Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Π. ΚΟΣΜΑ

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

Τό προσκυνητάρι μέ τό καντήλι το πατρός Κοσμᾶ

Στόν τόπο το δυστυχήματος, πρός ἀνάμνησι το θλιβερο ατο γεγονότος πού βύθισε σέ πένθος χι μόνο τούς ’Ορθοδόξους το Κογκό, ἀλλά καί πολλούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς ρχοντες τῆς Χώρας, τοποθετήθηκε ἀπό τήν εραποστολή ἕνα στρογγυλό μεταλλικό κλειστό προσκυνηταράκι. Εἶναι σως τό μοναδικό στό Κογκό, ἀφοῦ κατεβλήθησαν πολλές προσπάθειες γιά νά δοθῆ ἄδεια ἀπό τήν ντόπια Κυβέρνησι. Καί εἶναι φυσικό νά ἀντιδρᾶ πολιτικός κόσμος τῆς Χώρας, ἐφ’ σον τέτοια ἱερά προσκυνήματα μόνο βασικά στούς ’Ορθοδόξους ἔχουν νά διδάξουν καί πενθυμίσουν κάτι. Γιά λους τούς ’Ορθοδόξους το νοτίου Κογκό, μογενεῖς καί ἐντοπίους, τόπος ατός παραμένει γιά πάντα ἕνας σταθμός, που θά σταματήσουν νά προσευχηθον, νά κάνουν τόν σταυρό τους καί νά ἀναφερθον στήν φλογερή ἱεραποστολική μορφή το Πνευματικο τους Πατέρα καί φωτιστο.

πεύθυνος γιά τό προσκυνητάρι πού δέν ἔχει τίποτε ἄλλο παρά ἕνα καντήλι, τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας καί τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, εἶναι Κατηχητής μας κ. ’Αντώνιος. Κάθε βράδυ θά πάη ν’ ἀνάψη τό καντήλι. ν τελειώση τό λάδι θά ζητήση άπό τούς ἀδελφούς ‘Ιεραποστόλους ἀπό τούς μογενεῖς το Λικάσι τοῦ Λουμπουμπάσι, οἱ ποῖοι θά τό δώσουν πάντα δωρεάν. Γιά κάθε διερχόμενον τό ἀναμμένο καντήλι εἶναι ἕνα αἴνιγμα. Ρωτον νά μάθουν, ατοί πού δέν ξέρουν, τί εἶναι ατό καί τί συμβολίζει; τσι σιγά σιγά λοι μαθαίνουν ἀπό τούς ντόπιους πς τιμνται καί μετά θάνατον ατοί πού θυσιάζονται γιά τήν ζωή καί τήν σωτηρία ἄλλων λαν, πιστοί στίς ἱεραποστολικές τους Šποσχέσεις.

Μία ἐντολή το π. Κοσμᾶ μετά τόν θάνατό του.

’Αφοˆ πέρασαν 40 ἡμέρες ἀπό τόν θάνατό του, ἐμφανίσθηκε ἴδιος τήν νύκτα στό νειρο ἑνός Χριστιανο μας, το Μιχαήλ, ποῖος ἐργάζεται στό ξυλουργεῖο τῆς ‘Ιεραποστολῆς μας, καί το εἶπε: Νά εἰδοποιήσης, Μιχαήλ, τόν π. Μελέτιο, νά πάη στόν τόπο, που σκοτώθηκα. ’Εκεῖ θά βρῆτε μέσα στά χόρτα καί στίς λάσπες ἕνα μπουκάλι μέ γιο Μρο, πού εἶχα μαζί μου γιά τίς βαπτίσεις, ἀκόμη τό ἐπιγονάτιό μου καί μία λόγχη τῆς Προσκομιδῆς. Πράγματι πῆγε π. Μελέτιος μέ τόν Μιχαήλ καί ἄλλους ἀδελφούς καί βρῆκαν τά ἀντικείμενα, πού τούς εἶπε. λόγχη σήμερα ερίσκεται στήν ερά Μονή το σίου Γρηγορίου ‘Αγίου Ὄρους.

Νά ἐπιστρέψης τό μπουκάλι...

Τήν ἑπομένη ἡμέρα μετά τό δυστύχημα, κάποιος ἰθαγενής ἀπό τό κοντινό χωριό ἐπῆγε ἐκεῖ νά ψάξη μήπως βρῆ κάτι νά πάρη. Πράγματι βρῆκε ἕνα μπουκάλι μέ τό γιο Μρο. Ἐνόμισε τι ἦταν λάδι καί τό πῆρε στήν καλύβα του γιά νά τηγανίση ψάρια. Τήν νύκτα παρουσιάσθηκε στόν ὕπνο του π. Κοσμᾶς καί το εἶπε μέ αστηρότητα: "Νά ἐπιστρέψης τό μπουκάλι ἐκεῖ ἀπ’ που τό βρῆκες. ’Εάν δέν τό κάνης, θά πάθης μεγάλο κακό". Πράγματι ἰθαγενής, πως μᾶς εἶπε, μετέφερε τό μπουκάλι στήν θέσι του καί τό σκέπασε μέ κάτι χόρτα.

Νά συνεχίσης τίς κατηχήσεις...

ταν ζοσε π. Κοσμᾶς, ἀνάμεσα στούς Κατηχουμένους εἶχε καί ἕναν στρατιωτικό, ὁ ὁποῖος σταμάτησε τήν παρακολούθησι τν Κατηχήσεων, μετά τόν ἀδόκητο θάνατο το διδασκάλου του. Παρουσιάσθηκε μία νύκτα π. Κοσμᾶς καί μέ φιλικό τρόπο τόν ρώτησε: "Γιατί σταμάτησες τίς Κατηχήσεις; Νά πηγαίνης καί νά βαπτισθῆς". ’Αλλ’ ἐκεῖνος εἴτε ἀπό ἀμέλεια εἴτε ἀπό τήν στενοχώρια του δέν ξαναῆλθε πάλι.

Τά παιδιά το Οἰκοτροφείου μας διηγονται...

Κάποια ἡμέρα ρώτησα μερικά παιδιά το Οἰκοτροφείου μας νά μοˆ εἰπον κάτι τό θαυμαστό γιά τόν Πνευματικό τους Πατέρα. ’Εκεῖνα μοˆ εἶπαν τι κάποιο βράδυ, πού πήγαιναν στό ’Απόδειπνο περνώντας δίπλα ἀπό τόν τάφο του, ἄκουσαν παραδόξως χους ἀπό θυμιατό. ’Εν ἄλλοτε ἄκουσαν χους καμπάνας πλησίον το τάφου του.

ερεῖς ’Ιθαγενεῖς διηγονται...

ταν ἡ τελευταία βραδυά πού θά κάναμε μαζί τό ’Απόδειπνο λοι οἱ ἱερεῖς, Κατηχητές καί δάσκαλοι το Θεολογικο μας Σεμιναρίου. ταν, θυμᾶμαι, ἡ 28η Αγούστου 1991. Μπροστά ἐπήγαιναν οἱ ἱερεῖς μας, πίσω οἱ Κατηχητές καί τελευταῖος γράφων μέ ἄλλους συνεργάτες. Πρίν πλησιάσουν στόν τάφο τοˆ π. Κοσμᾶ οἱ ἱερεῖς μας σταμάτησαν ἔκθαμβοι καί ἀνεφώνησαν: "Κυτάξτε τί φτα εἶναι ατά; Εἶδαν ἀπό τόν τάφο του νά βγαίνουν μέ ἡμικυκλική μορφή φωτεινές ἀκτινοβολίες, οἱ ποῖες ἐφαίνοντο ψηλότερες ἀπό τά παρακείμενα δένδρα. Ρώτησα 3-4 ἱερεῖς καί λοι τους μοˆ τό ἐπεβεβαίωσαν μέ τά ἴδια λόγια.

Τό φαινόμενο ατό δέν τό εἶδαν λοι, ἀλλά μερικοί ἀπό τούς ἱερεῖς, οτε καί γράφων οἱ ἄλλοι συνεργάτες το ργου.

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης.

 Μέ τήν εὐλογία τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Πηγή:https://ixthis3.blogspot.com/
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου