Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

ΣΥΝΕΝΟΧΗ, ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΛΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΜΑΣ ΑΝΕΚΑΘΕΝ…

Ἐπιμέλεια ἀπὸ Ἀντώνη Ἀντωνᾶ
 


1974 ATTILAS 1 – ATTILAS 2.
 
Σημειώνεται ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Βάρβαρης Τουρκικῆς Εἰσβολῆς στὴν Κύπρο, ἐνῶ τὸ Κυπριακὸ Κράτος εἶχε κάθε νόμιμο δικαίωμα νὰ διακόψει τὴν παροχὴ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, νεροῦ ἀκόμη καὶ καυσίμων πρὸς τὶς κατεχόμενες περιοχές, ἀφοῦ πλέον ἦταν ὑπὸ τὴν κατοχὴ ἐχθρικῆς χώρας, παρ' ὅλα αὐτὰ μὲ ἀνοχὴ συνεχίσθηκαν οἱ παροχὲς αὐτὲς γιὰ τοὺς πιὸ κάτω ἐκβιαστικοὺς λόγους.......

Πρῶτον: Οἱ «Ειρηνευτὲς» τοῦ ΟΗΕ, τόνισαν πιεστικὰ καὶ τελεσιγραφικὰ πρὸς τὴν Κυπριακὴ Κυβέρνηση, ὅτι οἱ παροχὲς αὐτὲς πρέπει νὰ συνεχισθοῦν ....γιὰ «ἀνθρωπιστικοὺς λόγους»....πρὸς τοὺς ΤΚ, δηλαδὴ οὐσιαστικὰ κατὰ προέκταση, πρὸς τὶς «εἰρηνευτικὲς δυνάμεις» τῶν Τούρκων βάρβαρων εἰσβολέων καὶ ΤΚ ἐξτρεμιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν εἰρηνευτικὴ ἀποστολή -baris misyonu - καὶ ἔφερναν εἰρήνη, ἀδελφοσύνη, ἐλευθερία - Baris-Kardeslik-Ozkurluk Getiriyoruz!!!!
Σὲ ἀντίθετη περίπτωση θὰ μᾶς «κατάγγελλαν».....στὸν ΟΗΕ γιὰ καταπάτηση «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».......... «Ἀντὶ νὰ τρίζει τὸ ἁμάξι, τρίζει ὁ ἁμαξηλάτης».

Δεύτερο: Οἱ «ἄμεσες ἀπειλὲς» τῆς Τουρκίας μέσῳ τῶν εἰρηνευτών, ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ΚΔ, θὰ διέκοπτε τὴν παροχὴ ρεύματος πρὸς τὴν Β. κατεχόμενη Κύπρο, ἀκόμη καὶ καυσίμων οἱ Τοῦρκοι εἰσβολεῖς θὰ βομβάρδιζαν καὶ τοὺς κεντρικοὺς μετασχηματιστὲς (transformers), ὄχι ὅμως τόν *κεντρικὸ σταθμὸ  ἀφοῦ  τοὺς παρείχαμε καὶ δωρεὰν ρεῦμα. ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ διυλιστήρια Λάρνακας, ἀφοῦ ἐπίσης τοὺς παρείχανε καὶ καύσιμα...
*Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν: Ὁ ἠλεκτροπαραγωγικὸς σταθμὸς εὐτυχῶς βρισκόταν ἐντὸς τῶν Ἀγγλικῶν βάσεων Δεκέλειας καὶ ὡς ἐκ τούτου ἦταν ἀδύνατο νὰ βομβαρδισθεῖ ἀπὸ Τουρκικὰ ἀεροπλάνα. Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ οἱ Τοῦρκοι βέβαιον εἶναι, ὅτι δὲν θὰ δίσταζαν νὰ προβοῦν σὲ ὁποιαδήποτε ἀνορθόδοξη *δολιοφθορὰ κατὰ τοῦ σταθμοῦ.

*Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 63-64-65 ἀλλὰ καὶ μετέπειτα, οἱ Τοῦρκοι χρησιμοποίησαν ξένους μισθοφόρους συνεργαζόμενους δολιοφθορεῖς πράκτορες, οἱ ὁποῖοι στὶς 23 Αὐγ. 1965 ἔκαναν δολιοφθορὰ στὸ τσιμεντοποιείο  Λεμεσοὺ καὶ ἀνατίναξαν πετρελαιοδεξαμενὲς καὶ γερανούς. Στὶς 24 Αυγ. ἀνατίναξαν ἐπίσης δεξαμενὴ κασίμων τῆς FINA καὶ στὶς 6 Ὀκτ.1965 ἀνατινάζουν ἄλλες δεξαμενὲς τῆς SHELL στὴ Λάρνακα. Ἡ δολιοφθορὰ αὐτὴ προκάλεσε τεραστίων διαστάσεων πυρκαϊὰ μὲ κίνδυνο, ἂν ἐπεκτεινόταν νὰ καταστρέψει μεγάλο μέρος τῆς Λάρνακας καὶ νὰ θρηνήσουμε ἑκατοντάδες ἀμάχους. Παγιδευμένα ἐκρηκτικὰ ἐντοπίσθηκαν ἄμεσα ἀπὸ τὴν ἀστυνομία καὶ ἐξουδετερώθηκαν. Ἐντοπίσθηκαν τρεῖς Γάλλοι ὕποπτοι πρώην λεγεωνάριοι συνεργάτες τῶν Τούρκων, Μπερνὰρ Σιλέρ, Ζιαν Μπεζιὰκ καὶ Μισὲλ Βαίς. Συνελήφθη μόνο ὁ Βαίς, ὁ ὁποῖος παραδέχθηκε ἐνοχὴ ὅτι ἦταν πράκτορας τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Τούρκων M.I.T. (Milli Instihbarah Teskilati).....ὅτι ἔκανε ἀρκετὲς δολιοφθορές, πληρωνόταν μὲ χιλιάδες Λίρες μαζὶ μὲ τοὺς συνεργούς του καὶ τοὺς εἶχαν ἀνατεθεῖ  ἀπὸ τὸ 1963 δεκάδες στρατηγικοὶ στόχοι γιὰ καταστροφὴ μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τοῦ Κυπριακοῦ κράτους κλπ...Καταδικάστηκε σὲ 12 χρόνια φυλάκιση καὶ μετὰ ...ἀπὸ λίγο καιρὸ ἀπελάθηκε..

Ἐξάγεται ἕνα λογικὸ συμπέρασμα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν μὴ διενέργεια δολιοφθορῶν, ἢ μὴ βομβαρδισμὸ καὶ τῶν διυλιστηρίων Λάρνακας ἀπὸ τοὺς Εἰσβολεῖς! Μὰ ἀφοῦ θά τοὺς ἐξυπηρετοῦσαν σὲ περίπτωση κατάληψης καὶ τῆς Λάρνακας, ἡ ὁποία συμπεριλαμβανόταν  στὰ ἐπεκτατικά τους σχέδια, ποιός ὁ λόγος τῆς καταστροφῆς τους.....; Ὅπως ἐπίσης θὰ τοὺς ἐξυπηρετοῦσε καὶ ὁ ἠλεκτροπαραγωγικὸς σταθμός,    ὁ ὁποῖος εὐτυχῶς βρισκόταν τότε ἐντὸς τῆς περιοχῆς τῶν Ἀγγλικῶν βάσεων καὶ τὰ διυλιστήρια, ἀλλὰ καὶ τὰ κέντρα ὑδατοπρομήθειας  ....Καὶ ἠλεκτρικὸ καὶ νερὸ δωρεὰν ἀπὸ τὸ 1963. Οἱ Τοῦρκοι ἀπείλησαν ἐπίσης ὅτι σὲ περίπτωση διακοπῆς τοῦ νεροῦ, ἀντίστοιχα καὶ αὐτοὶ θὰ διέκοπταν τὴν παροχὴ σὲ ΕΚ ἐλεγχόμενα ἀπὸ αὐτοὺς χωριά.
 
 

ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΝ ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΗ JESTINEL/ OPERATION ATTILA. Τop secret Turkish military map - Gok Gizli Turk Askeri Haritasi.

Ὁ ἀπόρητος αὐτὸς χάρτης (ἀκριβὲς ἀντίγραφο) ἀνευρέθη σὲ αἰχμάλωτο Τοῦρκο *Συνταγματάρχη εἰδικῶν δυνάμεων, ποὺ συνελήφθη στὶς μάχες τῶν Βορείων Προαστείων, ὅπου ἡ Ἡρωικὴ Εθνοφρουρά, ὄχι μόνο κατατρόπωσε τοὺς Βαρβάρους, ἀλλὰ καὶ σθεναρὰ κράτησε τὶς γραμμὲς ἄμυνας Λευκωσίας. Ὁ Τοῦρκος κατὰ δήλωση του ὀνομαζόταν JESTINEL Savgul ἢ Sevgum(;). Κατὰ τὴν σύλληψη του προσπάθησε νὰ καταστρέψει τὰ ἔγγραφα, ἀλλὰ τὸν καθήλωσε Κύπριος ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγὸς (μαζὶ μὲ ἄλλους ἐθνοφρουροὺς ποὺ μάχοντο στὰ Β. Προάστεια Λσίας) τῆς ἡρωϊκὴς Ἐφεδρείας τοῦ ΓΕΕΦ ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ ἀείμνηστου δ/τὴ μου Ταγματάρχη τότε Κατσίμπρα Εὐθύμιου κ.ά...ά.. Τὰ ἔγγραφα παραδόθηκαν ἄμεσα στὰ χέρια τοῦ Γλαύκου Κληρίδη, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἀμέριστο συμπαράσταση ὅλων τῶν Πολιτικῶν ἀρχηγῶν τὰ γνωστοποίησε ἄμεσα σὲ διεθνὲς διπλωματικὸ ἐπίπεδο.
Κρίνεται ὅτι α) Ἡ σύμπνοια τῶν Πολιτικῶν ἀρχηγῶν καὶ β) Ὁ ἡρωϊσμὸς τῆς Ε.Φ. ποὺ κράτησε τὶς ἀμυντικὲς γραμμὲς Λευκωσίας ἀπέτρεψαν τὰ χειρότερα. Ὅπως διαπιστώνει κάποιος μὲ βάση τὶς σχεδιαζόμενες ἐπιθετικὲς ἐνέργειες τῶν εἰσβολέων, θὰ ἐγκλώβιζαν τοὺς Κυπρίους σὲ ἕνα καντόνιο, μεταξὺ περιχώρων Πάφου καὶ προαστίων Λάρνακας (Λεύκαρα). Τελικὰ ὅλοι Λεμεσιανοὶ ἢ μᾶλλον Πάφιοι θὰ γινόμασταν....διότι ἐὰν οἱ ὑπέρτεροι βάρβαροι εἰσβολεῖς ἔφταναν μέχρι προάστια Λεμεσοῦ κανένα ἐνδοιασμὸ δὲν θὰ εἶχαν γιὰ νὰ τὴν καταλάβουν.. Μιὰ Ν. Ἰουστινιανὴ σὲ πάτρια ἐδάφη..'
*Σημειώνεται ὅτι ὁ Jestinel μετὰ τὴν ἀνταταλλαγὴ αἰχμαλώτων ...... πέρασε ἀπὸ στρατοδικεῖο μαζὶ μὲ ἄλλους ἀξιωματικούς, ποὺ συμμετεῖχαν στὴν πρώτη ἀποτυχημένη εἰσβολὴ ...... καὶ ἔκτοτε ἀγνοεῖται ἡ τύχη τους....

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΕΑΝ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΟ, ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑ ΠΈΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΤΟΝΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΠΑΦΟ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΡΑ....ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕΧΡΙ ΛΕΜΕΣΟ....


*Ἐπιβεβαίωση τῶν βλέψεων καὶ σχεδίων τῶν βαρβάρων,  στὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο τῆς διαπρεποῦς δημοσιογράφου Ἄννας Ἀνδρέου «Ραντεβοὺ μὲ τοὺς Στρατηγούς», ὅπου ὁ Τοῦρκος Στρατηγὸς Sever, ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἂν ἡ ΕΦ δὲν προέβαλλε σθεναρὴ ἡρωικὴ ἀντίσταση καὶ κατόρθωναν οἱ εἰσβολεῖς, νὰ ἀποβιβάσουν τὴν πρώτη μέρα, ἱκανοποητικὸ ἀριθμὸ πεζικοῦ καὶ τάνκς, θὰ ἔφταναν μέχρι Λεμεσὸ καὶ Λάρνακα....( Ἐπιβεβαίωση χάρτη Jestinel.)

Τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ἡ ΚΔ, τὸ παρεῖχε (δωρεὰν ἀπὸ τὸ 1963) στοὺς ΤΚ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς εἰσβολῆς, χωρὶς κἂν νὰ ὑπάρξουν διακοπὲς στὶς ΤΚ συνοικίες. Πολλὲς φορὲς οἱ παραμεθόριες ἑλληνικὲς περιοχὲς γιὰ μέρες δὲν εἶχαν ρεῦμα σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ΤΚ περιοχές. Οἱ ΤΚ περιοχὲς δὲν διέθεταν τότε ἡλεκτροπαραγωγικὸ σταθμό. Μὲ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ δωρεὰν ρεῦμα ποὺ τοὺς παρεῖχε ἀπὸ τὸ 63 ἡ ΚΔ, τὸ ΤΚ καθεστώς, ἀφοῦ εἰσέπραττε καὶ παρακρατοῦσε παράνομα, εἰς βάρος τῆς Κύπρου τὸ τίμημα τοῦ ρεύματος ἀλλὰ καὶ τοῦ νεροῦ, ποὺ ἀπέδιδαν οἱ ΤΚ πολῖτες, τὰ τελευταῖα χρόνια κατασκεύασε καὶ ἡλεκτροπαραγωγικὸ σταθμό! Τραγελαφικὲς ἱστορίες ἀλλὰ ὀξύμωρες καὶ ντροπιαστικὲς γιὰ τὶς συνεχεῖς μας ὑποχωρήσεις καὶ ἀνοχές....!

Ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ φυλάκια μὲ ἰσχυροὺς ἐκτυφλωτικοὺς προβολεῖς οἱ Τοῦρκοι εἰσβολεῖς, ἔριχνα τὸ φῶς  (Ἀπὸ τὴν ἠλεκτροδότηση μας!) πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ φυλάκια ἐλέγχοντας τὶς κινήσεις τῆς ΕΦ, ἀλλὰ καὶ κάνοντας ψυχολογικὸ πόλεμο στοὺς ἐθνοφρουρούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀπτόητοι κρατοῦσαν ἡρωικὰ τὶς θέσεις τους. Τὰ Ἑλληνικὰ φυλάκια πολλὲς φορές, ἐνῶ εἶχαν ἀνάγκη καὶ αὐτὰ φώτων καὶ προβολέων ἀσφαλείας ἦταν βυθισμένα στὸ σκοτάδι, λόγῳ τῶν συνεχῶν διακοπῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος στὶς ΕΚ περιοχές.
(Βεβαίως κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν σίγουρο εἶναι ὅτι δὲν ἄναβαν προβολεῖς, γιὰ νὰ ἐντοπισθοῦν οἱ θέσεις τους.)

Δωρεάν...φῶς, νερό, τηλέφωνο....πρὸς τὸ πιόνι τῆς Τουρκίας, ΤΚ καθεστώς......Καὶ ἐπειδὴ οἱ....κύριοι διεκδικοῦσαν καὶ δωρεὰν οἰκόπεδο....καταπάτησαν καὶ κατέκτησαν χάριν τῆς ὑπεροπλίας τους καὶ τὸ ἔδαφος τῆς Β. Κύπρου αὐθαίρετα  καταχρηστικὰ καὶ μὲ τὴν βία....ἐκδιώκοντας τοὺς νόμιμους  Ε.Κ. κατοίκους....

Ἐπίσης καὶ τὸ ἀεροδρόμιο Λευκωσίας δὲν βομβαρδίσθηκε, ἀφοῦ προσδοκοῦσαν ὅτι θὰ τὸ εἶχαν καταλάβει σὲ μιὰ ὥρα, γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν σὰν Τουρκικὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο...Τὸ ἴδιο εἶπαν καὶ οἱ Εἰρηνευτὲς ὅταν εἶδαν τὸν ἐπιτιθέμενο  πολλαπλάσιο στρατὸ τῶν εἰσβολέων σὲ σύγκριση μὲ τὸν στρατὸ τῆς Ε.Φ. Ἡ ἡρωικὴ ἀντίσταση τῶν Κυπρίων καὶ τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν μας, τοὺς διέψευσε καὶ οἱ ἄσπονδοι φίλοι τοῦ ΟΗΕ, ἔτριβαν τὰ μάτια τους...καὶ ὄχι τὰ χέρια τους...
Εὐτυχῶς ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ καταλάβουν οἱ Τοῦρκοι, λόγῳ τῆς σθεναρῆς ἀντίστασης Κυπρίων καὶ Ἑλλαδιτῶν τὸ ἀεροδρόμιο, γιὰ νὰ προσγειώνονται τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροπλάνα καὶ νὰ ζητοῦν νὰ τοὺς ἐφοδιάσουμε καὶ μὲ κηροζίνη γιὰ ...ἀνθρωπιστικοὺς λόγους ἀπὸ τὰ Κυπριακὰ Διυλιστήρια...τὰ οποία καὶ αὐτὰ κινδύνευαν ἀπὸ βομβαρδισμοὺς ἢ δολιοφθορές, ἀλλὰ οἱ εἰσβολεῖς τὰ ἄφησαν ἄθικτα, ἀφοῦ καὶ τὴν Λάρνακα ἔγκαιρα σκόπευαν νὰ καταλάβουν, ὁπότε θὰ τοὺς χρησίμευαν...

Μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν Ειρηνευτῶν καὶ τῶν Ἀγγλοαμερικάνων, τὸ Κυπριακὸ ἀεροδρόμιο ὅπου οἱ Τοῦρκοι κατατροπώθηκαν, παραδόθηκε στὰ χέρια τῶν ἄσπονδων φίλων μας εἰρηνευτῶν...Ἀφοῦ δὲν παραδόθηκε στοὺς εἰσβολεῖς, τὸ μὴ χείρων βέλτιστο.
Ἀκόμη μιὰ ὑποχώρησή μας, ἀνεξήγητη καὶ ντροπιαστική....Μέχρι σήμερα ὑπάρχει μετέωρο ἕνα ἀναπάντητο ἐρωτηματικό... Τὸ ἀεροδρόμιο, ἱερὸς τόπος  νίκης καὶ αὐτοθυσίας Κυπρίων καὶ Ελλαδιτὼν παραμένει ἔρημο καὶ νεκρό..., ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ ΟΗΕ. Γιατί; Ἀφοῦ βρισκόταν στὰ χέρια τῆς ΕΦ καὶ ἐντὸς ἐδαφῶν τῆς Κυπριακῆς δημοκρατίας...Ντροπή!
Μιὰ ἐπικὴ ἀπάντηση τοῦ ‘Ελληνα ταγματάρχη Μανουρᾶ, ποὺ ὑπερασπίσθηκε σθεναρὰ τὸ ἀεροδρομιο μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ Κυπρίους ὅταν Αὐστριακὸς ταγματάρχης τοῦ ΟΗΕ μὲ τὸ ἄγημά του, τοῦ ζήτησε ἰταμὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἡρωικῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ ἀεροδρομίου, μετὰ τὴν πανωλεθρία τῶν Τούρκων. Ἐπιτακτικὰ εἶπε ἐπιτακτικὰ  ἐν εἴδει ἐντολῆς: « Εἶναι ἐντολὴ τοῦ Ἕλληνα πρέσβη Λαγάκου  νὰ μᾶς παραδώσετε τὸ ἀεροδρόμιο...Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Μανουρᾶς  μὲ τὸ πιστόλι στὸ χέρι... « Ποιός Λαγάκος; Ἕλληνας ταγματάρχης Μανουρᾶς ἐδῶ:» καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ καταδρομέας Γιῶργος Χρονιάρης τοὺς πυροβολεῖ στὰ πόδια καί τρέπονται σὲ φυγή. Ἡ ἡρωικὴ ἐπιμονὴ τοῦ Μανουρᾶ καὶ τῶν ὑπόλοιπων ὑπερασπιστῶν ἔσωσε τὸ Ἀεροδρόμιο ἀπὸ ὕπουλη κατάληψη ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ ὁποῖοι παραμόνευαν, ὅπως τὸν νεκρὸ χρόνο ἀποχώρησης τῶν ὑπερασπιστῶν καὶ  παράδοσης στὸν ΟΗΕ, ὕπουλα νὰ καταλάβουν αὐτοὶ τὸ ἀεροδρόμιο. Ὁ Μανουρᾶς ἐπέμενε μέχρι τέλους,  ποὺ πῆρε τὴν ντροπιαστικὴ  ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους του γιὰ ἀποχώρηση... Ἡ καθυστέρηση αὐτὴ ἀπέτρεψε τοὺς Τούρκους νὰ καταλάβουν τὸ ἀεροδρόμιο ἀφοῦ οἱ ὑπερασπιστὲς παρέμεινα μέχρι τέλους. Ὅταν παρεδόθη ἐπίσημα στὸν ΟΗΕ, οἱ γενναῖοι ὑπερασπιστές, ἀποχώρησαν πολυβολῶντας τοὺς εἰσβολεῖς κατατροπώνοντάς τους μὲ δάκρυα περηφάνειας ἀλλὰ καὶ ὀδύνης στὰ μάτια...!

Τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστο..,

Πολλὰ ἐρωτηματικὰ προκύπτουν ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾶ, τὸν μὴ βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τῆς εἰσβολῆς τοῦ πλέον στρατηγικοῦ κέντρου τῆς Κυπριακῆς Ἐθνοφρουράς, ὁ ὁποῖος ἦταν βεβαίως τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Φρουρᾶς.
Στὸ ΓΕΕΦ τότε ὑπηρετοῦσαν ὅπως εἶναι γνωστὸ κατὰ πλειοψηφία Ἕλληνες ἀξιωματικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑπηρετήσει καὶ σὲ ἐπιτελεῖα τοῦ ΝΑΤΟ καὶ διατηροῦσαν ἄριστες φιλικὲς καὶ στρατιωτικὲς σχέσεις μὲ ἀνώτερους Νατοϊκοὺς ἀξιωματικούς, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν σὲ ὁποιαδήποτε βομβαρδισμὸ τοῦ ΓΕΕΦ καὶ τὴν μαζικὴ δολοφονία Ἑλλήνων συναδέλφων τους, ποὺ εἶχαν συνυπηρετήσει μαζὶ στοὺς κόλπους τοῦ ΝΑΤΟ, σὰν Νατοικοὶ ἀξιωματικοί. Ἀκόμη καὶ μερικοὶ Τοῦρκοι μετριοπαθεῖς Νατοϊκοὶ Ἀξιωματικοὶ ἐξέφραζαν τὶς ἐπιφυλάξεις τους γιὰ τὴν Τουρκικὴ εἰσβολὴ σὲ ἕνα μικρὸ ἄοπλο κράτος, ἀλλὰ καὶ τὶς βάρβαρες ἐνέργειες τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων κατὰ ἀμάχων.

Αὐτὴ τὴν «παράκληση» τὴν διαβίβασαν καὶ στὸν  Κίσσιγκερ, ποὺ οὐσιαστικὰ κινοῦσε τὰ πιόνια στὴν σκακιέρα τῆς εἰσβολῆς, - ἀφοῦ διατηροῦσε ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν ἐμπνευστὴ τῆς εἰσβολῆς Ἐτσεβίτ - καὶ ὁ ὁποῖος ἔκρινε λογικὴ τὴν «παράκληση», τῶν ἀνώτερων ἀξιωματικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ μᾶλλον κυρίως ἔκρινε ὑστερόβουλα, ὅτι μιὰ τέτοια ἐχθρικὴ πράξη, σίγουρα θὰ ἐνίσχυε καὶ θὰ ὁδηγοῦσε ἀντανακλαστικὰ σὲ μιὰ ἀνεξέλεγκτη, γενικὴ σύρραξη Ἑλλάδας - Τουρκίας, τὴν ὁποία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγξει καὶ θὰ δημιουργοῦσε ἀνυπολόγιστη ζημιὰ στοὺς κόλπους τοῦ ΝΑΤΟ...
Τὶς πληροφορίες τὶς ἔδωσαν ἀργότερα σὲ συνάδελφους τους, ἐπιζήσαντες Ἕλληνες ἀξιωματικούς, ποὺ ἦταν στὸ ΓΕΕΦ, Νατοικοὶ ἀξιωματικοὶ ξένων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ Ἕλληνες ποὺ ὑπηρετοῦσαν, τότε, στὸ Στρατηγεῖο  τοῦ ΝΑΤΟ.

Ὅταν βρισκόταν ἐν ζωῇ ὁ Τὸμ Καραμεσίνης εἶχε μιὰ τυχαία συνάντηση μὲ ἀπόστρατο ἀνώτερο Ἕλληνα ἀξιωματικό, ἡ ὁποία ἀναφέρεται πιὸ κάτω.
*Ὁ Τομ Καραμεσίνης, γεννήθηκε στὴν Ν. Ὑόρκη 25 Ἰουλίου 1917 καὶ πέθανε 4 Σεπτ. 1978,  ἦταν μέχρι τὸ 1973 διευθυντὴς σχεδίων DPP ἢ NCS (NATIONAL CLANDESTINE SERVICE NCS)..
Μέχρι καὶ τὸ 2005 ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ λεγόταν DIRECTORATE OF OPERATIONS - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  δηλ. οἱ βασικότερες μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς CIA    ( CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY) σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ὁ ὁποῖος γνώριζε τὰ πάντα σχετικὰ μὲ τὸ Κυπριακὸ κ.ἄ., ἀφοῦ διατηροῦσε ἄριστες σχέσεις καὶ μὲ τὸν Κίσσιγκερ, ὁ ὁποῖος τὸν συμβουλευόταν σὲ ἄκρως ἀπόρρητα θέματα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν διευθυντὴ τῆς CIA Γουίλιαμ Κόλμπυ (ὑπηρέτησε ἀπὸ 4 Σεπτ, ἕως 30 Ιαν. 1976)...

Σημ. Ὁ δντης τῆς CIA, o Mike Pompeo, σημερινὸς ΥΠΕΞ,  δὲν διατηρεῖ καὶ τὶς καλύτερες σχέσεις μὲ τὸ καθεστὼς Ἐρντογὰν καὶ εἶναι φανατικός, ἀντιϊρανός, ἀντιισλαμιστὴς καὶ φιλοϊσραηλινός. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πραξικοπήματος κατὰ Ἐρντογὰν ἔγραψε...
  «Τὸ Τουρκικὸ καθεστώς, εἶναι μιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἰσλαμικὴ δικτατορία!» ...are totalitariar Islamist dictatorship....

Στὴν τυχαία, λοιπὸν συνάντηση του, μὲ τὸν ἀπόστρατο Ἕλληνα Στρατηγὸ  ( Γιὰ πρώτη φορὰ ἀποκαλύπτω τὸ ὄνομα του) τὸν ἀείμνηστο φίλτατο Παναγιώτη Θανάσουλα, μὲ τὸν ὁποῖο διατηροῦσε τυπικὲς σχέσεις, ὅταν ρωτήθηκε ἂν ἀληθεύει ὅτι τὸ 1974 Νατοϊκοὶ ἀξιωματικοὶ ζήτησαν νὰ μὴν βομβαρδισθεῖ τὸ ΓΕΕΦ, ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ ἀεροπορία, δὲν τὸ διέψευσε, ἀλλὰ ἁπλὰ κούνησε καταφατικὰ τὸ κεφάλι καὶ μειδίασε αἰνιγματικά..... Κατὰ τὴν συνάντηση αὐτὴ παρευρέθηκε καὶ τρίτο πρόσωπο, ἴσως τὸ στέλεχος τῆς CIA, Ἀβρακάτος, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ προστατευόμενος τοῦ Καραμεσίνη, ἀλλὰ ὁ ἀπόστρατος Ἕλληνας ἀξιωματικὸς δὲν μποροῦσε νὰ ἐπιβεβαιώσει ἂν ὄντως ἦταν αὐτός.... (Ἀποσπασματικὲς πληροφορίες ἀπὸ Ἕλληνα Στρατηγὸ ε.α. Π.Θ.)

Ὡς ἐκ τούτου ἡ «ἐντολὴ ποὺ δόθηκε» στὴν Τουρκικὴ ἀεροπορία, ἦταν νὰ ἀποφύγει τὸν βομβαρδισμὸ τοῦ ΓΕΕΦ, ὄχι διότι ὁ κ. Κίσσιγκερ «λυπήθηκε» τοὺς Ἕλληνες ἀξιωματικούς, ἀλλὰ διότι ἡ ἐνδεχόμενη ἐγκληματικὴ πράξη αὐτὴ τῶν Τούρκων σίγουρα θὰ ἔθετε τὰ πράγματα ἐκτὸς ἐλέγχου......Μάλιστα ἐπειδὴ οἱ εἰσβολεῖς ἤδη εἶχαν ὑπερβεῖ καταχρηστικὰ μὲ πράξεις βάρβαρες, τοὺς ὅρους «ἐντολῆς» του, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ «τὰ βρῆκαν σκοῦρα» μὲ τοὺς Κυπρίους, τὰ μεσάνυχτα τῆς 21ης πρὸς τὴν 22α Ἰουλίου ὁ Κίσσιγκερ, ὄχι γιατί λυπήθηκε τοὺς Κυπρίους, ἀλλὰ διότι ἤθελε πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἐπανακτήσει τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς κατάστασης, ( Ἤδη ὁ Ἰωαννίδης ἀποδυναμώθηκε καὶ ὁ Μπονάνος δήλωνε ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο μὲ τὴ Τουρκία, ἀφοῦ τὴν Κύπρο κτυποῦσε καὶ στὸ κάτω κάτω ἐμεῖς εἴμαστε Ἑλλάς!), «μεσολάβησε» ἄμεσα γιὰ τὴν σύναψη ἐκεχειρίας, ἴσως καὶ γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στοὺς Τούρκους, ποὺ ἀποδιοργανώθηκαν, νὰ ἀνασυγκροτηθοῦν μετὰ τὴν ἀπρόσμενη ἡρωικὴ ἀντίσταση τῆς ὀλιγάριθμης Ἐθνικῆς Φρουρᾶς.
Ἡ ἐκεχειρία ἐφαρμόσθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς 22ας Ἰουλίου στὶς 4.00 μμ., καὶ τὴν ὁποία οἱ Τοῦρκοι ἐν συνεχείᾳ παραβίασαν ἐπανειλημμένα, μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ ΟΗΕ, τῆς ΕΟΚ, τῶν Μεγάλων δυνάμεων καὶ τοῦ Κίσσιγκερ, ἀφοῦ ἀσταμάτητα ἐνισχύοντο μὲ βαρύτατο ὁπλισμὸ καὶ ἀνθρώπινο στρατιωτικὸ δυναμικό, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀεροπορία τους συνέχιζε νὰ βομβαρδίζει ὄχι μόνο στρατιωτικοὺς στόχους, ἀλλὰ καὶ χωριὰ ΕΚ ἀμάχων...Ταυτόχρονα πολλὲς ἐπιθετικὲς ἐπιχειρήσεις ἔκαναν οἱ εἰσβολεῖς μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐξτρεμιστῶν τῆς ΤΜΤ, τὶς ὁποῖες ἡ ΕΦ ἀντιμετώπισε σθεναρά..... Ἡ ἔλλειψη βαρέως  ὁπλισμοῦ καὶ πυρομαχικῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδυναμία ἀποστολῆς ἐνισχύσεων, λόγῳ τῶν συνεχῶν βομβαρδισμῶν τῶν Τούρκων στὶς ἐφοδιοπομπὲς τῆς Ε.Φ., δυστυχῶς ἀπέτρεψε μιὰ σίγουρη νίκη τῶν ὀλίγων Κυπρίων καὶ Ἑλλαδιτῶν, κατὰ τοῦ ἰσχυροῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ, ὁ ὁποῖος  τὶς πρῶτες μέρες τῆς εἰσβολῆς, δείλιασε, ἀποδιοργανώθηκε καὶ ἐγκλωβίστηκε στὸν περιορισμένο χῶρο ἀπόβασης. Ἐὰν ἀντίστοιχες καὶ ἰσάριθμες δυνάμεις τῆς ΕΦ, ἐνισχυμένες καὶ ἐξοπλισμένες ἀντιμετώπιζαν τοὺς Τούρκους εἰσβολεῖς βέβαιον ἦταν ......, ὅτι θὰ τοὺς ἔριχναν στὴν θάλασσα... καὶ ὄχι μόνο...

Ἀργότερα ὁ Ἐτσεβὶτ ἀλλὰ καὶ ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία τῆς Τουρκίας, ἐπέκριναν τοὺς ἀξιωματικοὺς τῆς πρώτης εἰσβολῆς ἀλλὰ καὶ τοὺς ΤΚ ἐξτρεμιστὲς (περὶ τὶς 40-45000 πάνοπλα μέλη διέθετε ἡ ΤΜΤ) διότι, παρὰ τὶς μεγαλόστομες δηλώσεις καὶ λεονταρισμούς τους περὶ σθεναρῆς ἀντίστασης καὶ περὶ πλήρως ἐξοπλισμένων ΤΚ ἀπόρθητων φρουρίων, αὐτοὶ μετὰ τὴν ἐπέλαση τῶν Κυπρίων παραδόθηκαν σὲ διάστημα μικρότερο τῶν 5 ὡρῶν, ἀφήνοντας τὴν Ἐθνικὴ Φρουρὰ ἐλεύθερη ἔστω ἀργοπορημένα νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ τὶς ἔστω λίγες της δυνάμεις τὸν Τουρκικὸ στρατὸ εἰσβολῆς......
Ἡ ἀργοπορία αὐτὴ λόγῳ τῆς ἐκκαθάρισης τῶν Τουρκικῶν θυλάκων, ἦταν μιὰ σημαντικὴ ἀρνητικὴ συγκυρία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς εἰσβολῆς, Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ἐὰν  ἡ Ε.Φ. δὲν καταλάμβανε τοὺς  θύλακες  φρούρια, ἀναμενόμενο θὰ ἦταν ὅτι ἑκατοντάδες ἄμαχοι θὰ κατασφάζοντο ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες ἐξτρεμιστές...

Οἱ αἰχμάλωτοι πολέμου τῆς πρώτης εἰσβολῆς ἦταν, σύμφωνα μὲ τὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ 385 ΕΚ (περισσότεροι ἄμαχοι) ποὺ στάλθηκαν στὶς βάρβαρες τουρκικὲς φυλακὲς τῶν Ἀδάνων. Ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἐπέστρεψαν ποτέ.... Ἐπίσης ἀπὸ πλευρᾶς ΕΚ αἰχμαλωτίσθηκαν  5,268 ΤΚ ἐξτρεμιστὲς τῆς ΤΜΤ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἀρκετοὶ Τοῦρκοι ἀξιωματικοὶ καὶ «γιουρούκηδες»....Στὶς νικηφόρες μάχες γιὰ τὴν κατάληψη τῶν ΤΚ θυλάκων σκοτώθηκαν πέραν τῶν 500 ἐξτρεμιστῶν. Ἡ ἐθνοφρουρὰ ἐλάχιστες ἀπώλειες εἶχε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν μὲ τοὺς ΤΚ ἐξτρεμιστές.
Ἀπὸ πλευρὰ τῶν ΕΚ, ἔπεσαν ἡρωικὰ μαχόμενοι τὶς πρῶτες μέρες, κατὰ τὴν διάρκεια ἀντιμετώπισης τῆς εἰσβολῆς, 215 Ἐθνοφρουροὶ ὑπερασπιζόμενο ἡρωικὰ καὶ μὲ αὐτοθυσία τὸ πάτριο ἔδαφος προκαλῶντας τεράστιες ἀπώλειες στοὺς Τούρκους, στὶς σφοδρὲς μάχες ἀντίστασης κατὰ τὶς ὁποῖες ΕΚ καὶ οἱ ἐλάχιστοι Ἑλλαδίτες κατατρόπωσαν τὴν Τουρκικὴ Δύναμη εἰσβολῆς. Ἀρκετοὶ ΕΚ ἄμαχοι, οἱ ὁποῖοι σφαγιάστηκαν ἀπὸ τὶς «Εἰρηνευτικὲς» δυνάμεις τῶν Τούρκων, θεωρήθηκαν ἀγνοούμενοι.
Σὲ Τουρκικὰ βιβλία, ποὺ ἀποκάλυψαν ἄγνωστες πτυχὲς τῆς εἰσβολῆς, Τοῦρκοι ἀνώτεροι ἀξιωματικοί, ἀλλὰ καὶ  ἁπλοὶ Τοῦρκοι συγγραφεῖς, ποὺ συμμετεῖχαν στὴν εἰσβολὴ σὰν στρατιῶτες, ἐκφράζουν τὴν ἔκπληξη τους γιὰ τὴν σθεναρὴ ἀντίσταση τῶν ὀλίγων ἀβοήθητων  Κυπρίων...ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ἀποκαλύπτουν, λόγῳ τύψεων  τὶς ἀμέτρητες βάρβαρες πράξεις τῶν εἰσβολέων.

Ἀναφέρεται πιὸ κάτω δηλώση τοῦ Κίσσιγκερ ........, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Α' φάσης τῆς εἰσβολῆς ........ Εἶναι ἀπόλυτα ἀποκαλυπτικὴ καὶ «προφητική», ἀφοῦ ἤδη γνώριζε πρὸ πολλοῦ τί θὰ συμβεῖ...
  « Οἱ Τουρκοκύπριοι δὲν ἔχουν πετύχει ἀκόμη τὴν ....ἀσφάλεια τους...»,  ἐπιβεβαιώνοντας πλέον  χωρὶς αἰδῶ, ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἰσβολεῖς θὰ συνέχιζαν τὸ βάρβαρο ἔργο τους, ποὺ τὸ συνέχισαν ἀμέσως μετὰ (ΑΤΤΙΛΑΣ 2), γιὰ νὰ πετύχουν τὴν ἀσφάλεια τῶν ΤΚ καὶ τὴν «ἀνασφάλεια» τῶν ΕΚ...
 

Καὶ ὅταν ὁ «κύριος»  Kissinger εἶδε ὅτι οἱ σύμμαχοι εἰσβολεῖς Τοῦρκοι δύσκολα περνοῦσαν στὴν Κύπρο καὶ εἶχαν τρομερὲς ἀπώλειες..., ἐπέβαλε ἐκεχειρία  ὁ δόλιος γιὰ νὰ ἀναδιοργανωθοῦν καὶ ἐπανακτήσει τὸν ἔλεγχο καὶ αὐτὸς καὶ ὁ φίλος του Ἐτζεβίτ... γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν ΑΤΤΙΛΑ 2....

Καὶ στὸ διὰ ταῦτα, οἱ μὲν βάρβαροι ἐξασφάλισαν τὴν ἀσφάλεια τῶν Τουρκοκυπρίων μέσῳ σφαγῶν καὶ ἐκτοπισμῶν οἱ δὲ ἐπίσης  Ἑλληνοκύπριοι χάριν τῆς «Εἰρηνευτικῆς Ἀποστολῆς» τῶν Τούρκων ( KIBRIS BARIS HAREKATI ),  σφαγιάστηκαν, ἐκτοπίσθηκαν καὶ οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν μὲ τὴν βία τὴν Β. Κύπρο, ἐφαρμόζοντες ἐγκληματικὰ μεθόδους βάρβαρης γενοκτονίας, ἀπαράδεκτες ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο, μὲ συμπαραστάτη καὶ ἀρωγὸ τὸν Κίσσιγκερ καὶ τοὺς σύμμαχους Ἀγγλοαμερικάνους ...... τὴν ἀνοχὴ τοῦ ΟΗΕ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν ταγῶν τότε τῆς μητρὸς  πατρίδος ποὺ ἔνιψαν  τὰς χεῖρας τους... διότι «Ἡ ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΙΤΟΤΑΝ ΜΑΚΡΑΝ», ποὺ ἦταν ἡ συνέχεια τοῦ ἐπαίσχυντου «Οἱ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΤΥΠΟΥΝ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΑΣ»  καὶ ΕΑΛΩ Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ.( 6000 σφαγιασθέντες, 1619 ἀγνοούμενοι, 250000 ἐκτοπισμένοι, τὸ 37% τῶν πατρίων ἐδαφῶν κατειλημμένα.)

Ὁ μὲν δειλὸς τῆς πατρίδος, ὁ δὲ φιλόδοξος της πατρώας οὐσίας ἐστὶ προδότης.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Καί, ὅποιοι μᾶς πρόδωσαν δὲν θὰ μᾶς συγχωρέσουν ΠΟΤΕ γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη πράξη τους αὐτή. Ὁ Ἑλληνισμὸς  θὰ τοὺς θυμᾶται ΠΑΝΤΑ καὶ θὰ τοὺς ἀναθεματίζει!

Ἀναφέρει ὁ διαπρεπὴς συγγραφέας Εὐγένιος Ρωσσίδης, πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἰνστιτούτου (ΑΗΙ), στὸ ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο του: Kissinger and Cyprus - A study in lawlessness, ὅτι ὁ Κίσσιγκερ πρέπει νὰ χαρακτηρισθεῖ Ἐγκληματίας Πολέμου.

Ἐπίσης ὁ Ἄγγλος δημοσιογράφος Κρ. Χίτσενς στὸ βιβλίο του « Ἡ δίκη τοῦ Κίσσιγκερ» ἀναφέρεται μὲ βάση ἀδιάσειστα ντοκουμέντα τῆς ἐποχῆς, ὅτι ὁ Κίσσιγκερ πρέπει νὰ δικασθεῖ σὰν ἐγκληματίας πολέμου κ.ά.π.

Ἡ ἐγκληματικὴ ἐσκεμμένη ἀπάθεια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τῆς μικρῆς μόνης Κύπρου, ἀπ'αὐτοὺς ποὺ προσυπόγραψαν τὸν Καταστατικὸ Χάρτη ΟΗΕ, βεβαίως δικαιολογημένα μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς συνενοχή, ἀνοχὴ καὶ  μὲ ἄμεση συνέργεια... τοῦ θίασου ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ ποὺ καὶ σήμερα εἶναι ἐπίδοξοι ὀλετῆρες τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ καὶ συνεχίζουν νὰ θωπεύουν τὴν δόλια ἄπιστη τοὺς ἐπ' ἀμοιβὴ παλλακίδα Τουρκία ...οἱ ἑταῖροι μας καὶ ...ΕΤΑΙΡΕΣ....

Ἐπιμέλεια ἀπὸ Ἀντώνη Αντωνά - Συγγραφέα ἀπὸ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ.
www.ledrastory.com

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου