Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά ὅσους δέν τήν ἔχουν κατανοήσει ἤ δέν πιστεύουν σ᾿ αὐτήν


Ἄρθρο ἀπὸ Γεώργιο Βλᾶχο (ἐρευνητής)

Ἡ ἔννοια Βασιλείας τοῦ Θεοῦ
 
Ὡς βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ χριστιανικὴ θεολογία, ἀποκαλεῖται ἡ ἔννοια γιὰ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια καὶ δόξα, διὰ τῆς ὁποίας ὁ Θεὸς βασιλεύει τὸν κόσμο καὶ στὴ Βασιλεία Του μετέχουν τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
 
Ἡ ἔννοια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἶναι μία ἐκ τῶν σημαντικότερων διδασκαλιῶν τοῦ εὐαγγελίου καὶ μιὰ ἀπὸ τίς πλέον συζητήσιμες θεολογικὲς διαφοροποιήσεις μεταξὺ τῆς θεολογίας τῆς Δύσης καὶ τῆς Ἀνατολῆς. Σκοπὸς καὶ πρόταση τῆς διδασκαλίας αὐτῆς κατὰ βάση, εἶναι νὰ καταδειχτεῖ πὼς ὁ κόσμος τῆς πτώσης πλέον ἔπαυσε μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπῆλθε μία νέα ἀνακαινισμένη καὶ μεταμορφωμένη κτίση, στὴν ὁποία ὑπάρχει πλέον ἡ ἐλπίδα τῆς ἀπολύτρωσης τοῦ ἀνθρώπου. Σύμφωνα κυρίως μὲ δυτικὲς ἀντιλήψεις, ἡ βασιλεία ταυτίζεται μονομερῶς ἄλλοτε μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ μόνο, ἄλλοτε δὲ μόνο μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δευτέρας παρουσίας. Κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, τὸ "ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου" σημαίνει νὰ μὴν προσηλώνεται ὁ ἄνθρωπος στὰ ἐπίγεια, ἀλλὰ στὴν Τριαδικὴ Θεότητα. Κατὰ τὸν Εὐθύμιο Ζιγαβηνό, σημαίνει νὰ κυριαρχεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πάνω στὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι τοῦ διαβόλου. Κατὰ τὸν Ὠριγένη ταυτίζεται μὲ τὸν ἴδιο τὸ Χριστό, δεχόμενος πὼς αὐτὴ συντελεῖται στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς ἐκριζώσεως τῆς ἁμαρτίας.
 
Ἀπὸ μερικοὺς ἐρευνητές, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ταυτίστηκε μὲ τὴν καινὴ κτίση τῆς δευτέρας παρουσίας. Στὴν ἱστορία τῆς ἐκκλησίας καὶ ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα της βήματα ἐμφανίστηκαν αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ταύτισαν τὸ ἐσχατολογικὸ ὅραμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μὲ μία ἐπίγεια, κτιστή, ὑλικὴ ἀναγέννηση κατὰ τὴ Δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ πατέρες ὅμως, τόσο στὴν Ἀνατολὴ ὅσο καὶ στὴ Δύση ἀντέκρουσαν μὲ σφοδρότητα, πολλὲς φορές, τὸ ζήτημα αὐτό.
 
Ἡ οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πρὶν τὴ Δευτέρα Παρουσία
 
Στὴν Ἁγία Γραφὴ ἀναφέρεται ὅτι, πρὶν τὴ δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ὁ Θεὸς δημιούργησε δέκα ἀγγελικὰ τάγματα: Ἀρχές, Δυνάμεις, Ἐξουσίες, Θρόνοι, Κυριότητες, Σεραφείμ, Χερουβείμ, Ἀρχάγγελοι καὶ Ἄγγελοι. Tὸ δέκατο ἦταν μὲ ἀρχηγὸ τὸν ἑωσφόρο, τὸ ὁποῖο ἀργότερα ἐξέπεσε καὶ ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, προφανῶς, δημιούργησε τὰ ἀγγελικὰ τάγματα καὶ γιὰ συντροφιὰ στὸ χῶρο τῆς Βασιλείας Του καὶ γιὰ νὰ τὸν ὑπηρετοῦν.
 
Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μόνος στὴ Βασιλεία Του ἀλλὰ περιστοιχίζεται ἀπὸ ἐννέα ἀγγελικὰ τάγματα, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, τοὺς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τοὺς ἁγίους. Τὰ πρῶτα ἑπτὰ ἀγγελικὰ τάγματα εἶναι μόνιμα στὴ Βασιλεία Του καὶ δὲν τὴν ἐγκαταλείπουν ποτέ. Μόνο ἀπὸ τὸ ἔνατο τάγμα (ἄγγελοι) καὶ τὸ ὄγδοο (ἀρχάγγελοι), σύμφωνα μὲ τὴν Παλαιὰ ἀλλὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἐμφανίστηκαν στὴ γῆ, δίνονας μηνύματα σὲ ἀνθρώπους.
 
Πῶς θὰ εἶναι ἡ οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία
 
Κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, τὰ σώματα ὄλων τῶν ἀνθρώπων θὰ ἀναστηθοῦν καὶ ἀπὸ ὑλικὰ ποὺ ἦταν, μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Παντοδύναμου Δημιουργοῦ θὰ μετατραποῦν σὲ πνευματικά, ἄφθαρτα καὶ αἰώνια (Σύμβολο τῆς Πίστεως ...καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὐ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. ...προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν).
 
Αὐτοὶ ποὺ θ᾿ ἀκούσουν τὰ λόγια τοῦ Δίκαιου Κριτῆ ''Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν Πατέρα μου. Κληρονομεῖστε τὴ Βασιλεία ποὺ σᾶς ἔχει ἑτοιμαστεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου'', θὰ κληρονομήσουν τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους, τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς δικαίους. Ἀδιάκοπη καὶ αἰώνια θὰ εἶναι ἡ χαρά, ἡ ἀνάπαυση καὶ ἡ εὐτυχία ὅλων, ὅσων θὰ ζοῦν μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴ Βασιλεία, ὡς ἀνταπόδοση τῆς καλοσύνης καὶ δικαιοσύνης στὴν ἐπίγεια ζωή τους.
 
Ὅσοι ἀκούσουν τὰ λόγια τοῦ Δίκαιου Κριτῆ ''Φύγετε ἀπὸ μπροστά μου, καταραμένοι. Πηγαίνετε στὴν αἰώνια φωτιά, ποὺ ἔχει ἑτοιμαστεῖ γιὰ τὸ διάβολο καὶ τοὺς δικούς του'', θὰ κληρονομήσουν τὴ βασιλεία τοῦ διαβόλου. Ἐκεῖ δὲν θὰ ὑπάρχει αἰώνια χαρὰ καὶ εὐτυχία, ἀλλὰ αἰώνια λύπη καὶ δυστυχία, ὡς ἀνταπόδοση τῆς κακίας καὶ ἀδικίας στὴν ἐπίγεια ζωή τους.

__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου