Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Ψηφίζουμε ἤ ἀπέχουμε;


Γράφει ὁ Πᾶνος

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀναγνῶστες χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Στὸ ἱστολόγιό μας ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ, ὅπως θὰ ἔχετε διαπιστώσει οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν συχνῶν ἀναγνωστῶν μας, οἱ ἀναρτήσεις μας δὲν ἐμπεριέχουν θέματα μὲ κομματικὸ περιεχόμενο, πολιτικὲς ἴντρικες κ.λπ. ὅπως ἐπίσης δὲν ἔχουμε πάρει ποτὲ μέχρι τώρα, μέσῳ τῶν ἀναρτήσεών  μας ἤ σχολίων μας, μέρος ὑπέρ κάποιου πολιτικοῦ κόμματος ἤ στὴν τωρινὴ προεκλογικὴ περίοδο σὲ παροτρύνσεις σχετικὰ μὲ ποιὸ κόμμα νὰ ψηφίση ὁ λαός μας, ἄν πρέπει νὰ ψηφίση ἤ ὄχι, διότι ἡ γραμμὴ τοῦ ἱστολογίου μας δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ αὐτὴ τὴν θεματολογία.

Τὸ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ εἶναι ἕνα Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ πατριωτικὸ καὶ ἀντινεοταξικὸ ἱστολόγιο μὲ σκοπὸ νὰ συμβάλη μὲ τίς ἀναρτήσεις του στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ μας ποὺ τόσο ἀνάγκη ὑπάρχει στὰ πολὺ δύσκολα ποὺ ζοῦμε καὶ στὰ πολὺ δυσκολότερα ποὺ ἔρχονται.  

Παρατηροῦμε στὶς φετινὲς ἐκλογὲς ὅτι ὑπάρχει σὲ πολὺ μεγάλο μέρος τοῦ σχετικὰ ἀφυπνισμένου καὶ πιστοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ μας  μεγάλο δίλλημα στὸ τί νὰ ψηφίσει ἀφοῦ τὰ μεγάλα κόμματα τὸ ἴδιο «ἀφεντικὸ» ὑπηρετοῦν, ἔχοντας προδώσει Πίστη καὶ Πατρίδα μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σημερινὴ ἐν συνόλῳ κατρακύλα ποὺ βιώνουμε καθημερινὰ.

Ὁ πατριωτικὸς χῶρος κατακερματισμένος μὲ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων καὶ ἀποδυναμωμένος, τὰ δὲ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα νοθευμένα ἀνάλογα μὲ ποιὸ πρόσωπο θὰ ἐπιλεγῇ νὰ συνεχίση νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ ὑπηρετῇ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν βδελυρῶν σχεδίων καὶ στόχων τῆς δαιμονισμένης νεοταξικῆς ἐλίτ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φθάνει τὸ δίλλημα στὸ ἄν θὰ πρέπει νὰ πάει νὰ ψηφίσηνὰ ἀπέχη ἀπὸ αὐτὴ τὴν διαδικασία.

Ἐπειδὴ τὰ πράγματα εἶναι πολὺ κρίσιμα καὶ ἔχουν ξεφύγει πάρα πολὺ καὶ διακυβεύονται πάρα πολλὰ καὶ κυρίως αὐτὴ ἡ λίγη ἐλευθερία ποὺ μᾶς ἀπέμεινε, θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε πολὺ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ μπορέσουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατηφόρα ποὺ μᾶς ἔχει παρασύρει, ὁδηγῶντας μας στὴν πλήρη ἐξαθλίωση καὶ ὑποδούλωση σὲ αὐτὰ τὰ καθάρματα ποὺ ποδηγετοῦν ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἐν ἀντιθέσῃ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ ποὺ μᾶς ἔχει χαρίσει τὴν ἐλευθερία μας καὶ σεβόμενος τὸ αὐτεξούσιόν μας.

Μετὰ ἀπὸ πολὺ ἐπίπονη σκέψη, ἀποφασίσαμε πὼς ἴσως βοηθήσουν τοὺς ὑγιῶς καὶ ἀκομμάτιστους σκεπτόμενους συνανθρώπους μας στὰ ἀνωτέρω διλλήματα ποὺ ἀναφερθήκαμε, μὲ κάποια ἄρθρα, τὰ ὁποία ἄλλα μᾶς ἐστάλησαν καὶ ἄλλα ἐπιλέξαμε ἐμεῖς, διευρύνοντας τὴν σκέψη τους σὲ πράγματα ποὺ ἴσως δὲν τὰ ἔχουν συμπεριλάβει ἤ δὲν τὰ γνωρίζουν.

Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων ἤ παρερμηνειῶν, σὲ ὅσες ἀναρτήσεις ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν σχετικὲς μὲ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα, θὰ μπαίνει στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου ὁ σύνδεσμος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου, γιὰ νὰ γίνη κατανοητὸς ὁ σκοπὸς τῆς ἑκάστοτε δημοσιεύσεως ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ, ποὺ δὲν θὰ εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ νὰ δῇ, ὅπως ἔγραψα καὶ προηγουμένως καὶ μερικὲς ἄλλες σκέψεις ποὺ μπορεῖ νὰ βοηθήσουν στὴν σωστὴ λήψη ἀποφάσεως σχετικὰ μὲ τὸ ἄν θὰ ψηφίσει κάποιος/α ὄχι καὶ ὄχι νὰ τὸν παροτρύνουμε στὸ τί νὰ κάνει.

Νὰ ποῦμε μόνο, ὅτι μέχρι τώρα αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀποδειχτῇ, τεκμηριωμένα πιὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἴδιους ὑπόδουλους καὶ προδότες πολιτικούς μας, ὅτι τὴν χώρα μας (ὅπως καὶ τίς περισσότερες χῶρες) τὴν κυβερνοῦν τὰ νεοταξικὰ καθάρματα ποὺ τόσο ἔχουν γιγαντωθῇ ἀπὸ τὴν ἀδράνεια μας, τὴν ἀδιαφορία μας καὶ τὴν ἀποδοχή μας σὲ ὅτι μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει μέχρι τώρα καὶ ὅποιο κόμμα καὶ νὰ βγῇ δὲν θὰ ἀλλάξει ἀπολύτως τίποτα, οὔτε τὴν παραμικρὴ ἀντίσταση θὰ μπορέση νὰ ἐπιφέρει.

Νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἄν κάποιος/α καταλήξει στὴν ἀποχὴ ὡς ἀντίσταση καὶ ἀντίδραση ἐνάντια στὴν Ν.Τ.Π. καὶ στὸ πλήρως ἐλεγχόμενο καὶ διαβρωμένο κΥνοβουλευτικό μας σύστημα, θὰ πρέπει σαφῶς νὰ ἀπέχει καὶ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ποὺ τὸν κρατοῦν δέσμιο καὶ φυλακισμένο στὰ γρανάζια του μὲ ὅποιο κόστος.

Δηλαδή, ἄρνηση καὶ ἀποχὴ ἀπ᾿ ὅλες τίς δῆθεν παροχὲς καὶ εὐκολίες, κάθε εἴδους pass, ἐπιδόματα ἐλεημοσύνεις κ.λπ. 

Ἐὰν δὲν καταλάβουμε ὅτι τὸ πρόβλημά μας εἶναι πνευματικό, ματαιοπονοῦμε ὅτι τὴν λύση θὰ μπορέσει νὰ μᾶς τὴν δώση τὸ ὁποιοδήποτε κόμμα.

Ἐν κατακλεῖδι, ἡ μόνη ἐλπίδα μας εἶναι ἡ ἐπιστροφή στὴν Πίστη μας, στὸν Θεὸ ἀπ΄ τὸν ὁποῖον ἀποστατήσαμε καὶ στίς παραδόσεις μας, μὲ σθεναρὴ ὁμολογία ὅσο καὶ ἄν πιθανὸν μᾶς κοστίσει προσωρινὰ.

Μιὰ ὁμολογία ποὺ πρέπει νὰ γίνεται καθημερινὰ μέσα ἀπὸ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἀγῶνα ἤ τρόπο, εἴτε αὐτὸ εἶναι κόμμα, εἴτε σὲ ὁποιοδήποτε γραπτό, εἴτε μέσα στὴν ἐργασία μας, εἴτε στὸν κοινωνικό μας περίγυρο κ.λπ. χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται τὸ ὁποιοδήποτε κόστος.

Τότε μόνο, κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη, μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε στὴν συνέργεια τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ βροῦμε πάλι τὴν ἐλευθερία μας, νὰ βγοῦμε ἀπὸ αὐτὴ τὴν δυστοπία ποὺ ζοῦμε καὶ ποὺ καθημερινὰ θὰ ἐντείνεται καὶ τέλος στὸ κατὰ Θεὸν θέλημα καὶ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγῶνος μας!

Καλὴ δύναμη, ὑπομονὴ καὶ φώτιση σὲ ὅλους μας!

«Πᾶνος»

12 σχόλια:

 1. ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ. ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ ΣΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα τον υπηρετούν!

   Διαγραφή
  2. Ἀνώνυμε 12:58 μ.μ. διάβασε προσεκτικὰ πάλι στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου καὶ θὰ δεῖς ὅτι γράφουμε, πὼς τὸ ἱστολόγιό μας δὲν παροτρύνει κανέναν ποιὸ κόμμα νὰ ψηφίση ἀνεξαρτήτου γραμμῆς τοῦ κόμματος, ἀλλὰ οὔτε κὰν στὸ νὰ ψηφίση ἤ νὰ ἀπέχει τῆς διαδικασίας.

   Διαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Μὲ τὴν ΝΙΚΗ γιὰ νὰ ξυπνήσῃ τὸ ῥωμαίϊκο αἷμα μας...γιὰ τὰ ἄλλα θὰ φροντίσῃ ὁ Θεός.

   Διαγραφή
  2. Μήπως πρέπει να ενημερωθείτε καλύτερα περί αυτού που υπονοείτε;;; Αν θέλετε ,, διαβάστε το σχόλιο του κ. Κατσιάπη (θεολόγου και δημοσιογράφου) , στον Τρελογιάννη. Θέτει ευθέως ερωτήματα και ζητά τις απαντήσεις , με στοιχεία και ημερομηνίες, αλλά ...εκείνοι , κοφεύουν....

   Διαγραφή
  3. Τὸν ἀκούσαμε τὸν κ.Κατσιάπη.Ἔτσι ἐπείσθην νὰ στραφῶ στὸ ΝΙΚΗ.

   Διαγραφή
 3. ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.
  ΠΟΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ?
  ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ PASS ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΙΜΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΡΟΔΟΚΗΣΟΥΝ.
  ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἀδελφὲ μπορεῖς νὰ μᾶς πεῖς κατ᾿ ἀρχὴν ποιὰν ἐννοεῖς μάχη τῶν μαχῶν;

  Ἐὰν ἐννοεῖς τίς ἐκλογὲς, οὔτε γιὰ ἀνέκδοτο δὲν κάνει.

  Ἄν ἐννοεῖς κάτι ἄλλο πάλι τὸ ἴδιο εἶναι, ἀπὸ τὴν μία γράφεις ὅτι οἱ ἐκλογὲς εἶναι ὄργανό τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μοῦ λὲς νὰ πάρω θέση καὶ νὰ παροτρύνω ἀνθρώπους στὴν ἀποχὴ ἤ στὴν μὴ ἀποχή, ἐνῷ ἔγραψα ἕνα κατεβατὸ στὸ ὁποῖο σκιαγραφεῖται καθαρὰ ἡ θέση μας περὶ τῶν κομμάτων καὶ τῶν ἐκλογῶν καὶ ἄν μποροῦν νὰ μᾶς προσφέρουν κάτι.

  Μᾶλλον δὲν κατάλαβες τὸ πνεῦμα τοῦ ἄρθρου μου καὶ θὰ πρέπει νὰ τὸ διαβάσης ξανά.
  Ἐὰν κατάλαβες ὅτι δὲν παίρνουμε θέσεις στὰ τόσα προβλήματα καὶ τὸν ὑβριδικὸ πόλεμο ποὺ ἔχουμε, τότε κάνε τὸν κόπο νὰ περιηγηθῆς μέσα στὸ ἱστολόγιο γιὰ νὰ δεῖς τί ἀναρτοῦμε καὶ τί σχόλια κάνουμε καὶ μετὰ νὰ μᾶς ἐλέγξεις καὶ νὰ μᾶς πῇς ἄν πρόκειται γιὰ λάθος ἤ ὄχι στὸ νὰ μὴν κάνουμε καμμία παρότρυνση στοὺς ἀναγνῶστες.

  Ὅσο γιὰ τὸ «ποιὸς Χριστιανὸς θὰ συμμετέχει» καὶ τὸ «ἀποχὴ καὶ στὰ βουνά», εἶναι πολὺ μεγάλη κουβέντα, ἄστο ἀδελφέ μου, ἔχουμε χορτάσει ἀπὸ λόγια.

  Θέλει πολὺ ἀγῶνα καὶ μόνο μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπιτυγχανθῇ κάτι τέτοιο ἀπὸ τὸν καθένα μας καὶ μὲ τὸ ὁποῖο βεβαίως συμφωνῶ ἀπόλυτα, ἄλλωστε γι᾿ αὐτὸ ἀναφέρθηκα στὸ ἄρθρο γιὰ ἀποχὴ καὶ ἄρνηση ἀπ᾿ ὅλες τίς δῆθεν παροχές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλή μας φώτιση !(ἡ ἀποχὴ ἀπὸ ὅσα μᾶς προσφέρουν γιὰ νὰ μᾶς δελεάσουν καὶ νὰ μᾶς κρατοῦν ἐξαρτημένους καὶ σκλάβους, εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ άντίσταση.Νὰ χάσωμε τὴν βολή μας ! Χριστὸς καὶ ψυχὴ μᾶς χρειάζονται ! Ἔτσι τὰ σχέδιά τους θὰ πᾶνε στὸν βρόντο καὶ τότε θὰ μᾶς φανερώσει ἄνθρωπο, ὁ Θεός.)ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ποια ειναι η γνωμη σας για το πατριωτικό χριστιανικό και ορθοδοξο κίνημα που ακούει στο όνομα ΝΙΚΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἀδελφέ ἡ γραμμὴ τοῦ ἱστολογίου μας εἶναι νὰ μείνουμε ἀμέτοχοι ἀπὸ τὰ κομματικά καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν εἶναι σωστὸ ἕνα χριστιανικὸ κυρίως ἱστολόγιο, νὰ παίρνη θέση καὶ νὰ τάσσεται ὑπέρ ἤ κατὰ τοῦ ὁποιοδήποτε κόμματος προεκλογικὰ.

  Θέση παίρνουμε πάντα σὲ ὅσα ἀφοροῦν τὴν Πίστη μας καὶ τὴν Πατρίδα μας γιὰ τὴν προδοσία καὶ τὸν πόλεμο ποὺ δέχεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή