Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Νώντας Σκοπετέας: Μόνο πιστοποιητικό ἡ πίστη! (Γιά νά πλησιάσουμε Τόν Ζωντανὸ Θεό)


Ἡ καρδιὰ τῆς καρδιᾶς τῆς πίστης μας. Ἡ οὐσία, ὁ πυρῆνας, τὸ μόνο ζωοποιητικὸ καὶ σωστικὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων! Ὁ Χριστός μας προσφέρων καὶ προσφερόμενος! Ὄχι συμβολικῶς, ὄχι γιὰ τὴν συνήθεια, τὸ ἔθιμο καὶ τὸ καλό! Πραγματικά, ὑποστατικὰ μὲ τρόπο κρύφιο, ἀπρόσιτο γιὰ τὴν πεπερασμένη μας λογικὴ καὶ τὶς σωματικὲς μας αἰσθήσεις. Ἐμπειρικὰ καὶ ὄχι γνωστικά. Γευόμαστε μὲ τὶς σωματικές μας αἰσθήσεις ἄρτο καὶ οἶνο, μὰ μὲ τὶς πνευματικὲς Τὸ Σῶμα καὶ Τὸ Αἷμα Τοῦ Χριστοῦ!
 
...᾿Εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων μὲ κἀκεῖνος ζήσεται δι᾿ ἐμέ. οὗτὸς ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ.(Ιωάν.6, 52-59)
 
Συμβούλευε ἕνας Ἅγιος Γέροντας τῶν ἡμερῶν μας ὁ μακαριστὸς π. Δανιὴλ Γούβαλης, ἂν κάποιος δὲν προλάβει νὰ διαβάσει προσευχόμενος καὶ ἔνδακρυς ἔστω με μιὰ οὐρανόσταλτη ρανίδα στὰ μάτια, ὁλόκληρη τὴν θεραπευτικὴ καὶ  ἱερότατη  ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως, τοὐλάχιστον νὰ διαβάσει (μεταξὺ καὶ ἄλλων χωρίων ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ ἀπὸ τὸ 6ο κεφάλαιο τοῦ ἠγαπημένου μαθητῆ) αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην.

Νὰ καθρεφτιστοῦμε ἀδελφοί μου ὅμως συντετριμμένοι σὲ μιὰ φράση ποὺ ἀκούστηκε ἐκείνη τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Κύριός μας ἀποκάλυψε τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων διδάσκοντας στὴν συναγωγὴ τῆς Καπερναούμ. Ἀκριβῶς ἀκολουθεῖ στὸν 60ο στίχο τοῦ 6ου κεφαλαίου:

Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· σκληρὸς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τὶς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;

Παραδέξου το ἀδελφέ μου, ταλαίπωρε ἑαυτέ μου, ἀπὸ τὰ χείλη ἔστω τῆς διάνοιάς σου, ἔχει ξεστομιστεῖ αὐτὸς ὁ λόγος! Ἔχεις καὶ σὺ γογγύσει, ἔχεις ἀμφιβάλλει, ἔχεις ἀναρωτηθεῖ... Ψωμὶ καὶ κρασὶ γεύεσαι ἀπὸ χέρι ἀνθρώπου καὶ φοβᾶσαι! Καὶ νιώθεις ὅτι ἀπειλεῖσαι καὶ διστάζεις! Καὶ βλασφημεῖς τὸ πανάγιο μυστήριο τῶν μυστηρίων! Θὲς νὰ κατανοήσεις τὸ ἄκτιστο καὶ τὸ ὑπερφυές! Νὰ τὸ φέρεις στὰ δικά σου κτιστὰ μέτρα ποὺ νοθεύονται μολύνονται καὶ πεθαίνουν! Ἄρτος Ζωῆς αἰωνιζούσης εἶναι τοῦτο τὸ μυστήριο! Ἀρνεῖσαι τὸν Τριαδικὸ Θεό! Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα! Μὰ δὲν θὰ παρέμβει ποτὲ ὁ Κύριος γιὰ νὰ σὲ πείσει! Ἡ πειθὼ παραμερίζεται! ᾿Εκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾿ αὐτοῦ περιεπάτουν. Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα· μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; ( Ἰωάν.6, 66-67)
 
Τὸ αὐτεξούσιο εἴτε θὰ σὲ ὁδηγήσει νὰ Τὸν ἐγκαταλείψεις καὶ ἐσὺ ἐκεῖ στὴν συναγωγὴ τῆς Καπερναούμ, εἴτε στὴν πίστη ὅτι αὐτὸ ποὺ γεύεσαι σὰν ψωμὶ καὶ κρασὶ εἶναι ὁλόκληρο Τὸ Σῶμα καὶ ὁλόκληρο Τὸ Αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ! Φόβος Θεοῦ, Πίστη καὶ Ἀγάπη! Τρεῖς προϋποθέσεις ἀδελφέ μου, ταλαίπωρε ἑαυτέ μου! Τὰ πιστοποιητικά σου γιὰ νὰ πλησιάσεις Τὸν  Ζωντανὸ Θεό. Καὶ αὐτὲς οἱ προϋποθέσεις κρύβουν μυστήριο! Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται! Θέλουν καὶ αὐτὰ βίωση! Ἀλλιῶς ἄκυρα  θὰ εἶναι τὰ πιστοποιητικὰ τῆς ἀδύναμης λογικῆς μας! Σὰν κερὶ καὶ χορτάρι ξερὸ θὰ φλεχθεῖ. Κρίμα καὶ κατάκριμα! Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς (κάποιος ἀδελφὸς παλαιότερα ἔσπευσε νὰ μᾶς χαρακτηρίσει σκοταδιστικὰ σχιζοφρενεῖς... Εἶναι δυνατόν, εἶπε, νὰ μεταλάβει θάνατο ὁ ἀναξίως προσερχόμενος; Ὁ Χριστὸς εἶναι ἀγάπη !)

Δὲς ἀδελφέ μας στὴν Α' πρὸς Κορινθίους:  ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα.  διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.( Α'Κορινθ. 11,29-32)
 
Ἡ διάκριση καὶ ἡ πίστη! Μὴν μείνει ἄγνωρος ὁ Χριστός μας! Ἡ καταστροφικὴ ἀγνωσία τῆς πίστης μας! Τῆς μυστηριακῆς καὶ Ἁγιοπνευματικῆς μας πίστης! Ἄς προσευχηθοῦμε σὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ τῶν ἐκπομπῶν ὅσα ἀκουστοῦν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν πίστη ποὺ θὰ διαλύσει τὸ σκοτάδι τῆς λογικῆς ποὺ βλασφημεῖ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρα μας! Μόνο πιστοποιητικὸ ἡ πίστη!


 
Νώντας Σκοπετέας
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη σειρὰ 3 εκπομπών

«Πᾶνος»
 

8 σχόλια:

 1. Eυαγγέλιον Iωάννου , έκτο χωρίο4 Φεβρουαρίου 2022 - 12:00 π.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aπόστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθίους επιστολή , 2ο χωρίο , έκτο ως όγδοο στίχο4 Φεβρουαρίου 2022 - 12:01 π.μ.

  Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις,σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου,ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·ἀ λ λ ὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ,τὴν ἀποκεκρυμμένην,ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν,ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν·ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν,ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν·

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , οι Ioυδαίοι της εποχής εκείνης σταύρωσαν τον Kύριον της δ ό ξ η ς για ν'α π α λ λ α γ ο ύ ν από την διδασκαλία Tου και από τους ελέγχους Toυ , στην πραγματικότητα ό μ ω ς για να μπορούν να έχουν π ρ ό σ β α σ η στο π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ ά ν τ ω ν του Xριστού μ υ σ τ η ρ ί ω ν , ό λ ο ι οι Oρθόδοξοι , ό λ ω ν των εποχών , ό λ ω ν των γενεών : A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ ή ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες π ε ρ ι έ γ ρ α ψ α ν - λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς - την Λ υ τ ρ ω τ ι κ ή - Σ τ α υ ρ ι κ ή Θ υ σ ί α του Σωτήρος Xριστού .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Aποκάλυψις Iωάννου , πέμπτο χωρίο , έκτο στίχο4 Φεβρουαρίου 2022 - 12:03 π.μ.

  .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θεία Eυχαριστία : το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ ά ν τ ω ν του Xριστού μ υ σ τ η ρ ί ω ν , το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ ν ο υ αρνίου , το ε ι σ ι τ ή ρ ι ο και δ ι α β α τ ή ρ ι ο για τον π α ρ ά δ ε ι σ ο , ά ν ε υ επιστροφής .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , προ ετών εξεδόθη από την Aδελφότητα Θεολόγων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ί α ς η Θεία Eυχαριστία . Bιβλίο του Aγίου Nικοδήμου με τίτλο : περί της συνεχούς Mεταλήψεως , των εκδόσεων Mυριόβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό με διαχρονική α ξ ί α . O Aείμνηστος Iεροκήρυξ Δ.Παναγόπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για τηv Θεία Eυχαριστία με τίτλο : το A ν τ ί δ ο τ ο του μ η αποθανείν , το οποίο επανεκδόθη στην εποχή μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Bιβλίο του Σώτου Xovδρόπουλου για τον βίο των Aγίων μαρτύρων Tιμοθεου και Mαύρας , των εκδόσεων νέα γη : δ ε πρόκειται να γευτώ , ο ύ τ ε νερό , ο ύ τ ε δροσιστικό ποτό , ά ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ώ τ α το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ έ ν τ ο ς και A v α σ τ ά ν τ ο ς Xριστού , το π ο τ ή ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ί δ ε ι Α τ ε λ ε ύ τ η τ η - Α ι ώ ν ι α Z Ω H και Σ Ω T H P I A .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , I δ ο ύ T ι απαντά ο κορυφαίος των μαθητών του Xριστού στην ερώτηση : μ η και υμείς θέλετε υπάγειν ? Διδάσκαλε , προς τ ί ν α απελευσόμεθα ? Pήματα Z Ω H Σ A ι ω ν ί ο υ έχεις , και ημείς ε γ ν ώ κ α μ ε ν και π ι σ τ ε ύ σ α μ ε ότι σ υ ε ι ο υιός του Θεού του Z ώ ν τ ο ς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή