Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Νώντας Σκοπετέας: Ὅσο γιά αὔριο... ἔχει ὁ Θεός!


Μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γὰρ εἰμι·

μὴ πλανῶ, ἐγὼ γὰρ εἰμι ὁ Θεός σου ὁ ἐνισχύσας σὲ καὶ ἐβοήθησά σοί

καὶ ἠσφαλισάμην σὲ τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου.( Ησαϊας 41,10)


Καλὸ βράδυ σὲ ὅλους! Ὅσο γιὰ αὔριο ἔχει ὁ Θεός! Πίστη καὶ πολλὲς ὑπομονὲς χρειάζεται νὰ ἔχουμε! Μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ τίποτα! Τὸν τελευταῖο λόγο τὸν ἔχει πάντα ὁ Θεός! Ὅλα γίνονται σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιό Του! Καλὸ βράδυ σὲ ὅλους! Ὅσο γιὰ αὔριο ἔχει ὁ Θεός! Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Καλὸ βράδυ σὲ ὅλους! Ὅσο γιὰ αὔριο ἔχει ὁ Θεός! Νὰ εὔχεστε νὰ εἶστε μέλη στὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς δοκιμασίες ποὺ ζοῦμε ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτὲς ποὺ θὰ ἔρθουν! Καλὸ βράδυ σὲ ὅλους! Ὅσο γιὰ αὔριο ἔχει ὁ Θεός! Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. Νὰ ἔχετε πίστη καὶ ὑπομονή! Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίνει δύναμη! Ἡ Παναγία μας νὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους! Πάντα ἔχει ὁ Θεός!

Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν προφήτη Ἠσαΐα στὸ ξεκίνημα καὶ ἔπειτα μερικὰ ἀπὸ τὰ ἑκατοντάδες μηνύματα ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔρχονται κάθε νύχτωμα στὸ κινητό μας! Ὅσο κυλάει ὁ χρόνος, τόσο ἀποκαλύπτεται ἡ  οὐτιδανότητα καὶ κυρίως τὸ ὀλιγόπιστό μας ἀδελφοί! Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ἱκανοὶ ἀπὸ στήθους νὰ θυμηθοῦν ὁλόκληρο τὸν Ἠσαΐα.... καὶ τὰ 66 κεφάλαιά του! Καὶ ἀκόμα περισσότερα! Εἶναι ὑπαρκτὸ αὐτὸ ποὺ γράφουμε,  ἀλλὰ ἐμεῖς τὸ ἀναφέρουμε μὲ μιὰ συμβολικὴ διάθεση.... 
 
Αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν τὰ πολλά...ἴσως -ἴσως πολυγραφότατοι, μεταφρασμένοι,  μὲ θαυμαστὴ εὐστροφία καὶ εὐγλωττία, αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ σοῦ μιλήσουν ὑπέροχα καὶ γιὰ ἀτέλειωτες ὧρες γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ὑπόστασή Του, γιὰ τὴν ἀποκάλυψή Του,  μέσῳ τῶν μυστηρίων Του, τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν Του καὶ τῆς ἄγνωρης ἄκτιστης οὐσίας Του... 
 
Αὐτοὶ οἱ πολύφθογγοι ρήτορες καὶ γραφιᾶδες γιὰ τὸν Χριστό, πολλὲς φορὲς ἀποδεικνύεται στὴν πράξη ὅτι οὐδόλως πιστεύουν! Ἀκούγεται ὀξύμωρο! Δὲν εἶναι! Γιατί στὴν θεωρία, στὸ ἀνώδυνο, στὸ ἀτσαλάκωτο, σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τοὺς δίπλα καὶ τοὺς ἀπέναντι, μὲ ἕναν Θεὸ στὰ σύννεφα κάπου κρυμμένο, τὰ πράγματα φαίνονται ἐξαιρετικά! Μόλις ἡ φωτιὰ τοῦ κινδύνου, τῆς ἀπειλῆς καὶ  τὸ ζοφερὸ τοῦ κλυδωνισμοῦ μᾶς περικυκλώσει,  τότε ὅλα τα παραπάνω πηγαίνουν ἕναν ὡραῖο «περίπατο» στὶς αὐλὲς τῆς λογικῆς, τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ἐκλογίκευσης τῆς πίστης, τῆς ἐκφιλοσόφησης τῶν Θείων Εὐαγγελικῶν προσταγμάτων, τῆς ἐπεξήγησης τοῦ μυστηρίου, τῆς ἔρευνας καὶ  ἐπανεξέτασης τοῦ δόγματος!
 

Πίστη (ἔλεγε ἕνας Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ) δὲν εἶναι νὰ πιστεύεις στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ! Πίστη εἶναι νὰ ἐμπιστεύεσαι ἀπόλυτα τὴν πρόνοιά Του! Τὰ παραπάνω μηνύματα στὸ κινητὸ τὰ στέλνει ἕνας ἄνθρωπος ποὺ βιώνει ἀκριβῶς αὐτό! Πίστη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ! Ἔχει ὁ Θεός! Τὸ ζεῖ αὐτὸ τὸ μήνυμα! Μέσα στὸν πόνο, τὴν διακονία τῶν ἐμπεριστάτων, στὴν οἰκονομικὴ δυσκολία, στὴν ἀσθένεια, ζεῖ τὸ ἔχει ὁ Θεός! Ἡ ἄγκυρα τῆς ἐλπίδας στὸν Οὐρανό! 
 
Καὶ παίρνουμε ἐλπίδα ἀπ᾿ τὴν ἀνέκπτωτη ἐλπίδα Του! Ἐλπίδα εἶναι ἡ χαρὰ πρὶν τὴν χαρὰ ...ἔλεγε πάλι ὁ πατὴρ Ἀθανάσιος! Τὸ ἔχει ὁ Θεός, ὁ προνοητὴς Θεὸς εἶναι ἡ Ἐλπίδα! Ἡ χαρὰ πρὶν τὴν χαρά! Ἡ ἄγκυρα στὸν Οὐρανό! Μόνο πίστη ζητᾷ ἀπ᾿ τὸν προνοητὴ τὸν Μέγα! Καὶ ποτέ, μὰ ποτὲ δὲν δανείζεται στενοχώρια! Ἀμέτρητες οἱ πτυχὲς τῆς Θείας πρόνοιας, τοῦ Θεϊκοῦ σχεδίου, τῆς μέριμνας τοῦ Θεοῦ γιὰ κάθε πλάσμα Του! 
 
Εἶναι προσευχὴ σπουδαία αὐτὸ τὸ ἔχει ὁ Θεός! Δοξολογική, ποὺ ἀμοίβεται περισσότερο καὶ ἀπό τὸ Κύριε ἐλέησον, ὅπως ἔλεγε ὁ παπᾶ-Τύχων ὁ Ἅγιος ὁ Ἁγιορείτης καὶ πνευματικὸς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου!

Ἔχει ὁ Θεός! Πάντα ἔχει ὁ Παντοδύναμος!


Νώντας Σκοπετέας
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπή

 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου