Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ: Θαύματα καὶ σημεῖα - Τί δείχνει ἡ ἀξίωση αὐτή

 

Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ
«Θαύματα καὶ σημεῖα» ΕΔΩ


Εἰσαγωγή: Τί δείχνει ἡ ἀξίωση αὐτή

Τί μᾶς δείχνει ἡ κοινὴ αὐτὴ ἀξίωση, ποὺ πρόβαλλαν στὸν Κύριο ἄνθρωποι μὲ τόσο διαφορετικὲς ἀρχές;

Τί μᾶς δείχνει ἡ ἀξίωση αὐτή, ποὺ ἦταν ἔκφραση μιᾶς περιφρόνησης πρὸς τὰ καταπληκτικὰ θαύματα, ποὺ εἶχε κάμει ὁ Κύριος;

Ἡ ἀξίωση αὐτὴ μᾶς δείχνει, τὴν ἀντίληψη τῆς σαρκικὴ σοφίας. Μᾶς δείχνει πὼς σκέπτονται γιὰ τὰ θαύματα, ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν σαρκικὸ φρόνημα.

Τί εἶναι ὅμως τὸ σαρκικὸ φρόνημα;

Εἶναι ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο σκέπτεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ Θεὸ καὶ γιὰ κάθε το πνευματικό, μὲ βάση ὄχι τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὴν ἁμαρτωλή του κατάσταση, στὴν ὁποία εὑρίσκεται ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεως.

Τὸ σαρκικὸ φρόνημα, εἶναι γεμᾶτο (καὶ μολυσμένο!) ἀπὸ τὴν τάση ἀντίθεσης (καὶ ἔχθρας!) πρὸς τὸν Θεό.

Αὐτὸ τὸ φρόνημα γίνεται εὔκολα αἰσθητὸ στὴν ἀπαίτηση, ποὺ  προέβαλαν στὸ Θεάνθρωπο:

Νὰ κάμῃ θαύματα κομμένα στὰ μέτρα της κακῶς λεγομένης «λογικῆς» μάς• καὶ μάλιστα τὴ στιγμή, ποὺ ὄχι μόνο δὲν πρόσεχαν, ἀλλὰ καὶ καταφρονοῦσαν καὶ ἀπέρριπταν καὶ κατέκριναν τὰ θαύματα, ποὺ μὲ τὴν ἀνέκφραστη ἀγαθότητά Τοῦ εἶχε κάμει σὰν «Θεοῦ Δύναμις καὶ Θεοῦ Σοφία»[7] ὁ Σωτῆρας μας.


Βιβλιογραφία

[7] Α' Κορ. 1, 24.

Από το βιβλίο: Α Γ Ι Ο Υ  Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Υ  Μ Π Ρ Ι Α Ν Τ Σ Ι Α Ν Ι Ν Ω Φ   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ  
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 
«Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Σ Η Μ Ε Ι Α» 
(ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2000)
 
_______________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου