Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Μία "αἱρετική" ἄποψις : Κολλάει ὁ κορωνοϊός μέ τήν Θεία Κοινωνία καί γενικά ἐντός ναοῦ;


Γράφει ὁ Κυανοὺς Οὐρανός

Σχεδὸν ἐπὶ 2 ἔτη ἀσχολούμεθα μὲ τὸ ἂν ὁ (κάθε) κορωνοϊὸς "κολλάει" μὲ τὴν Θείαν Κοινωνίαν ἢ ἀπὸ τὶς εἰκόνες ἢ γενικὰ ἐντὸς ναοῦ. Θεωρῶν ὅτι πρῶτον ἀπευθύνομαι εἰς Ὀρθοδόξους (τοὺς λοιποὺς δὲν τοὺς ἀφορᾷ κι οὔτε δικαιοῦνται ἀπόψεως) καὶ δεύτερον λανθασμένο τὸ ἐρώτημα, τὸ διατυπώνω ἀλλιῶς :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ;

Ἡ Ὀρθοδοξία δέχεται ἀνεπιφυλάκτως ὅτι τὰ πάντα ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν Τριαδικὸν Θεόν. Τὰ πάντα εἴτε κατευθύνονται ἀπὸ τὴν Ἀγάπην Του πρὸς τὸν ἄνθρωπον-πλάσμα Του εἴτε ἐπιτρέπονται κατά την ἀλάνθαστον κρίσιν Του, πρὸς ὠφέλειαν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ὠφέλεια ὅμως τοῦ ἀνθρώπου ἀφορᾷ τὸν σκοπὸν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν θέωσιν, τὴν ἕνωσίν του μὲ τὸν Χριστόν. Κάθε τί, τὸ ὁποῖον σχετίζεται μὲ τὴν βιοτήν, δὲν εἶναι παρὰ δοκιμασία προκρίματος γιὰ τὴν αἰώνιαν ζωήν.

Δὲν ἰσχυρίζομαι ὅτι ὁ κάθε ἰὸς κολλάει ἢ δὲν κολλάει μὲ τὴν Θεία Κοινωνία ἢ ἀπὸ τὶς εἰκόνες, διότι αὐτὸ ἀφορᾷ την ἀλάνθαστον κρίσιν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ Τὴν κρίνει ἀλλὰ κι οὔτε Τὴν γνωρίζει. Ὁ Θεὸς εἶναι «ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὢν ὡσαύτως ὤν», ὅπως ἀναφέρει τὸ κείμενον τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου προσερχόμεθα γιὰ τὴν "συνάντησιν" μὲ Αὐτόν.

Ὅποιος ἰσχυρίζεται ὅτι κολλάει ἢ δὲν κολλάει ὁ κορωνοϊός, ἂς μὲ πείσει ὅτι τὸν βεβαίωσεν ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἢ κάποιος Ἄγγελος ἢ Ἅγιος, ἐκ μέρους Αὐτοῦ. Συμπεράσματα ἀπὸ χοϊκοὺς νόες περὶ τοῦ Θείου εἶναι ἀπαράδεκτα, δεδομένου ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀνακαλύπτεται ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται. Ὡσαύτως καὶ τὸ ἀτυχέστατον ἐπιχείρημα τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου ὅτι "ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης πέθανε, ἀφοῦ ἔπεσε ἀπὸ ὕψος μέσα στὸν ναὸ τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν ἀνοικοδόμησης τὶς ὁποῖες ἐπέβλεπε" (https://ethnegersis.blogspot.com/2022/01/blog-post_63.html). Γιατί πάτερ; ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας ἔπεσε, ἀφοῦ γι αὐτὴν συζητᾶμε; Πιὸ ἀτυχὲς ἐπιχείρημα συσχετίσεως δὲν ὑπῆρχε! Ἄλλωστε μᾶς ἔχεις συνηθίσει σὲ ἀρκετὲς οἰκουμενιστολάγνες ἀπόψεις καὶ δράσεις.

Πρὸ καιροῦ ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος ἐκοιμήθῃ ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας (https://tempo24.news/eidisi/152417/i-stigmi-poy-o-mitropolitis-manis-pathainei-anakopi-tin-ora-tis-theias-leitoyrgias - https://youtu.be/Gs6WWZ-4e2k μετὰ τὸ 17ο λεπτὸ) καὶ δὲν εἶναι τὸ μοναδικὸ γεγονὸς τοῦ εἴδους του. Δὲν λειτούργησεν ἐκεῖ - ὄχι γιὰ ἕναν ἁπλὸν πιστὸν ἀλλὰ γιὰ τὸν Ἀρχιερέα, τὸν εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ - ἡ "σκόνη" ἀπὸ τὸ δάπεδο τῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ ὀρθῶς περιγράφει ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς Ἅγιος Γαβριὴλ τῆς Γεωργίας; Δὲν λειτούργησεν ὁ καθαγιασμὸς τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια του; Συγχέονται ἀσύνδετα στοιχεῖα τῆς Πίστεως. Ὁ θάνατος εἶναι τὸ μόνο σίγουρο γεγονὸς τῆς βιοτῆς μας καὶ ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἐφόδιο τῆς αἰωνίου Ζωῆς!

Ἐπειδὴ ἡ ἐμπειρία μου ἔχει δείξει ὅτι οἱ περισσότεροι διαβάζουν χωρὶς νὰ κατανοοῦν κι ἀκόμα ταχύτερα ἐκφέρουν γνώμην ἄνευ γνώσεως (αχχ, Πλάτωνα τί ἔλεγες...) ἀνακεφαλαιώνω ὡς ἐδῶ :

ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ἢ ΟΧΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ὁ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ἀφοῦ «ἐν οίδα, ὅτι οὐδὲν οίδα». Ἄν σὲ κάποιον ἔδωσε τὴν σχετικὴ γνῶσιν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, θὰ εἶμαι εὐγνώμων νὰ μὲ ἐνημερώσει! Ἀλλὰ δὲν δέχομαι χοϊκὰ συμπεράσματα.

Αὐτὸ ὅμως, τὸ ὁποῖον ὀφείλουμε ὅλοι νὰ παραδεχθοῦμε, εἶναι ὅτι τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα δὲν ἔδωσαν τὴν παραμικρὴ ἔνδειξη, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία αὐξάνει τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἰοῦ. Ἄν ὑπῆρχε καὶ ἡ παραμικρὴ ὑποψία, οἱ ἀντίχριστοι κυβερνῶντες καὶ οἱ συμπαραμαρτοῦντες ἱεράρχες θὰ τὸ εἶχαν κάνει σημαία.

Πολλοὶ ἐπικαλοῦνται τὸ παράδειγμα τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι μετὰ τὴν κοινωνία τῶν πιστῶν καταλύουν τὴν Θεία Κοινωνία. Διὰ μέσου τῶν αἰώνων δὲν ἀσθένησαν ποτὲ ἀκόμα καὶ στὴν Σπιναλόγκα. Ἀλλὰ ἂν τὸ δοῦμε μὲ τὴν κοσμικὴν λογικήν, δὲν ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν ἀσθένησε κανείς. Μπορῶ νὰ δώσω ἕναν τρόπον, ὥστε κάποιος νὰ κολλήσει: ἐπικαλούμενος μὲ ἔπαρσιν ὅτι δὲν κολλάει λόγῳ ναοῦ καὶ Θείας Κοινωνίας, δύναται νὰ ἐκπειράσει τὸν Κύριον. Ἀλλὰ πάλιν τὸ ἀνάγω, εἰς τὸ τί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει!

Διατυπώνω λοιπὸν τὴν "αἱρετικὴν" θέσιν, ὄχι γιατί βασίζεται ἐπὶ αἱρετικῶν θέσεων ἀλλὰ ἐπειδὴ διαφέρει εἰς τὴν ὀπτικήν της ἀπὸ κάθε ἄλλην ἄποψιν, τὴν ὁποίαν ἔτυχε νὰ διαβάσω.

Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἀντιληφθοῦμε γιατί μᾶς ἀπασχολεῖ τὸ ἐρώτημα. Διότι μᾶς ὁδηγεῖ ὁ φόβος μὴν κολλήσουμε κι ἀσθενήσουμε κι ἀποθάνουμε. Ἕνα κοσμικὸ συναίσθημα μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν συνάντησιν μὲ τὸν Χριστόν, ἡ ὁποία εἶναι τὸ νόημα τῆς Θείας Λειτουργίας. Δεῖτε τὸ σχετικὸ video μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο νὰ τὸ ἑρμηνεύει :

https://www.brighteon.com/f4847793-50b7-4ec0-a549-3fc8d3c59ed0

Ὁ φόβος ὅμως δὲν εἶναι τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ τοῦ διαβόλου (https://oimos-athina.blogspot.com/2021/07/blog-post_93.html). Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ διαλύσει τὸν φόβον, εἰδικῶς δὲ τοῦ θανάτου, λέγων : «Θαρσεῖτε ἐγὼ εἶμι· μὴ φοβεῖσθε...» καὶ «Θαρσεῖτε ...... ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (https://oimos-athina.blogspot.com/2020/10/blog-post_164.html).

Ὁ Χριστὸς ἦλθε εἰς τὸν κόσμον «Θανάτῳ θάνατον πατήσας» (https://oimos-athina.blogspot.com/2021/05/blog-post_181.html) κι ἐμεῖς ἀκόμα φοβούμεθα νὰ παραστοῦμε εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἀπὸ "φόβον" μὴν ἀσθενήσουμε κι ἀποθάνουμε. Αὐτὸς ὁ φόβος δὲν ὑποδεικνύει "κοσμικὸν" κόλλημα; Τὸν εἶχαν οἱ ἅγιοι, ὅταν ἀντιμετώπιζαν ἀσθένειες; Ὁ ὅσιος Πορφύριος ἀπὸ 20 ἐτῶν παρακαλοῦσε γιὰ ἕναν καρκίνον μέχρις ὅτου τοῦ ὑπέδειξαν νὰ μὴν ἐκπειράζει τὸν Κύριον. Ὁ ὅσιος Παΐσιος μὲ πόσην "λεβεντιὰ πνευματικὴν" ἀντιμετώπιζε τὶς ἀσθένειές του; Ἄς δοῦμε τί ἀναφέρει ὁ ὅσιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος περὶ ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀσθενειῶν. Ἀλλὰ κι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶπε «Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος» (Φιλιπ.α'21 - Αλλωστε δι᾿ ἐμὲ ὅλη μου ἡ ζωὴ εἶναι ὁ Χριστός, ἀφοῦ ζῶ ἐν Χριστῷ κι ὁ Χριστὸς ζῇ ἐν ἐμοί. Ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ ἀποθάνω εἶναι κέρδος, διότι θὰ ἐκδημήσω ἔτσι πρὸς τὸν οὐρανὸν εἰς πλήρη καὶ τελείαν κοινωνίαν κι ἕνωσιν μὲ τὸν Χριστόν). Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος, τὸν ὁποῖον ἀρνούμενος νὰ θεραπεύσει ὁ Χριστὸς εἶπε : «ἀρκεῖ σοὶ ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ» (Β'Κορ.ιβ'9 - «σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρις μου· διότι ἡ δύναμίς μου φαίνεται ὁλοένα καὶ τελειοτέρα μέσα εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν μὲ τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα ποὺ κατορθώνει». Μὲ πολὺ μεγάλην ἐσωτερικὴν γλυκύτητα καὶ εὐχαρίστησιν θὰ καυχῶμαι περισσότερον διὰ τὰς ἀσθενείας μου, ὥστε νὰ μένω ἔτσι εἰς τὴν ταπεινοφροσύνην, διὰ νὰ κατοικήσῃ εἰς ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ).

Ἐρωτῶ λοιπόν: μήπως τὸ σχετικὸν ἐρώτημα εἶναι μιὰ δοκιμασία ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Χριστός; Ἄν ὁ Χριστός μᾶς πεῖ "ὁ φοβούμενος τὸν κορωνοϊὸν ὑπὲρ Ἐμὲ οὐκ ἔστιν Μου ἄξιος"; Αὐτὸν τὸν φόβον, τὸν ὁποῖον ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ Οἱ ΑΓΙΟΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΗΡΧΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥΣ! Οἱ ἅγιοι δὲν εἶχαν ὑποψίαν ἀσθενείας ἢ θανάτου ἀλλὰ βεβαιότητα φρικτοῦ μαρτυρίου κι ὅμως δὲν δείλιαζαν γιὰ τὴν συνάντησιν μὲ τὸ Θεῖον. Εἴμαστε σήμερα ἄξιοι νὰ καταστοῦμε μιμητὲς τῶν ἁγίων, ὅταν αὐτοὶ δὲν ἐφοβοῦντο ἀπάνθρωπες βασανιστικὲς μεθόδους ἐνῶ ἐμεῖς τρέμουμε ἕναν κορωνοϊόν;

Πόσοι λένε "θὰ ἔρθω Χριστέ μου, εἰς τὴν συνάντησιν τῆς Θείας Λειτουργίας, μὴ φοβούμενος" παραθέτοντες τὴν ζωήν τους στὸν Χριστόν, ἀποδεικνύοντες ὅτι ἐννοοῦν τὸ κείμενον τῆς Θείας Λειτουργίας («πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»); Μήπως ἁγιάζει ἀκόμα καὶ μόνον αὐτὴ ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστὸν «οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος, οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος»;

Ἄς προβληματιστοῦμε μαθαίνοντες "πὼς καὶ πότε πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος" (https://oimos-athina.blogspot.com/2021/06/blog-post_401.html). Μόνον ὅταν ἀποφασίσει ὁ Χριστὸς κι αὐτὸ τὸ γράφω γιὰ κάποιους ἀνίερους ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι φοβίζουν τοὺς πιστοὺς ὅτι θὰ "δολοφονήσουν" τοὺς λοιποὺς κολλῶντας τους τὸν κορωνοϊόν. Ἀπὸ τὸν διαβολισμὸν αὐτῶν, πὼς θὰ ἀπαλλαγοῦμε; "Ὑπακούοντες" εἰς αὐτοὺς κι ἀρνούμενοι τὴν ἄφατον Ἀγάπην καὶ φροντίδα τοῦ Χριστοῦ;

Κυανούς Ορανός

cyanuranus@post.com

«Πᾶνος» 

23 σχόλια:

 1. Διαβάζουμε στο τέλος του άρθρου:
  γιὰ κάποιους ἀνίερους ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι φοβίζουν τοὺς πιστοὺς ὅτι θὰ "δολοφονήσουν" τοὺς λοιποὺς κολλῶντας τους τὸν κορωνοϊόν.


  Τι τραβάνε και τα παραμύθια!!!!
  Άλλοι κοιμούνται με αυτά,
  άλλοι τα ψάχνουν, άλλοι τα ζούν,
  άλλοι τα γράφουν, άλλοι τα πουλάνε,
  και άλλοι τα τρώνε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ Κ ΜΕΤΑ ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
  ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΣ Κ ΑΦΗΝΕΣΑΙ Κ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΝΕΣΑΙ
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΘΟΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
  ΟΠΟΤΕ ;; ΝΑΙ ΠΑΣ ΝΑΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΝΑΙ ΖΕΙΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ανθρωποτητα εχασε στην πλειοψηφια της, την λογικη. Αυτό το Θειο δωρο που εμφυτευσε ο Δημιουργος στο κορυφαιο κτισμα του. Και αυτό το Θειο δωρο δοκιμαζει ο Κυριος με τον κορωναιο. Διοτι η πιστη είναι συναρμοσμενη με τη λογικη.
  Η λογικη σε κανει υπερμαχο της ελευθεριας κ της δικαιοσυνης,σου δινει διακριση. Αυτή είναι που σε κανει και πιστο. Η λογικη σκεπτεται ότι το θεωρειν τον Θεον κ η αντιληψης Αυτου, είναι αδυνατη εκ του φυσικου, και απαιτει υπερβαση στο υπερφυσικο, που οχημα του εχει την πιστη. Η λογικη αποφαινεται ότι δια της πιστεως είναι προσιτη η Θεοτης.
  Ο διαβολος θολωσε τη λογικη, δια μεσω του φοβου. Και «ακων κ μη βουλωμενος» ο ανθρωπος, παραλογισε.
  Θεωρησε λογικο να τον κλεινουν μεσα, ενώ αυτό που χρειαζοταν ηταν η αυστηρη τηρηση αποστασεων, κ μετρων υγιεινης.
  Θεωρησε λογικα τα sms κ αλλα δεκαδες μετρα που καταργουσαν βασικες του ελευθεριες, με αποκορφωμα να θεωρει λογικο ένα πειραματικο και εξοχως επικινδυνο εμβολιο, να επιβαλεται υποχρεωτικα, ακομα και σε παιδια που κατά 99.98% δεν διατρεχουν κινδυνο! Γιατι επρεπε,λεει, τα παιδια να τρυπηθουν για να προστατευσουν τους ηλκιωμενους παπουδες τους!!
  Και απαξ κ ανθρωπος λογω φοβου παραλογισε, ευκολα παραστρατησε κ ξεχασε το θεμελιωδες θεωρημα της λογικης. Οτι δλδ η ενωση με τον Θεο κ η προσδοκια της βοηθειας του, απαιτουν πιστη.
  Οι αληθινα πιστοι όμως δεν λιγοψυχησαν. Δεν εχασαν την πιστη τους στο Θεο. Δεν τον προδωσαν. Ειχαν εξαρχης θαρρος ισχυρη αυτοπεποιθηση, διοτι ειχαν το Θεο εντος τους, και δεν φοβηθηκαν ουτε μια στιγμη, διοτι η ελπιδα τους ηταν Αυτος. Δεν αφησαν βορα το σωμα τους στα θανατηφορα εμβολια του Μπουρλα. Διοτι η πιστη κ η λογικη συνεργαζονται αψογα σε έναν αληθινα πιστο Χριστιανο . Η πιστη τους εδινε θαρρος κ ελπιδα βοηθειας από τον Θεό, ενώ η λογικη, τους χτυπουσε το καμπανακι κινδυνου σε όλα αυτά τα αλλοπροσαλα που μας τα σερβιραν για σωτηρια.
  Αληθεια, εάν ζουσε ο Οσιος Παϊσιος, θα φορουσε μασκα εάν εμπαινε σε καποιο Κυριακό?
  Νομιζω ολοι φανταζομαστε την απαντηση. Και μονο η εικονα του Αγιου, να μασκοφορειται φοβουμενος μην κολλησει κορωνοιο, είναι αισχρο και να λεγεται. Αλλα ειπαμε ο Παίσιος ηταν Αγιος, ενώ εμεις.. Και σας παρακαλω φανταστειτε για λιγο τον εαυτο σας Αγιο,δλδ φορεα του Αγιου πνευματος εντος σας. Ποιος από εσας θα σκεφτοταν : τωρα που θα παω στην εκκλησια ας βαλω κ καμμια μασκα μην κολλησω καναν ιο..ή ας κανω κ το εμβολιο ρε αδερφε για να σωθω κ να παρατεινω τη ζωη μου… Δηλαδη ως Αγιος θα σκεφτοσαστε να κανετε το παν για να παρατινεται τη ζωη σας, λες και ο Θεος δεν είναι αυτος που καθοριζει την ωρα θανατου ετσι όπως συμφερει στον καθενα. Η απιστια στο επακρον! Και να επροκειτο κ για κανενα εμβολιο συμβατικο δοκιμασμενο κ ακινδυνο, παει στην ευχη. Εδώ ο Μοντανιε το αποκαλεσε δηλητηριο.
  Αρα λοιπον θα συνιστουσα να αποκαταστησουμε την σχεση μας με την λογικη, να κατανοησουμε τις πλεκτανες των σατανιστων-παγκοσμιοποιητων, και να συνελθουμε. Η Πιστη κ η λογικη να πηγαινουν χερι-χερι, και η μια να βοηθα την άλλη. Και τις δυο ο Θεος τις εμφυσησε στον ανθρωπο. Η λογικη βαζει βασεις κ η πιστη δινει φτερα κ ελπιδα. Οσωνουπω βεβαια η πιστη θα είναι ισως το μοναδικο μας οπλο, διοτι ο παραλογισμος η ανομια κ η τυρρανια θα είναι ο κανονας, κατά τις Αγιες Γραφες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επειδή ο αδερφός Δημήτρης τα έγραψε πολύ ωραία θα ήθελα να τονίσω κάτι.

  Ο αρθρογράφος σε κάποιο σημείο μας λέει:
  Δὲν ἰσχυρίζομαι ὅτι ὁ κάθε ἰὸς κολλάει ἢ δὲν κολλάει μὲ τὴν Θεία Κοινωνία ἢ ἀπὸ τὶς εἰκόνες, διότι αὐτὸ ἀφορᾷ την ἀλάνθαστον κρίσιν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ Τὴν κρίνει ἀλλὰ κι οὔτε Τὴν γνωρίζει.

  Αδερφέ αρθρογράφε αυτό που λέγεις δεν στέκει, φυσικά και γνωρίζουμε ότι μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο μόνο ο Υιός και Λόγος του Θεού υπάρχει, το Σώμα και το Αίμα τού Κυρίου μας.
  Και κανένας ιός, για να αναρωτιόμαστε αν κολλάει ή δεν κολλάει.
  Δηλαδή υπάρχει ο ιός και στους απροετοίμαστους θα τους κολλήσει.
  Ενώ αυτοί που έχουν προετοιμαστεί δεν κινδυνεύουν.
  Μέγα βλασφημία.

  Η Θεία Κοινωνία είναι «πυρ καταναλίσκον».

  Από απέραντη αγάπη λοιπόν για το πλάσμα Του, μας παραχωρεί ο Θεός την σχετική αξιότητα, ώστε να μεταλαμβάνουμε τού Σώματος και Αίματός Του για να έχουμε αιώνιο ζωή.
  Αυτήν όμως την σχετική αξιότητα, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να την λάβουμε.
  Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, παραμένουμε ανάξιοι να μεταλάβουμε.

  Μας το λέει πολύ χαρακτηριστικά ο απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του:
  «Δοκιμαζέτω δέ ἄν­θρω – πος ἑαυτόν, καί οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καί ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γάρ ἐσθίων καί πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καί πίνει, μή διακρίνων τό σῶμα τοῦ Κυρίου. Διά τοῦ­το ἐν ὑμῖν πολλοί ἀσθενεῖς καί ἄρρωστοι καί κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. ια΄ 28-30).
  Μας εφιστά την προσοχή και μας λέει ότι πρέπει ο άνθρωπος να εξετάσει καλά τον εαυτό του, αν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις να κοινωνήσει. Διότι, όποιος ανάξια κοινωνεί, χωρίς να αναγνωρίζει ότι λαμβάνει το Σώμα και το Αίμα τού Κυρίου, τότε αυτό πού τρώει και πίνει, θα φέρει επάνω του καταδίκη.
  Και μάλιστα τονίζει ότι για τον λόγο αυτό υπάρχουν και πολλές αρρώστιες και θάνατοι.

  Όχι όμως μέσα από το Άγιο Δισκοπότηρο.

  Αλλά θα αρρωστήσει και θα πεθάνει επειδή κοινώνησε απροετοίμαστος.

  Θα γράψω κάτι ακόμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ,
   (αν και δεν με θεωρείς αδελφό αφού με χαρακτηρίζεις βλάσφημον)
   έγραψα διάφορα στο άρθρο για να αποφύγω διάφορες πιθανές α-νοησίες (από το στερητικόν α και νόησις, ήτοι άνευ νοήσεως) και παράλληλα έδωσα κάποια παλαιά άρθρα μου, ώστε να δώσω ένα στίγμα του τι πρεσβεύω κι αν πιστεύω, πέρα από την τεκμηρίωσιν των όσων ανέφερα, ώστε να μην μακρηγορεί το άρθρο.
   Ατυχώς η εμπειρία μου έχει αποδείξει ότι οι πλείστοι έχουν κατασκευάσει μια θρησκεία à la carte (https://oimos-athina.blogspot.com/2021/04/blog-post_85.html), όπως αυτοί την εννοούν αλλά άνευ νοήσεως αφού ο εγωισμός τους απεμπολεί την νόησιν και λογικήν. Άλλωστε προνόησα για περιπτώσεις όπως η δική σου γράφων : "ἡ ἐμπειρία μου ἔχει δείξει ὅτι οἱ περισσότεροι διαβάζουν χωρὶς νὰ κατανοοῦν κι ἀκόμα ταχύτερα ἐκφέρουν γνώμην ἄνευ γνώσεως (αχχ, Πλάτωνα τί ἔλεγες...)"
   Ερχόμενος λοιπόν στα έωλα επιχειρήματά σου, όπου αναφέρεις ότι "αυτό που λέγεις δεν στέκει, φυσικά και γνωρίζουμε ότι μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο μόνο ο Υιός και Λόγος του Θεού υπάρχει, το Σώμα και το Αίμα τού Κυρίου μας".
   ΛΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ;;;
   Ούτε οι πολέμιοι της Πίστεως δεν τόλμησαν να ισχυρισθούν ότι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου κολλάει τον κορωνοϊό (φοβούμενοι πιθανόν ασυναισθήτως την τεραστίαν ύβριν, την οποίαν όμως συ που προσήψες). Η διαδικασία όμως της Θείας Κοινωνίας περιλαμβάνει κι άλλα στοιχεία, όπως την λαβίδα ή και τον αέρα (γιατί ή δήθεν προστασία από την μάσκα;). Όμως συ τα αγνοείς αυτά και με κρίνεις ως βλάσφημον γιατί έτσι σου "κατέβηκε" άνευ λογικής κι αγνόησες το «μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε» (Ματθ.ζ'1) του Χριστού αλλά ερχόμενος να μου κάνεις θεολογικό μάθημα με το τι είπε ο Απόστολος Παύλος. Έχασες την σειρά ιεραρχήσεως;

   Διαγραφή
  2. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2ο μέρος)
   Όταν αποφάσισα να αρθρογραφώ επί θεολογικών θεμάτων, ζήτησα ευλογία από τον γέροντα και είμαι πάντα ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να μην πλανήσω κάποιον άλλον, έχω δε διεξάγει ιδιαίτερον αγώνα με άλλους αρθρογράφους που βλασφημούν τα Θεία (πχ. αρνούμενοι την Παλαιά Διαθήκη) ενδεδυμένοι με Ορθόδοξα ιμάτια.
   Αναρωτιέμαι συ με τι εφόδια σχολιάζεις και κυρίως κρίνεις. Εις απάντησιν λοιπόν των θεολογικών σου συμβουλών, σου παραθέτω : «τί δὲ καὶ ἀφ᾿ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;» (Λουν.ιβ'57 - Διατί δε και από μόνον τον εαυτόν σας, με οδηγόν το λογικόν και την συνείδησίν σας, δεν κρίνετε το ορθόν και δίκαιον, ότι δηλαδή είναι καιρός πλέον να μετανοήσετε, δια να εύρετε σωτηρίαν;).
   Θες και κάτι επιπλέον; «μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιωαν.ζ'24 - Μη σχηματίζετε κρίσεις από τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά να κρίνετε δικαίως, όπως επιβάλλουν τα πράγματα, η λογική και ο Θεός”).
   Επειδή δε ανάφέρεται η λογική, την οποίαν θαύμασες σε προηγούμενο σχόλιο, όμως αναρωτιέμαι αν αμφότεροι γνωρίζετε τι είναι, σε προτρέπω να μας σχολιάσεις περί αυτής, μήπως και ευρύνουμε την γνώσιν μας. Γνωρίζεις τι είναι και πως ορίζεται; Γράψε μας τι λέει περί λογικής το Ευαγγέλιον. Ερωτώ όχι για την δικήν σου λογικήν αλλά για την Αντικειμενικήν Λογικήν.
   Λοιπόν Χρήστε (τι υψηλό όνομα - πρέπει να το τιμάς), επειδή δεν κατάλαβες καθόλου το νόημα του άρθρου (τι κρίμα;) σου το γράφω ΛΙΑΝΑ :
   Δεν μας απασχολεί αν κολλά ή όχι ο κορωνοϊός, αν πεθαίνουμε ή δεν πεθαίνουμε. ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ, βρε παιδάκι μου, ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;;;
   Εμείς δεν πτοούμεθα από τα κοσμικά, είμαστε προσηλωμένοι στο κέλευσμα του Χριστού για την θέωσίν μας και θα προσέλθουμε στο Θείο κάλεσμα στης Θείας Λειτουργίας χωρίς κοσμικόν φόβον κι έννοια αλλά με Φόβον Κυρίου. Κάθε κοσμικός φόβος ή έννοια, ακόμα και η συζήτησις αυτών δείχνει προσκόλλησιν στα κοσμικά κι απαξίωσιν των Ουρανίων. Αυτό υπεδείκνυε και η "προσαρμογή" του Θείου Λόγου "ὁ φοβούμενος τὸν κορωνοϊὸν ὑπὲρ Ἐμὲ οὐκ ἔστιν Μου ἄξιος". Μόνον Εκείνος έχει το δικαίωμα να κρίνει και κυρίως να κρίνει πότε και πως θα αποθάνει κοσμικά ο κάθε άνθρωπος, όπως ανέφερα στο σχετικό παλαιόν άρθρο μου.
   Αν μου βρεις πλέον μετανοϊκήν άποψιν επί του θέματος θα το χαρώ ιδιαίτερα. Διότι σου επαναλαμβάνω τι είπα : "ασχολούμεθα μόνον με τα Ουράνια κι αγνοούμε τα κοσμικά, έστω κι αν αποθάνουμε, απλά μιμούμενοι τους αγίους εις την οδόν του μαρτυρίου τους. Ή και μιμούμενοι τον πατριάρχη Αβραάμ, που δεν δίστασε να θυσιάσει τον υιόν του Ισαάκ, προ του Θείου Θελήματος.
   ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ...
   Κύριε, μη στήσεις την κατάκρισιν του δούλου σου Χρήστου...

   Διαγραφή
  3. Αδερφέ μου επειδή το άρθρο σου δεν είναι κατανοητό, τα γραφόμενά σου απευθύνονται σε κάποιες θέσεις αιρετικού;

   Σε τέτοια λεπτά ζητήματα πρέπει να είμαστε απολύτως κατανοητή.

   Και σε αυτό που γράφεις:
   ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ἢ ΟΧΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ὁ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ἀφοῦ «ἐν οίδα, ὅτι οὐδὲν οίδα». Ἄν σὲ κάποιον ἔδωσε τὴν σχετικὴ γνῶσιν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, θὰ εἶμαι εὐγνώμων νὰ μὲ ἐνημερώσει! Ἀλλὰ δὲν δέχομαι χοϊκὰ συμπεράσματα.

   Αυτό που λες:
   ἀφοῦ «ἐν οίδα, ὅτι οὐδὲν οίδα».

   Απευθύνεται σε σένα ή στην θέση κάποιου αιρετικού. (Περιμένω να το διευκρινίσεις).

   Και επειδή υπάρχει φόβος κάποιοι που δεν είναι στερεωμένη στην Πίστη να πλανηθούν πρέπει να τους προφυλάξουμε.

   Και επειδή ίσως δεν έγινα και εγώ κατανοητός πρέπει να τονίσω ορισμένα πράγματα.
   Όπως οι δύο ανώνυμοι σχολιαστές στο τέλος ήταν απολύτως σαφέστατοι.
   (Παράκληση βάζετε και κάποιο Όνομα, ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας, μας έπλασε Πρόσωπα και όχι μάζα όπως μας θέλει ο διάβολος)
   Θα αντιγράψω αυτό που έγραψε ο Αδερφός:
   Επίσης νά συμπληρώσουμε ὅτι ὄχι μόνο ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο δέν κολλάει κανείς ἀρρώστια, ἀλλά οὔτε ἀπό τίς Ἅγιες Εἰκόνες οὔτε ἀπό τό Εὐαγγέλιο οὔτε ἀπό τά Ἱερά Λείψανα κ.λ.π. γιατί ὅλος ὁ ναός (καί ἡ σκόνη του) εἶναι γεμάτα Θεία Χάρη. Καί ἡ Θεία Χάρη μεταδίδει ζωή καί ὄχι ἀσθένεια.

   Το ότι μεταλαμβάνει κάποιος ανάξια και θα αρρωστήσει και θα πεθάνει δεν σημαίνει ότι αν κάποιος πριν από αυτόν που κοινώνησε είχε κορωνοϊό ή Aids ή οποιοδήποτε μεταδιδόμενο νόσημα θα του το μεταφέρει.
   Όμως αυτός που μεταλαμβάνει προετοιμασμένος δεν έχει φόβο να κολλήσει.

   Αυτό εννοώ ότι είναι Μέγα βλαστημία.

   Γιατί μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο είναι το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας.
   Και ο Κύριος μας μεταδίδει μόνο ( Ζωή ).

   Διαγραφή
  4. O υ δ έ π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσήματoς από τηv Θεία Eυχαριστία , στηv Θεία Eυχαριστία βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο Oποίος είναι π ύ ρ κ α τ α ν α λ ί σ κ ο ν , ό π ω ς σημειώνει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aπόστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ έ ν ε ς σ ά ρ κ ε ς του Kυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού , είναι μ υ σ τ ή ρ ι ο A σ ύ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ώ π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο μυαλό μας .

   Διαγραφή
  5. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτέλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
  6. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , η χρησιμοποίηση κουταλιού μ ί α ς χρήσεως γι' αυτό το A σ ύ λ λ η π τ ο στην A v θ ρ ώ π ι ν η λογική μ υ σ τ ή ρ ι ο , α π ο τ ε λ ε ί και είναι : ε ξ ύ β ρ ι σ η του Aγίου Πνεύματος , η β λ α σ φ η μ ί α κατά του Aγίου Πνεύματος . A μ α ρ τ ί α η οποία ο υ κ αφεθήσεται , ο ύ τ ε εν τω νυν , ο ύ τ ε εν τω μέλλοντι αιώνι , ό π ω ς είπε ο I δ ι ο ς ο Xριστός , και το έγραψαν οι μαθητές Tου , οι μετέπειτα Iεραπόστολοι .

   Διαγραφή
  7. Eυαγγέλιον Iωάννου , έκτο χωρίο27 Ιανουαρίου 2022 - 12:34 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
  8. Aπόστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθίους επιστολή , 2ο χωρίο , έκτο ως όγδοο στίχο27 Ιανουαρίου 2022 - 12:36 π.μ.

   Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις,σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου,ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·ἀ λ λ ὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ,τὴν ἀποκεκρυμμένην,ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν,ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν·ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν,ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν·

   Διαγραφή
  9. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , οι Ioυδαίοι της εποχής εκείνης σταύρωσαν τον Kύριον της δ ό ξ η ς για ν'α π α λ λ α γ ο ύ ν από την διδασκαλία Tου και από τους ελέγχους Toυ , στην πραγματικότητα ό μ ω ς για να μπορούν να έχουν π ρ ό σ β α σ η στο π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ ά ν τ ω ν του Xριστού μ υ σ τ η ρ ί ω ν , ό λ ο ι οι Oρθόδοξοι , ό λ ω ν των εποχών , ό λ ω ν των γενεών : A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ ή ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες π ε ρ ι έ γ ρ α ψ α ν - λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς - την Λ υ τ ρ ω τ ι κ ή - Σ τ α υ ρ ι κ ή Θ υ σ ί α του Σωτήρος Xριστού .

   Διαγραφή
  10. Aποκάλυψις Iωάννου , πέμπτο χωρίο , έκτο στίχο27 Ιανουαρίου 2022 - 12:37 π.μ.

   .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

   Διαγραφή
  11. Θεία Eυχαριστία : το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ ά ν τ ω ν του Xριστού μ υ σ τ η ρ ί ω ν , το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ ν ο υ αρνίου , το ε ι σ ι τ ή ρ ι ο και δ ι α β α τ ή ρ ι ο για τον π α ρ ά δ ε ι σ ο , ά ν ε υ επιστροφής .

   Διαγραφή
  12. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , προ ετών εξεδόθη από την Aδελφότητα Θεολόγων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ί α ς η Θεία Eυχαριστία . Bιβλίο του Aγίου Nικοδήμου με τίτλο : περί της συνεχούς Mεταλήψεως , των εκδόσεων Mυριόβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό με διαχρονική α ξ ί α . O Aείμνηστος Iεροκήρυξ Δ.Παναγόπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για τηv Θεία Eυχαριστία με τίτλο : το A ν τ ί δ ο τ ο του μ η αποθανείν , το οποίο επανεκδόθη στην εποχή μας .

   Διαγραφή
  13. Bιβλίο του Σώτου Xovδρόπουλου για τον βίο των Aγίων μαρτύρων Tιμοθεου και Mαύρας , των εκδόσεων νέα γη : δ ε πρόκειται να γευτώ , ο ύ τ ε νερό , ο ύ τ ε δροσιστικό ποτό , ά ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ώ τ α το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ έ ν τ ο ς και A v α σ τ ά ν τ ο ς Xριστού , το π ο τ ή ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ί δ ε ι Α τ ε λ ε ύ τ η τ η - Α ι ώ ν ι α Z Ω H και Σ Ω T H P I A .

   Διαγραφή
 5. Όταν ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας, έβαλε τους Πρωτόπλαστους τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο, τους Έδωσε μία εντολή:

  οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.

  Ήρθε όμως ο αρχέκακος διάβολος ο πατέρας του ΨΕΎΔΟΥΣ

  καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε

  Ξεγέλασε τους Πρωτόπλαστους και χάσανε τον Παράδεισο με την παρακοή τους.

  Έρχεται τώρα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και μας λέει:
  Σας Είπα μέσα στον Παράδεισο να μην φάτε και δεν με Ακούσατε. Τώρα σας Λέω να φάτε.

  Ιω. 6,53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

  Τους είπε τότε ο Ιησούς· “ειλικρινώς και αληθώς σας Λέγω, εάν δεν φάγετε την Σάρκα του Υιού του Ανθρώπου, δια του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, και πίετε το Αίμα Αυτού, δεν έχετε μέσα σας ζωήν.

  Ιω. 6,54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

  Και έρχεται πάλι ο αρχέκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος να μας ξεγελάσει για να μην κοινωνούμε το Πανάγιο Σώμα Σου και το Τίμιο Αίμα Σου.

  Επειδή αυτή τη φορά δεν ακούσαμε τον ανθρωποκτόνο διάβολο, και σε όλη την Πατρίδα μας κοινωνούν χιλιάδες ή και εκατομμύρια Χριστιανοί Ορθόδοξοι, έρχεται τώρα με τα όργανα του για να μας στερήσει την Θείαν Κοινωνία.

  Ας γνωρίζουν όλοι αυτοί ( τα γεννήματα εχιδνών ) που πολεμούν τον Κύριον μας Ιησού Χριστό.

  ΦΟΒΕΡΌΝ ΤΟ ΕΜΠΈΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΊΡΑΣ ΘΕΟΎ ΖΏΝΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σου απαντώ εδώ γιατί δυστυχώς το σύστημα δεν μου επιτρέπει να σου απαντήσω στην ανταπάντησίν σου.
   ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ.
   Δυστυχώς ακολουθείς την τακτική Κούλη, να ρίχνεις τις προσωπικές ευθύνες στους άλλους. Σε προκάλεσα να μας πεις περί λογικής αλλά παρακούς. Απλά λες αυτά που νομίζεις, όπως τα νομίζεις και επιβεβαιώνεις τον αντίχριστο Νίτσε ότι η προσωπική αλήθεια του καθενός είναι ότι δεν του καταστρέφει τις ψευδαισθήσεις.
   Διαπιστωμένα από πάμπολλους, είτε στην προσωπική/επαγγελματική ζωή μου είτε στην διαδικτυακή παρουσία μου είμαι σχεδόν απόλυτα κατανοητός.
   Αν έχεις πρόβλημα αντιλήψεως, κοίταξέ το.
   Σου απάντσησα στα πάντα και κωφεύεις.
   Ο έχων ώτα ακούειν, είπε ο Χριστός και συνακολούθως ο έχων οφθαλμούς βλέπειν.
   Τώρα αν δεν μπόρεσες να συλλάβεις την "ουράνιαν αντίληψιν του θέματος, μάλλον πρέπει να εμπεδώσεις περισσότερον εις τα θέματα Πίστεως.
   Αλλά κι εκεί το θέμα είναι πόσον ανοίγει την διάνοιαν καθενός ο Χριστός.
   Την κατάκρισιν πρόσεχε!

   Διαγραφή
 6. Ο ΜΟΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΞΙΩΣ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά μόνο αὐτός εἶναι ὁ κίνδυνος!
   Καλά θά κάνουμε νά εἴμαστε ἀκριβεῖς καί σαφεῖς καί νά μήν ἀφήνουμε ὑπονοούμενα.
   Επίσης νά συμπληρώσουμε ὅτι ὄχι μόνο ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο δέν κολλάει κανείς ἀρρώστια, ἀλλά οὔτε ἀπό τίς Ἅγιες Εἰκόνες οὔτε ἀπό τό Εὐαγγέλιο οὔτε ἀπό τά Ἱερά Λείψανα κ.λ.π. γιατί ὅλος ὁ ναός (καί ἡ σκόνη του) εἶναι γεμάτα Θεία Χάρη. Καί ἡ Θεία Χάρη μεταδίδει ζωή καί ὄχι ἀσθένεια.
   Βέβαια ὅποιος αὐτά δέν τά πιστεύει, μπορεῖ νά ἀπέχει, δηλαδή νά μήν μπαίνει στόν ναό.
   Ἡ ἐλευθερία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.

   Διαγραφή
  2. «Ανέγνως, αλλ’ ουκ έγνως. Ει γαρ έγνως, ου κατέγνως»

   Γεννιόμαστε για να πεθάνουμε αλλά και πεθαίνουμε για να ζήσουμε (Μέγας Βασίλειος)

   Διαγραφή
 7. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό:
  Ελέγχουμε τις πράξεις και όχι τα Πρόσωπα (που είναι εικόνες του Θεού).
  Να προσέχεις τους χαρακτηρισμούς σου και ειδικά όταν πρόκειται για τον πρωθυπουργό για να μην μπλέξεις σε ποινικές περιπέτειες. (Είναι αγένεια).

  Όσον αφορά το θέμα της ( λογικής ).
  Είδες πουθενά στα σχόλια μου να γράφω για τη λογική, φυσικά και η πίστη δεν αποδεικνύεται με τη λογική αν εννοείς αυτό.
  Αλλιώς δεν θα ήταν πίστη αλλά απόδειξη!

  Όσο για την λογική που αναρωτιέσαι που λέει το Ευαγγέλιο.
  Στην Αγία γραφή διαβάζουμε στους ψαλμούς.

  Ψαλμός 48 στίχος 13:
  καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.
  (Ταλαίπωρος ο άνθρωπος! Ενώ έχει τιμήν και αξία, ως δημιουργηθείς κατ' εικόνα Θεού, δεν αντελήφθη και δεν κατανόησε τούτο, κατέρριψε και εξίσωσε τον εαυτό του προς τα κτήνη τα ανόητα, τα μη έχοντα νουν και λογικόν, όπως αυτός, και ωμειώθη προς αυτά, ως κτήνος ζών και αυτός και ως κτήνος αποθνήσκων).

  Και θα κλείσω με αυτό που γράφεις με κεφαλαία γράμματα:
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ.

  Μου θύμισε μία παροιμία που λέει:
  Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει. (Εμείς τα λέμε εμείς τα καταλαβαίνουμε).

  ΑπάντησηΔιαγραφή