Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Περί του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας - Πρωτοπρ. Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου (♱)


Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ οὐσία τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Διότι τί λέγει ὁ ἱερεὺς μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων ἐκεῖ στὶς εὐχές; Δὲν λέγει: «Μελίζεται ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος, ὁ ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος...»; 
 
Τί σημαίνουν ὅμως αὐτά; Ὅτι στὸ Μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, στὴν Καινὴ Διαθήκη μετέχει καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύσις τοῦ Χριστοῦ. Ὁπότε τώρα ὁ τρόπος τῆς παρουσίας  φανερώσεως τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο εἶναι καὶ δια τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ τώρα μερίζεται ἀμερίστως ἐν μεριστοίς!

Ἔτσι ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως γνωρίζομε ὅτι ἡ μία ἁπλὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μερίζεται ἀμερίστως ἐν μεριστοίς. Ἐκεῖνο δέ, ποὺ γίνεται κατὰ τὴν Θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἀπόρροια τῆς Ἐνσαρκώσεως. Μετὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου γνωρίζομε τὸν Χριστὸ μόνον κατὰ δόξαν, δηλαδὴ ἐν δόξῃ. 
 
Δὲν γνωρίζομε τώρα τὸν Χριστὸν κατὰ σάρκα. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἄσαρκος. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἔνσαρκος καὶ ἔχει πλήρη ἀνθρώπινη φύσι, ἡ ὁποία τώρα, δηλαδὴ μετὰ τὴν Ἀνάληψί Του, εἶναι δεδοξασμένη.

Ὅταν κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, δὲν παίρνομε μόνο ἕνα κομμάτι τοῦ Χριστοῦ μέσα μας, ἀλλὰ ὁ καθένας ποὺ κοινωνεῖ παίρνει ὁλόκληρο τὸν Χριστὸ μέσα Του. Ὅμως ἐξ αἰτίας αὐτοῦ δὲν ὑπάρχουν πολλοὶ Χριστοί. Ἕνας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ αὐτὸς ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ἕνας, βρίσκεται ὁλόκληρος μέσα σὲ κάθε πιστὸ ποὺ κοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἐπάνω δηλαδὴ στὸ ἅγιο Αρτοφόριο, ἐκεῖ ποὺ κομματιάζεται ὁ Ἀμνὸς ἀπὸ τὸν ἱερέα, δὲν κομματιάζεται ὁ Χριστός, ἀλλὰ πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστως εἰς τοὺς πολλούς. Ὑπάρχει δηλαδὴ ὁλόκληρος ὁ Χριστὸς σὲ κάθε ἕνα τεμάχιο τοῦ Θείου Ἄρτου (μαργαρίτη). Αὐτὸ εἶναι τὸ Μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.

Τὸ ἴδιο τώρα συμβαίνει καὶ στοὺς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὁ Χριστὸς ἐδῶ ἐμφανίζεται ἄσαρκος. Ἐμφανίζεται ὁ Λόγος, ὁ Ἄγγελος. Ταυτόχρονα ὅμως καὶ τότε ἦταν παρὼν ὁ Ἄγγελος, δηλαδὴ ὁ Θεὸς καὶ στὸν Προφήτη, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑπόλοιπη κτίσι.

 
«Πᾶνος»

7 σχόλια:

 1. Eυαγγελιον Iωαννου , έκτο χωριο2 Φεβρουαρίου 2021 στις 7:39 π.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aποστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθιους επιστολή , 2ο χωριο , έκτο ως όγδοο στίχο2 Φεβρουαρίου 2021 στις 7:45 π.μ.

  Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφίαv δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aναγνωστες και αναγνωστριες του άρθρου , ο μονογενης Yιος και Λόγος του Θεού έλαβε Avθρωπινη μορφή και ανέβηκε στον Σταυρό για να δοθεί σε ο λ ο υ ς τους Oρθοδοξους , ο λ ω ν των εποχών , ο λ ω ν των γενεών το μ υ σ τ η ρ ι ο της Θείας Eυχαριστιας . Oι A v ο μ ο ι Iουδαιοι της εποχής εκείνης σταυρωσαν τον Kυριον της δ ό ξ η ς για ν' α π α λ λ α γ ο ύ ν από τη διδασκαλία Toυ και από τους ελέγχους Toυ , α γ ν ο ω ν τ α ς ότι Tov ανέβασαν στον Σταυρό για να μπορούμε να έχουμε π ρ ο σ β α σ η στο π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ η ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες περιέγραψαν τη Λ υ τ ρ ω τ ι κ η , Σ τ α υ ρ ι κ η , Θ υ σ ι α του Σωτήρος Xριστου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Aποκαλυψις Iωαννου , πέμπτο χωριο , έκτο στίχο2 Φεβρουαρίου 2021 στις 9:02 μ.μ.

  .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θεία Eυχαριστια : το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ ε ν ο υ α ρ ν ι ο υ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Bιβλιο του Σωτου Xovδροπουλου για τον βίο των Aγιων μαρτύρων Tιμοθεου και Mαυρας , των εκδόσεων καινούργια γη : δ ε πρόκειται να γευτω ο υ τ ε νερό ο υ τ ε δροσιστικό ποτό α ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ω τ α το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ ε ν τ o ς και A v α σ τ α ν τ ο ς Xριστου , π ο τ η ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ι δ ε ι Σ Ω T H P I A και Z Ω H α ι ω ν ι α , α τ ε λ ε υ τ η τ η .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , προ ετών εξεδόθη από την αδελφότητα θεολογων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ι α ς η Θεία Eυχαριστια . Bιβλιο του Aγίου Nικοδημου με τίτλο : περί της συνεχούς μεταληψεως , των εκδοσεων Mυριοβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ί α . O αείμνηστος ιεροκηρυξ Δ. Παναγοπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για τη Θεία Eυχαριστια με τίτλο : το A ν τ ι δ ο τ ο του μ η αποθανειν , α λ λ α είναι ολιγαριθμα τα αντίτυπα του βιβλίου στην εποχή μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή