Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Ἀντώνης Ἀντωνᾶς: Πρός γνωστούς καί ἄγνωστους ἐπίδοξους ὀλετῆρες τοῦ Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνισμοῦ.


Ἐπιμέλεια ἀπὸ Ἀντώνη Ἀντωνᾶ.
 
Qui tacet consentit. Ὁ σιωπῶν συναινεῖ.
 
Ἀποσπασματικὰ καὶ συμβολικά, ὁ Μέγας Μακρυγιάννης ἔγραψε καὶ λάλησε... Ἐπίκαιρα γιὰ σήμερα ...

Οἱ διαφταρμένοι, διὰ νὰ ρουφήξουν τὴν πατρίδα κ᾿ ἐθνικὰ ὅλο συχνοὺς εφύλιους πολέμους ἔκαναν καὶ φατρίες καὶ εἶναι ἄλλος Ἄγγλος, ἄλλος Γάλλος κι᾿ ἄλλος Ρούσσος. Κι᾿ αὐτὸ δὲν σβένει ἀπὸ αὐτούς. Διὰ νὰ τὸ σβέσετε, διὰ νὰ στερεωθῇ ἡ πατρίδα, χρειάζεται δικαιοσύνη νὰ ᾿χετε καὶ ᾿λικρίνεια καὶ μ᾿ αὐτὸ κάνετε συντρόφους τῆς πατρίδος ὅλους τοὺς ἀγωνιστάς.

Τοῦ λέγω, ὀχτροὺς ἂν τοὺς ἔκαμα, δὲν λυπῶμαι, ὅτι κακὸ κανενοῦ δὲν ἔκαμα διὰ τὸ νιτερέσιον μου. Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾿νεργήσω κι᾿ ὅ,τι θέλουν ἂς μοῦ κάμουν.

«Δὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα παλιόψαθα; Βοηθῆστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν.

Καὶ αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς Νεοδιοκλητιανούς, Νέρωνες, Ιούδες, Νενέκους καὶ Ἐφιάλτες, πεμπτοφαλαγγίτες,  πρέπει οἱ καλοὶ εὐσεβεῖς Ἕλληνες χριστιανοὶ νὰ συγχωροῦμε ......, νὰ συγχωροῦμε μέχρι νὰ ἐξαφανίσουν ὅτι ἀπέμεινε, ΕΛΛΗΝΙΚΌ καὶ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ......; Νομίζω ὅτι οὔτε ὁ Θεός, ὁ Χριστός, ἡ Παναγιὰ καὶ ὅλοι οἱ τροπαιοφόροι ἅγιοι μας δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν ....

Συνεχίζει ὁ Μέγας Μακρυγιάννης..
 
Ἕνα χαρτὶ τοῦ πατέρα Κοσμᾶ ἔβαλα καί μοῦ τὸ ἐκαθαρόγραψαν. Καὶ τὸ ἐκράτησα ὡς Ἅγιον Φυλαχτόν, ποὺ λέγει μεγάλην ἀλήθειαν. Θὰ πῶ νὰ μοῦ τὸ γράψουν καλλιγραφικὰ καὶ τὸν ἄλλον ἀθάνατον λόγον του.
 
Ἔγραφεν ὁ μακάριος ἐκεῖνος ὅτι:

«Ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὲ ὑβρίσει, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὸν ἀδελφόν μου καὶ ὕστερα τὸ μάτι νὰ μοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σὰν χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω.

Τὸ νὰ ὑβρίσει τὸν Χριστόν μου καὶ τὴν Παναγία μου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω».

 
Ἔνδοξοι προγόνοι μας καὶ Τροπαιοφόροι Ἅγιοι μας, ποὺ  ὑπὲρ Πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνιστήκατε, ἦρθε ἡ ὥρα καὶ στιγμὴ ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς καὶ Ἑλληνισμός, σᾶς χρειάζονται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε...
 
Καὶ ὁ τροπαιοφόρος Ἅγιος μας Γεώργιος ...

Ἐχθροὺς ὁ τέμνων Γεώργιος ἐν μάχαις,
Ἑκὼν παρ᾿ ἐχθρῶν τέμνεται διὰ ξίφους. Ἦρε Γεωργίου τρίτῃ εἰκάδι αὐχένα χαλκός.
Ἦχος δ
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 
Καὶ ἐσὺ καπετὰν Γιάννη Μακρυγιάννη καὶ ὅλοι ἔνδοξοι πρόγονοι μας, ποὺ ὑπερασπιστήκατε μέχρι ἐσχάτων Πατρίδα καὶ Θρησκεία, πᾶρτε μαῦρο γιαταγάνι καὶ ἐλᾶτε στὴ ζωή μας πίσω, το στραβὸ νὰ κάντε ἴσο...

Κάθε καλοκαίρι, στὶς 19 Ἰουνίου, ἀρκετοὶ θυμοῦνται τὴ φράση «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους» ποὺ φέρεται νὰ εἶπε τὸ 1827 ὁ Κολοκοτρώνης ξεκινῶντας τὴν ἐκστρατεία του ἐναντίον των "ἑλλήνων" προδοτῶν Νενέκων τοῦ Ιμπραήμ. Φέτος ὅμως, μὲ τὶς καταγγελίες περὶ προσκυνήματος, ἐθνικῆς προδοσίας  ἐξύβρισης τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ ἀθέους ἀσεβεῖς καὶ ἀναίσχυντους ὀλετῆρες νὰ ἐκτοξεύονται ἔνθεν κακεῖθεν, θὰ μπορούσαμε νοερὰ νὰ τὰ ξαναθυμηθοῦμε.. καὶ τοὐλάχιστον νὰ ἀφυπνισθοῦμε ...οἱ εὐσεβεῖς Ἕλληνες Χριστιανοὶ ..

Μόνον εἰς τὸν καιρὸν τοῦ προσκυνήματος ἐφοβήθηκα διὰ τὴν πατρίδα μου. εἶπε ὁ Κολοκοτρώνης ..
(Θεωρητικὰ κάθε σοβαρὴ ἀναφορὰ σὲ φωτιὲς καὶ τσεκούρια -ἐκτὸς ἐπαναστατικῆς περιόδου- εἶναι ἐκ προοιμίου καταδικαστέα. Ἀλλὰ ἡ θρασύτητητα τῶν ἀθέων πλέον "ἑλλήνων" ἔσπασε καὶ τὸ χτένι καὶ τὴν χτένα ...Ἄς τοὺς πολεμήσουμε λοιπὸν μὲ τὸν κονδυλοφόρο μας, ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι πιὸ αἰχμηρὸς καὶ ἀπὸ σπαθί....)

Ἄν φοβόντουσαν τὸν Ἰμπραΐμ, ὁ εὐφυὴς στρατηγὸς κατάλαβε ὅτι ἔπρεπε νὰ φοβοῦνται αὐτὸν πιὸ πολύ. Δὲν ἔβαλε ὅμως στὸ στόχο τοὺς ἁπλοὺς χωρικούς. Ὁ Κολοκοτρώνης δὲν ἦταν μικροκακοποιός, ἀλλὰ ἡγέτης μιᾶς ἐπανάστασης. Μὲ τὸν στρατηγικὸ του νοῦ κατάλαβε ὅτι πρέπει νὰ κυνηγήσει τὴν ἡγεσία τοῦ προδοτικοῦ κινήματος, δηλαδὴ τὸν Νενέκο, ποὺ εἶχε γίνει Μπέης, εἶχε πάρει χρήματα καὶ γῆ καὶ συγκρούστηκε σὲ μάχες μὲ τοὺς πρώην συμπολεμιστές του.
 
Ὁ Σαγιάς, τὸ πρωτοπαλλήκαρο τοῦ Κολοκοτρώνη, μὲ ἐντολὴ τοῦ Κολοκοτρώνη σκότωσε τὸν προδότη Νενέκο.... Λίγες μέρες μετὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ Νενέκου, τὸ μαζικὸ προσκύνημα τελείωσε. Ὁ φόβος ἦταν πιὸ μεγάλος πρὸς τὸν Κολοκοτρώνη, ποὺ ἔβαζε μπροστά το ἰδανικὸ τῆς ἐλευθερίας καὶ θρησκείας, παρὰ πρὸς τὸν Ἰμπραΐμ.

Τώρα ἐπειδὴ ἀνάμεσα στοὺς σπόρους τοῦ σίτου, ὑπάρχουν καὶ μερικὰ παράσιτα, ποὺ δύσκολα τὰ ἐντοπίζεις, κάνεις τὴν σπορὰ καὶ ὅταν ἀρχίσουν νὰ φυτρώνουν εὔκολα τὰ ξεχωρίζεις καὶ τὰ ξεριζώνεις ...... Στὴν προκειμένη περίπτωση ἀνάμεσά μας σήμερα φυτρώνουν μερικὰ   παράσιτα καὶ ἀναφέρομαι στοὺς ὑβριστὲς ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ θείων  προσώπων τοῦ Χριστιανισμοῦ
Μελετῶντας λοιπὸν λίγο τὰ ἄρθρα καὶ  σχόλια τοὺς ἔβγαλα κάποια συμπεράσματα...
 
Μᾶλλον ἔχουν  χάσει τὴν πυξίδα καὶ στὰ μάτια τους ἀκίδα ἔχουν (Κάρφος ἐν τῷ ὀφθαλμῷ. κατά Ματθαῖον (ζ' 3)) καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἴδουν οὔτε τὴν ἀμυδρὴ ἠλιακτίδα, δηλαδὴ οὐσιαστικὰ βρίσκονται, ὄχι σὲ πλήρη σύγχυση, ἀλλὰ σὲ πυκνὸ σκοτάδι δηλ. σκοταδιστὲς ...Ἐπειδὴ λοιπὸν οἱ σκοταδίστες, μπορεῖ μὲν νὰ μὴν βλέπουν τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, ἀλλὰ ταυτόχρονα αἰσθάνονται ὅτι ὅταν βρίζουν ἔχουν τὴν αἴσθηση ὅτι μέσα στὸ σκοτάδι δὲν τοὺς ἀγγίζει  κανείς, ἀποκτοῦν θρασύτητα ἀσυδοσία καὶ τὸ χειρότερο χάνουν καὶ τὴν αὐτογνωσία τους, ποὺ μᾶλλον ποτὲ δὲν ἀπέκτησαν, ἀλλὰ καὶ καθὼς τυφλοὶ  πνευματικὰ εἶναι οὐ δύναται  νὰ τὴν ἐξεύρουν ...... Μιλᾶμε γιὰ τὸ γνῶθι σαυτὸν ἀστοιχείωτοι  καὶ ἀφερέγγυοι  γνώσεων καὶ προσανατολισμοῦ ...Θὰ σᾶς  κάνω τὴν χάρη νὰ σᾶς  πληροφορήσω ποὺ βρίσκεται ἡ σοφὴ ρήση αὐτή, ἀλλὰ ταυτόχρονα θὰ βρεῖτε  τὸ φῶς σας σὲ ὅλες τὶς σελίδες τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου μὲ τὰ σοφὰ διδάγματα τοῦ Ἰησοῦ, ἂν καὶ ἀμφιβάλλω ὅτι ποτέ σας τὰ μελετήσατε ...... Εἶναι λοιπὸν ἀνάμεσα στὶς ἐπιγραφὲς τοῦ μαντείου τῶν Δελφῶν, ὅπου δεσπόζει τὸ «Γνῶθι σαυτόν». 
 
Ἡ αὐτογνωσία. Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Σημαίνει νὰ ἀναγνωρίζουμε τὶς δυνατότητες καὶ τὶς ἀδυναμίες μας καὶ μᾶς προτρέπει νὰ ἀνοίξουμε ἐπιτέλους τὰ μάτια καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε ποιοὶ πραγματικὰ εἴμαστε. Ἐσεῖς  οὔτε κἂν γνωρίζετε τί καὶ ποιοὶ εἶστε! Προσθέτῳ ἀκόμη ἕνα γνωμικὸ «Μηδὲν ἄγαν». Καμία ὑπερβολή. Ποιὰ ἡ προτροπὴ τοῦ Χείλωνα; Νὰ μὴν ὑπερβάλλουμε; Νὰ εἴμαστε μετρημένοι καὶ ἐπιφυλακτικοί; Ἢ μήπως θέλει νὰ μᾶς πεῖ ὅτι δὲν εἶναι καθόλου ὑπερβολὴ νὰ πιστέψουμε ταπεινὰ σὲ αὐτὸ ποὺ εἴμαστε καὶ ποὺ ὅμως τὸ ξεχνᾶμε. Ἐσεῖς  μᾶλλον δὲν τὸ ξεχάσατε  ἀφοῦ νομίζετε, (ἐδῶ ταιριάζει τὸ ἀδαῆ), ἀδαεῖς ὅτι παντογνῶστες εἶστε ...!

Ἐπειδὴ χρειάζονται τόμοι γιὰ νὰ καταγράψω σοφὰ γνωμικὰ κατάλληλα γιὰ τὴν βελτίωση τῆς παιδείας τῶν τυχὸν ἀσεβῶν, προσθέτῳ τὸ τελευταῖο, τὸ πᾶν «Μέτρον Ἄριστον ἢ πᾶν μέτρον ἄριστον». Εἶναι ἡ φράση τοῦ Κλεόβουλου τοῦ Λίνδιου, ποὺ ἀντέχει ἀκόμη καὶ προσδίδει μία ρυθμικότητα, ὡστόσο δηλώνει, ὅπως καὶ τὸ «μέτρον ἄριστον», τὴν καλύτερη - βέλτιστη πρακτικὴ καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἀκροτήτων καὶ τῶν ὑπερβολῶν. Αὐτοὶ ἔσπασαν καὶ τὸ χτένι καὶ τὴν χτένα πλέον οἱ ἄμετροι καὶ ἀπρεπέστατοι ..
 
Ὅταν κάποιοι αἰσθάνονται λιλιπούτειοι νᾶνοι στὴν σκιὰ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ποὺ μιλοῦν μὲ τὴν ἀληθινὴ γλῶσσα τοῦ Ἰησοῦ, τότε ἡ ἀμάθειά τους θρασύτητα γεννᾷ ...... Καὶ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους συνοδοιπόρους καὶ ὁμοϊδεάτες, ἀθέους, ὑβριστὲς τῶν θείων, ἀσεβεῖς, ποὺ ἀναίσχυντα μιλοῦν καὶ πράττουν ὡς ἐπίδοξοι ὀλετῆρες τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ.... Δὲν θὰ σᾶς περάσει ...... 2000 χρόνια ὑπῆρξαν Ἰούδες, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριτές, Ἠρώδηδες, Διοκλητιανοί, Δομητιανοὶ καὶ ἄλλοι χιλιάδες διῶκτες καὶ συκοφάντες τοῦ Χριστιανισμοῦ ..Ἀποτέλεσμα;
 
Ὁ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΩΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ .... Οἱ ΔΙΩΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑ ΑΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΤΑΞΕ Ἡ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΙΣΤΟΡΊΑ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ...... ΟΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ...... ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΟΤΙ Ὁ ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ ...... ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ...

Φαιὰ οὐσία σπατάλησα, ἀλλὰ οὐδὲν κακὸ ἀμιγὲς καλοῦ. Ὁ ὑβριστὲς ἐπώνυμοι   ἀνώνυμοι, μᾶς δίνουν  τὸ ἔναυσμα, ἐν συντομίᾳ νὰ ἀπαντᾶμε ἀποστομωτικὰ μὲ τὴν ὠμὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας.

Πολλαὶ τῆς ἀσεβείας αἱ ὁδοί, τῆς δὲ ἀληθείας μία.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, 347-407 μ.Χ., Πατέρας τῆς ἐκκλησίας
Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς.
κατὰ Ἰωάννην  (ἡ' 32)
Vincit omnia veritas.

Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς εὐσεβεῖς ἀδελφοὺς Χριστιανοὺς ἡ θεία ἐπιφοίτηση, πάντα ἂς τοὺς φωτίζει καὶ μὲ πίστη, θάρρος, αἰσιοδοξία καὶ ὑπομονὴ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς προσβολὲς τῆς πίστης τοὺς καρτερικὰ διότι τίποτα δὲν τελείωσε καὶ κάθε μέρα ἕνας νέος ἥλιος φωτεινὸς ἀνατέλλει. Σύντομα καὶ οἱ ὑβριστὲς καὶ ὅποιοι ἐπίδοξοι ὀλετῆρες Χριστιανισμοῦ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως τὰ κακὰ ξωτικὰ καί *καλικαντζάροι.
 
*Καὶ μιὰ συμβολικὴ  παρένθεση ἀπὸ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων Κυπρίων.
 
Κοντὰ εἶναι καὶ  τὰ Θεοφάνεια ποὺ ἀποτελοῦν μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες γιορτὲς τῆς Χριστιανοσύνης καὶ μία ἀνάμνηση τῆς Βάπτισης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή. Τὰ γιορτάζουμε κάθε χρόνο στὶς 6 Ἰανουαρίου.
 
*Ἀλλιῶς "Σκαλαπούνταροι", οἱ καλικάντζαροι, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, εἶναι δαιμόνια ποὺ  ἐμφανίζονται κατὰ τὸ Δωδεκαήμερο (25 Δεκεμβρίου - 6 Ἰανουαρίου) ὅπου τὰ  νερὰ δὲν εἶναι βαπτισμένα.
 
Οἱ καλικάντζαροι σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση βγαίνουν ἀπὸ τὸν Κάτω Κόσμο, ποὺ ζοῦν γιὰ νὰ πειράξουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ἀνακατέψουν τὰ σπίτια.
 
Ὅλο τὸ χρόνο πελεκοῦν μὲ τσεκούρια καὶ πριόνια, νὰ κόψουν τὸ δένδρο ποὺ βαστάει τὴ γῆ, ἀλλὰ ὅταν κοντεύουν νὰ τὸ κόψουν ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ μονομιᾶς ξαναγίνεται τὸ δένδρο. Τότε τὰ δαιμόνια χιμοῦν στὴ γῆς ἐπάνω καὶ πειράζουν τοὺς ἀνθρώπους».
 

Καὶ αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ κόψουν τὸ δέντρο ποὺ στηρίζει τὴν γή, ὅπως καὶ οἱ σημερινοὶ ὀλετῆρες ἔνθεν καὶ ἐκεῖθεν,  ποὺ μάταια προσπαθοῦν νὰ κόψουν τὸ ἀειθαλὲς αἰωνόβιο δέντρο, ποὺ στηρίζει Χριστιανισμὸ καὶ Ἑλληνισμό. ΦΕΥ!
 
Τὴν Παραμονὴ τῶν Φώτων στὴν Ἑλληνικὴ Κύπρο, μετὰ τὸν ἁγιασμὸ στὸ σπίτι, ρίχνουν ἀποφάγια μὲ  δόλωμα, τοὺς λουκουμᾶδες  στὶς ὀροφὲς τῶν σπιτιῶν τους, γιὰ νὰ φᾶνε οἱ καλικάντζαροι καὶ νὰ φύγουν.
 
«Τιτσὶ τιτσὶ λουκάνικο, κομμάτι ξεροτήανο, ρῖξε στοὺς Καλικάντζαρους, νὰ φάσιν τζιαὶ νὰ φύουσιν»!
 
Οἱ καλικάντζαροι ἐξαφανίζονται τὰ Φῶτα μὲ τὸν ἁγιασμὸ τῶν νερῶν λέγοντας: «Φεύγετε νὰ φεύγουμε κι ἔφτασε ὁ τουρλόπαπας με τὴν ἁγιαστούρα του καὶ μὲ τὴ βρεχτούρα του...»
 

Συνεχίζω ...
 
«Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν».

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀδελφοί μου, δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ἔννοια, μία γενικότητα, ἢ ἕνας καλὸς ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι Θεὸς ἀληθινὸς κατὰ πάντα, Πρόσωπον ἰσότιμον, συνάναρχον, συναῒδιον καὶ σύνθρονον μὲ τὰ ἄλλα δύο Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν.

Σύμφωνα μὲ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἐκφράζουμε τὴν πίστιν μας «Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν».
 
Συνεπῶς, ὅλοι ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καὶ μυρωμένοι μὲ τὰ χαρίσματα καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διὰ τοῦ Ἁγίου Χρίσματος, ζοῦμε καὶ κινούμεθα ἐντὸς τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ὁποῖα ἀναζωογονοῦν τὴν Χάριν, ποὺ ἐλάβαμε εἰς τὸ Βάπτισμά μας.
 
Καλὴ χρονιὰ ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ μὲ πίστη, ἀγάπη καὶ αἰσιοδοξία καὶ ἂς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε μέσῳ τοῦ Ὀρθόδοξου καλοῦ μας Ἅγιου Βασίλη, ὅπως ἡ ἐπάρατη πανδημία καὶ τὰ κακὰ ξωτικά-καλικάντζαροι, μαζὶ μὲ τοὺς βαρβάρους Τούρκους ἐπίδοξους ὀλετῆρες τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων μας, σύντομα μὲ τὴν χάρη τοῦ θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, τῆς μητέρας Παναγιᾶς καὶ τῶν τροπαιοφόρων ἁγίων μας, νὰ κατατροπωθοῦν καὶ ἐξαφανιστοῦν στὰ τάρταρα .....

Υ.Γ.
Γιὰ νὰ κατανοηθεῖ σωστὰ τὸ νόημα τοῦ σημερινοῦ ἄρθρου, ἐπικαλοῦμαι συμπεράσματα ἀπὸ παραβολὴ Ματθαίου 21, 33-42 ...... Τὸ πρῶτο πρᾶγμα λοιπὸν ποὺ κάνει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ δημόσια καταδίκη ὅλων ἐκείνων τῶν λαοπλάνων καὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων ποὺ μετέτρεψαν τὸν Ναὸ «ἀπὸ οἶκον προσευχῆς σὲ φωλιὰ λῃστῶν». Οἱ διεφθαρμένοι ἄνθρωποι ὅπου καὶ νὰ βρίσκονται πρέπει νὰ ἀπομονωθοῦν, νὰ ἐκδιωχθοῦν καὶ νὰ τιμωρηθοῦν. Ἀποτελοῦν ἐμπόδιο στὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν εὐημερία ὅλων μας. 
Γι᾿ αὐτὸ ὅταν σιωπηλὰ ὑπάρχει ἀνοχὴ καὶ ἀτιμωρησία, τιμωροῦμε τὴν εὐρύτερη κοινωνία καὶ ἐνθαρρύνουμε συνέχεια κάθε μορφὴ διαφθορᾶς τῶν ὀλίγων σὲ βάρος τῶν πολλῶν. Στὴ συνέχεια ἔχουμε τὸ περιστατικὸ τῆς ἄκαρπης συκῆς ποὺ ὁ Ἰησοῦς διέταξε ἀμέσως νὰ ξεραθεῖ γιὰ νὰ διαφανεῖ ὅτι χωρὶς νὰ κάνουμε κάτι καλὸ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ὑπάρχουμε, γιατί λειτουργοῦμε πλέον ὡς κοινωνικὰ παράσιτα ποὺ χωλαίνουμε τὴν ὅλη ὁμαλὴ λειτουργία τῆς κοινωνίας. ΚΑΙ Ὁ ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ ...
 
Ἐπιμέλεια ἀπὸ Ἀντώνη Ἀντωνᾶ - Συγγραφέα  
 
«Πᾶνος»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου