῆ Οἰκονομία ὡς μέσο προβολῆς τῆς τουρκικῆς ἰσχύος. Ὅμως ἡ εὐρύτερη ἀνάλυση τῶν ἀπόψεών του δείχνει ὅτι πιστεύει ἀκράδαντα στὸν ρόλο τῶν ἰσχυρῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῆς Ἀμυντικῆς Βιομηχανίας. 
Συγκεκριμένα:
 
Ὅσον ἀφορᾷ στὴν Ἀλβανία:
 
Τὸν Μάϊο τοῦ 2015 ὁ κ. Ἐρντογὰν θεμελιώνει στὸ κέντρο τῶν Τιράνων ἕνα τζαμὶ τὸ ὁποῖο χρηματοδοτεῖ μὲ 30 ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ εἶναι τὸ μεγαλύτερο στὰ Βαλκάνια!
 
Τὸ Καλοκαίρι τοῦ 2017, λίγο πρὶν τὶς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία, ὁ Ἐρντογὰν προαναγγέλλει γιὰ τουρκικὲς ἐπενδύσεις στὴν Ἀλβανία ὕψους τριῶν δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Τονίζει ὅμως  ὅτι ''οἱ αλβανοτουρκικὲς σχέσεις δὲν ἐξαντλοῦνται στὴν οἰκονομική τους διάσταση ἀλλὰ πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἀφοροῦν ἕνα, 500 χρόνων, «ὅραμα πολιτισμοῦ  ἱστορίας» καὶ «δεσμοὺς αἵματος» ὄχι μόνο μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλους λαοὺς «παντοῦ στὴ Βαλκανική»'' .
 
Ἡ κατασκευὴ νέου νοσοκομείου μὲ χρηματοδότηση τῆς Τουρκίας στὴν πόλη Φιέρι τῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκοδομικὴ ἀνασυγκρότηση τῶν περιοχῶν ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τοὺς πρόσφατους σεισμοὺς ἐκ μέρους τουρκικῶν ἑταιρειῶν, καταδεικνύει τὴν στρατηγική της, ἐκτὸς τῶν ἄλλων,  νὰ δημιουργεῖ  ἐρείσματα καὶ συμπάθεια στὴν κοινωνία τῆς Ἀλβανίας.
 
Οἱ Τουρκικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔχουν ὡς πρῶτο σκοπὸ τὴν ἄμεση ἐμπλοκὴ καὶ συμμετοχή τους στὴν διαμόρφωση τῆς νεοοθωμανικῆς κουλτούρας καὶ στρατιωτικῆς ἀγωγῆς στὸ στρατιωτικὸ προσωπικὸ τοῦ Ἀλβανικοῦ Στρατοῦ. Ἀπὸ τὸ 1992 καὶ μετὰ ἕνας ἀριθμὸς περίπου 100 Ἀλβανῶν Ἀξιωματικῶν ἐτησίως ἐκπαιδεύονται στὴν Τουρκία σὲ ὅλες τὶς παραγωγικὲς ἀνωτέρας καὶ ἀνωτάτης στρατιωτικῆς ἐκπαίδευσης. Διαμορφώνεται ἔτσι ἀνάλογη παιδεία, ἀγωγή, ἀντίληψη καὶ ἄποψη ὑπὲρ τῶν συμφερόντων καὶ τῶν στόχων τῆς Τουρκίας στὴν περιοχή. Ἀπὸ αὐτοὺς ἀναδεικνύεται λίγο ἀργότερα καὶ ἡ Στρατιωτικὴ Ἡγεσία τῆς χώρας τους καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ εἶναι τουρκόφιλη.
 
Ἕνα μεγάλο πρόγραμμα δωρεὰν παροχῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου στὸ Στρατιωτικὸ Προσωπικὸ τῆς Ἀλβανίας ἀνανεώνεται ἐτησίως καὶ  ἔχει ἐκτιμηθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς στρατιωτικούς, ἂν ληφθεῖ ὑπ᾿ ὄψη τὸ ἰδιαίτερα χαμηλὸ ἐπίπεδο παροχῶν ὑγείας ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἀλβανία.
 
Οἱ ἐθνικιστικὲς καὶ πλήρως ἀνιστόρητες  ἐκδηλώσεις τῶν Τσάμηδων στὴν Ἀλβανία προβάλλονται ἐκτενῶς ἀπὸ τὸν  Τουρκικὸ τύπο μὲ τίτλους ὅπως «ἑλληνικὴ γενοκτονία» καὶ φράσεις ὅπως «οἱ Ἕλληνες ὅπου βρέθηκαν κακοποίησαν τοὺς μουσουλμάνους». Κατὰ τὸν κ. Ἐρντογὰν «...... ἡ Ἀλβανία ἀναγνωρίζοντας τὶς μειονότητες, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀμοιβαιότητας θὰ πρέπει νὰ ἀξιώσει «Καθεστὼς Ἀλβανικῆς μειονότητας στὴν Ἑλλάδα», καὶ τοῦτο πρέπει νὰ πράξει μὲ ἰδιαίτερη ἐπισήμανση καὶ ὑπογραμμίζοντάς το ἔντονα......».
 
Ἡ αὐτοκρατορικὴ ὑποδοχὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἕντι Ράμα στὴν Ἄγκυρα  ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογὰν στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου, καταδεικνύει τὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν καὶ τὸ μήνυμα ποὺ ἐπιθυμοῦν καὶ οἱ δύο ἡγέτες νὰ ἐκπέμψουν στὸ διεθνὲς περιβάλλον. Τὸ ἀνησυχητικὸ βέβαια γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἐπίσκεψη εἶναι ὅτι οὐδὲν διέρρευσε στὴ δημοσιότητα ἀπὸ τὶς συμφωνίες ἢ τὰ θέματα ποὺ πραγματικὰ συζητήθηκαν ἢ ὑπεγράφησαν.
 
Πρέπει βέβαια νὰ σημειώσουμε ὅτι σὲ ἕνα μέρος τῆς πνευματικῆς ἐλὶτ τῶν Τιράνων, ἡ διείσδυση τῆς Τουρκίας στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς Ἀλβανίας δημιουργεῖ δυσφορία καὶ ἀνησυχία. Τοῦτο διότι ἡ χώρα ποδηγετεῖται ἀπὸ τὴν Τουρκία ὡσὰν νὰ εἶναι μιὰ τουρκικὴ ἐπαρχία ἐκτὸς τοῦ Τουρκικοῦ κράτους.
 
Τέλος θεωροῦμε ὅτι ἀποτελεῖ καὶ παράδοξο καὶ ἀντιφατικὸ φαινόμενο γιὰ τὴν ἀλβανικὴ πολιτικὴ καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργὸ Ἕντι Ράμα νὰ ἐντάξει τὴ χώρα του στὸ νέο-ὀθωμανικὸ ἅρμα τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, ἐνῶ ἡ Ἀλβανία μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ ὑποτίθεται ὅτι εἶχε σταθερὸ εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό, ὡς μιὰ σύγχρονη δυτικὴ δημοκρατία
 
Ὅσον ἀφορᾷ στὸ Κόσσοβο
 
Ἡ διείσδυση τῆς Τουρκίας καὶ ἐδῶ εἶναι σὲ πολλοὺς τομεῖς, κυρίως ὅμως στοὺς τομεῖς τῆς ὑγείας, τῆς οἰκονομίας  καὶ τῆς θρησκείας
 
-    Ὁ κ. Νταβούτογλου σὲ ὁμιλία του, (18-20 Ὀκτωβρίου 2009) στὸ Σαράγεβο νὰ λέει: «Ἐπιθυμοῦμε μιὰ νέα Βαλκανική, ποὺ θὰ θεμελιώνεται στὶς πολιτικὲς ἀξίες, τὴν οἰκονομικὴ ἀλληλεξάρτηση, τὴ συνεργασία καὶ τὴν πολιτικὴ ἁρμονία. Ὅλα αὐτὰ ἐξασφαλίζονταν στὰ Ὀθωμανικὰ Βαλκάνια »,καὶ συμπληρώνει: «Ἐμεῖς θὰ ἀναβιώσουμε τὴν ἐποχὴ αὐτή, τὰ Βαλκάνια ἦταν μιὰ πετυχημένη ἱστορία καὶ τώρα πρέπει νὰ ἀναγεννηθοῦν».
- Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2013 ὁ κ. Ερντογὰν ἐπισκέφθηκε ἐπίσημα τὸ Κόσσοβο καὶ σὲ ὁμιλία στὴν πόλη Πρίζρεν ( Ἀλβανικὸς Σύνδεσμος 1878) δήλωσε πώς ''τὸ Κόσοβο εἶναι Τουρκία'' ἐνῶ λίγο ἀργότερα στὴν Πρίστινα εἶπε: «Εἴμαστε ὅλοι μέρος κοινῆς ἱστορίας καὶ κοινοῦ πολιτισμοῦ. Μὴν ξεχνᾶτε, Κόσσοβο σημαίνει Τουρκία καὶ Τουρκία Κόσσοβο».
 
- Ὑπὸ τουρκικὸ ἔλεγχο βρίσκονται τὸ Α/Δ καὶ τὸ ἠλεκτρικὸ δίκτυο τῆς χώρας, ἐνῶ σὲ ὅλο τὸ Κόσσοβο δραστηριοποιοῦνται πάνω ἀπὸ 500 τουρκικὲς ἑταιρεῖες. Ἡ τουρκικὴ γλῶσσα εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς ἐπίσημες καὶ συνταγματικὰ κατοχυρωμένες γλῶσσες καὶ ἡ τουρκικὴ μειονότητα ἀνέρχεται στὶς 20 000 ἄτομα σὲ μιὰ χώρα τῶν 2 000 000 κατοίκων.
 
- Οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶναι ''κράτος ἐν κράτει''  στὸ Κόσσοβο πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν ἐρντογανικῶν σχεδίων. Ἐντύπωση προξένησε διεθνῶς τὸ περιστατικὸ τῆς σύλληψης ἀπὸ τὴ ΜΙΤ στὸ Κόσσοβο τὸ 2018, τῶν 6 Τούρκων ἀντικαθεστωτικῶν (Γκιουλενιστὼν) κατὰ τὸν Ἐρντογὰν καὶ μεταφορὰ τους κρυφὰ μὲ ἰδιωτικὸ ἀεροσκάφος στὴν Τουρκία, ὅπου παραμένουν ἀκόμη προφυλακισμένοι χωρὶς νὰ δικαστοῦν.
 
- Ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Κοσσόβου Χασὶμ Θάτσι, σὲ ἐπίσκεψή του στὴν Τουρκία, εἶχε δηλώσει ὅτι «τὸ Κοσσυφοπέδιο θεωρεῖ τὴν Τουρκία στρατηγικὸ ἑταῖρο καὶ χαιρετίζει τὴ συμβολή της στὴν ἐνίσχυση τῆς περιφερειακῆς συνεργασίας στὰ Βαλκάνια».
Ὅσον ἀφορᾷ στὰ Σκόπια:
- Στις ἀρχὲς τοῦ ἔτους τὸ Τούρκικό Ἵδρυμα Νεολαίας  (TUGVA) διοργάνωσε στὸ Τέτοβο 10ήμερο σεμινάριο γιὰ νέους Σκοπιανοὺς διπλωμάτες μὲ προφανῆ σκοπὸ νὰ ἐμβαθύνει τὴν ἐπιρροή της στὸ  πολιτικὸ σύστημα τῆς χώρας.
Μέσῳ τῆς ΤΙΚΑ  ἔχουν ἐπενδυθεῖ ἀπὸ Τουρκία 100 000 000 εὐρώ    κυρίως στὸν ἀγροτικό, οἰκονομικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ τομέα.
 
- Ἡ διαχείριση τῶν Α/Δ  Σκοπίων καὶ Ὀχρίδας ἔχει ἀναληφθεῖ ἀπὸ τουρκικὲς ἑταιρεῖες.
 
- Ἡ Τουρκία ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἔστειλε πρέσβη στὰ Σκόπια καὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες ποὺ ἀναγνώρισε τὸ κρατίδιο αὐτὸ τὸ 1992 μὲ τὸ ὄνομα ''Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας. Τὰ 80 000 ἄτομα τῆς ἐπίσημης τουρκικῆς μειονότητος τῆς χώρας αὐτῆς (4% τοῦ πληθυσμοῦ), ἐνισχύονται οἰκονομικὰ μέσῳ τῆς τουρκικῆς ὀργάνωσης ΤΙΚΑ γιὰ τὴ διατήρηση καὶ ἐξάπλωση στὴ χώρα τῆς τουρκικῆς παιδείας, γλώσσας, μουσουλμανικῆς θρησκείας, τὴ χορήγηση ὑποτροφιῶν γιὰ σπουδὲς στὴν Τουρκία καὶ τὴν ἀναστήλωση τῶν ὑπαρχόντων τεμενῶν ἀλλὰ καὶ τὴν κατασκευὴ νέων.
 
Τὸν Αὔγουστο 2021 ὑπεγράφῃ μεταξὺ Σκοπίων καὶ Ἀγκύρας Συμφωνία Ἀμυντικῆς Συνεργασίας 5ετοῦς διάρκειας γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἐπιχειρησιακῆς ἱκανότητος τοῦ Στρατοῦ τῶν Σκοπίων (παροχὴ στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἐκσυγχρονισμὸς ὑλικοῦ κλπ). Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ἡ Ὑπουργὸς Ἄμυνας τῶν Σκοπίων δήλωσε: ''Ἡ Συμφωνία γιὰ τὴν οἰκονομική - στρατιωτικὴ συνεργασία εἶναι μιὰ ἀκόμη ἐπιβεβαίωση τῆς φιλίας καὶ τῆς συνεργασίας ποὺ ἐνισχύθηκε μὲ τὸ ΝΑΤΟ καὶ θὰ βοηθήσει πολὺ στὴν προώθηση τῶν προτύπων καὶ τῆς ἑτοιμότητος τοῦ Στρατοῦ τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρ. Μακεδονίας''. Κατὰ τὰ ἄλλα οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀκόμη προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸν μῦθο τῶν πλεονεκτημάτων τῆς ἐπαίσχυντης Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ποὺ θὰ ἀκύρωνε τὶς σχέσεις Ἀγκύρας - Σκοπίων. Ἕνα ἀφήγημα ποὺ εἶναι μόνο γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση τῶν '' λωτοφάγων '' ποὺ ἀκόμα καλὰ κρατεῖ.
Ὅσον ἀφορᾷ στὴ Βοσνία
 
Ἡ τουρκικὴ παρουσία στὴ χώρα αὐτὴ χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στὴ Γιουγκοσλαβία καὶ ἀξιοποιήθηκε πλήρως ἀπὸ τὴν Τουρκία μετὰ τὴ σφαγὴ στὴ Στρεμπρένιτσα λόγῳ τῆς συμμετοχῆς τοῦ τουρκικοῦ παράγοντα στὸ δρᾶμα τῶν '' ἀδελφῶν Βοσνίων.'' Ἔκτοτε ἡ Τουρκία:
- Ἵδρυσε δύο Πανεπιστήμια καὶ ἐπενδύει διαρκῶς στὴ χώρα αὐτὴ σημαντικὰ ποσὰ στὸν τομέα τῶν ὑποδομῶν, τῆς ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς θρησκείας μὲ τὴν ἀναστύλωση παλαιῶν καὶ κατασκευὴ νέων τζαμιῶν.
 
- Ὑποστηρίζει τὴν ἔνταξη τῆς χώρας στὸ ΝΑΤΟ καὶ στηρίζει τὸν ἡγέτη τοῦ μουσουλμανικοῦ κόμματος Δημοκρατικῆς Δράσης Μπακὶρ Ιζειμπέγκοβιτς.
Μέσα λοιπὸν ἀπὸ αὐτὲς τὶς πολιτικὲς συμπεριφορὲς καὶ σχέσεις διαπιστώνουμε ὅτι :
1. Οἱ θερμότατες διπλωματικὲς σχέσεις τῶν χωρῶν τῶν Δυτ. Βαλκανίων μὲ τὴν Ἄγκυρα ἀναβαθμίζονται διαρκῶς χρόνο μὲ τὸ χρόνο.
 
2. Ἀξιολογῶντας τὶς διευκολύνσεις καὶ τὴν παρουσία ποὺ ἔχει ἀπὸ τώρα ἐξασφαλίσει ἡ Τουρκία κυρίως στὴν Ἀλβανία ἀλλὰ καὶ στὰ Σκόπια, θὰ φέρει σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη κατάσταση τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας, σὲ περίοδο κρίσης ἢ θερμοῦ ἐπεισοδίου στὰ ἀνατολικά μας σύνορα. Ἡ ἐν δυνάμει αὐτῇ ἀπειλῇ ἀπὸ βορὰ μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ, εἴτε ὡς μιὰ συμβατικὴ ἀπειλὴ ἀπὸ ἄλλη κατεύθυνση, εἴτε ὅμως καὶ ὡς ἀσύμμετρη ἀπειλὴ ποὺ θὰ εἶναι καὶ τὸ χειρότερο σενάριο.
 
3. Ἡ ἐργαλειοποίηση ἀπὸ τὴν Τουρκία τῆς ἐθνικιστικῆς ὑστερίας κυρίως τοῦ ἀλβανικοῦ παράγοντα στὰ Τίρανα καὶ Σκόπια, εἶναι αὐτὴ ποὺ μεταξὺ τῶν ἄλλων συντηρεῖ καὶ ἀναβαθμίζει τὸ λεγόμενο ''τσάμικο ζήτημα'' διατηρῶντας ἔτσι ἐνεργὸ τὸν ἀνθελληνισμὸ τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν διαχρονικὰ ἀλλὰ καὶ μεγάλης μερίδας τῆς ἀλβανικῆς κοινωνίας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 
Κατόπιν αὐτῶν  καὶ ἐνῶ  οἱ  σχέσεις μας μὲ τὸν Ἀλβανικὸ παράγοντα τῶν Βαλκανίων εἶναι στὴν κυριολεξία τελματωμένες, μοῦ ἔρχεται στὸ νοῦ ὁ Ν. Μακιαβέλι,  ποὺ εἶπε περίπου ὅτι ''γιὰ νὰ προοδεύσει μιὰ χώρα θὰ πρέπει νὰ ἔχει  καὶ ἰσχυροὺς συμμάχους καὶ ἰσχυρὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Κανένας ἀπὸ τοὺς δύο παράγοντες μόνος του δὲν ἀρκεῖ''. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ μόνη διέξοδος ἀπὸ τὴν ὀμιχλώδη αὐτὴ κατάσταση, ποὺ μόνο τὴν Τουρκία εὐνοεῖ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἀναθεωρητικῶν της σχεδίων,  εἶναι ἡ ἀνάληψη στὰ πλαίσια μιᾶς Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς,  μιὰ μεγάλη καὶ ὀργανωμένη προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση τοῦ ζωτικοῦ χώρου τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων ποὺ ἱστορικὰ κινεῖτο τὸ ἔθνος μας.
 
Σκοπὸς  εἶναι, νὰ δημιουργηθεῖ κατ᾿ ἀρχὴν μιὰ βάση διαβαλκανικῆς συνεννόησης μὲ προοπτικὴ τὴ δημιουργία μιᾶς Συμμαχίας στὰ πλαίσια τῆς Ε.Ε, ὅπου:
- Μέσα ἀπὸ τὴν ἰσότιμη συνεργασία, τὴν συναντίληψη περὶ τῶν ἀπειλῶν καὶ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος, θὰ ἐξασφαλίσει τὴν σταθερότητα στὴ περιοχὴ καὶ τὴν ἀντίρροπη δύναμη στὸ νεο - ὀθωμανισμό, ποὺ εἶναι τὸ ζητούμενο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὰ Βαλκάνια ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρώπη
 
- Θὰ ἐξασφαλίσει τὶς ἱκανὲς καὶ ἀναγκαῖες συνθῆκες γιὰ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀσφάλεια στὴ διακίνηση τῶν ἐνεργειακῶν πόρων,
 
- Θὰ καταστήσει τὴ χώρα μας κομβικὸ παράγοντα ἤπιας ἰσχύος ἀλλὰ καὶ σημαντικὸ γεωστρατηγικὸ φορέα, ποὺ διαθέτει τὶς θαλάσσιες καὶ ὁδικὲς ὑποδομὲς ὡς ἀναμφισβήτητο στοιχεῖο τῆς ὑπεραξίας της  στὴν πολιτικὴ σκακιέρα τῆς περιοχῆς.
Ἡ ἱστορικὴ ἐπιβεβαίωση γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἐπ᾿ αὐτοῦ εἶναι προφανὴς καὶ παραπέμπει στὴν ἐξέλιξη τοῦ Α' Βαλκανικοῦ Πολέμου, ὅταν οἱ Τοῦρκοι ὑποχρεώθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν Βαλκανίων ἐπειδὴ οἱ βαλκανικοὶ λαοί τοὺς ἀντιμετώπισαν ἀπὸ κοινοῦ.
 «Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου