Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Πορφυρίτης: Εἴμαστε ἀμετανόητοι, ἤ μήπως ἀνόητοι;


Γράφει ὁ Πορφυρίτης

Ἡ κλιματική ἀλλαγή ἀποτελεῖ ἄμεση ἀπειλή γιά τήν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα. Ἡ  γλυκυτάτη ἐαρινή καί εὐωδιαστή ἀτμόσφαιρα τῆς πατρίδας μας, πού ἐξέπεμπε ἄρωμα Ὀρθοδοξίας ἔχει μεταβληθεῖ σέ δριμυτάτη καταιγίδα, μέ ἐρεβοφόρους καί ψυχοκτόνους ρύπους. Ὁ πόθος γιά τόν πολυτίμητο Θησαυρό τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἔσβησε καί θέριεψε ἡ ἀγάπη γιά τά σκύβαλα, τά ξυλοκέρατα, τίς λάσπες καί τήν κοπριά. Τό ψῦχος τῆς ἀμφισβήτησης πάγωσε τά πάντα! Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;[1].

Καί ὅπως ἀκριβῶς μεταβάλλονται τό φυσικό κλίμα καί τά φυσικά φαινόμενα ἀκολουθῶντας τούς φυσικούς νόμους πού ὁ Θεός ἔθεσε, ἔτσι ἀκριβῶς λειτουργοῦν καί οἱ πνευματικοί Του νόμοι! Σημεῖα τῶν Καιρῶν! «Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτω· καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. Ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε; Τί δὲ καὶ ἀφ᾿ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;»[2].

Τί τραγικότερο ἀπό τό νά δαπανᾶς τά πάντα, νά διασκορπίζεις τήν οὐσία σου ζῶν ἀσώτως, νά ὑστερεῖς ἐν μέσῳ πνευματικοῦ λιμοῦ καί νά μήν ἔρχεσαι εἰς ἑαυτόν[3]! Πόσο τό σκότος! Ἐγκαταλειμένοι ἀπό τόν Θεό, ὁρῶντες μή βλέπειν καί ἀκούοντες μή συνιέναι ἀλλά καί οὐκ ἐβουλήθησαν συνιέναι! Διότι, ἀκόμη καί θεολόγοι ὄντες κάποιοι δέν παραδέχονται τήν ὕπαρξη τῶν πνευματικῶν νόμων καί τῶν συνεπειῶν αὐτῶν, τίς ὁποῖες πολλάκις ὅλοι μας βιώνουμε. Καί δύναται νά ἀναρωτηθεῖ κάποιος: περί ποίου θεοῦ τόν λόγον πραγματεύονται; Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σαφέστατοι στό ἐν λόγῳ βασικό θεολογικότατο θέμα. Ὁ ἀδιαφορῶν κόσμος δέν γνωρίζει «τάς Γραφάς»· ὁ κλῆρος ὅμως; οἱ σπουδαγμένοι θεολόγοι; τί εἴδους ἄραγε, καί ποιανῶν βιβλία ἐμελέτησαν καί ἀποκρίνονται τοιουτοτρόπως;

Ἤδη σέ παλαιότερο κείμενό μας[4], ἀναφερόμαστε σέ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στά ὁποία παρατηροῦμε ὅτι ἡ παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ ἔρχονταν, ὅταν ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ ἀποστατοῦσε ἀπό τόν ἀληθινό Θεό καί λάτρευε θεούς ἀλλοτρίους. Τότε εἰσέπρατταν τήν τιμωρία τοῦ Κυρίου, εἴτε αὐτή ἦταν αἰχμαλωσία, εἴτε πόλεμος, εἴτε ἐπιδρομή ἀλλοπίστων καί λεηλασία, εἴτε θάνατος, εἴτε ἄλλες φυσικές καί μή καταστροφές. Ἁπλά πράγματα· προδίδουμε τήν Πίστη μας, μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός καί χωρίς Θεό ἡ ζωή εἶναι κόλαση, ἔρχονται ὅλα τά δεινά! Ἔχουν ἐρημώσει ὅλοι οἱ τόποι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μετακινήθηκαν «λυχνίες»[5], λόγῳ τῆς προδοσίας τῆς Πίστεως, καί κάποιοι, οἱ ἁρμόδιοι ἁγιογραφικοί μελετητές, δέν κατάλαβαν τίποτε! Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ἀσία, Πόντος, Κύπρος... Καί συνεχίζουν νά συντρώγουν, νά συναγελάζονται, νά συνδιαλέγονται καί νά συμπροσεύχονται μέ τούς αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους. Καί ἔρχονται πάλι οἱ ἴδιοι σύγχρονοι θεολόγοι, κληρικοί καί λαϊκοί, καί ὑποστηρίζουν, ὁ καθένας μέ τό «σκοτασμό» του, ὅτι ὁ Θεός τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι Ἀγάπη, Ἀγάπη καί μόνο Ἀγάπη!

Καί ἐνῷ ἡ παιδαγωγία τοῦ Κυρίου καί αὐτοτιμωρία μας, καθημερινά καθίσταται ὁλοφάνερη, ἐμεῖς; Ἐμεῖς ἐπιμένουμε στήν ἁμαρτία, ἐπιμένουμε στή λατρεία τοῦ σατανᾶ μέ τά καρναβάλια καί ἡ μάσκα τῆς ὑποκρισίας δέ φεύγει ποτέ. Ἐμεῖς μέ τή σύνολη ζωή μας μεταβληθήκαμε σέ «σκότος» τοῦ κόσμου, παραδείγματα πρός ἀποφυγή γιά τούς μή ὀρθοδόξους. Ἐμεῖς ἐπιμένουμε νά στηρίζουμε τούς ἴδιους ἀντίχριστους καί ἀνθέλληνες πολιτικάντηδες, οἱ ὁποῖοι «τό ἀνάποδο βαφτίζουν καί τό λένε σωστό»[6], ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἐλύτης, καί ἀνεχόμαστε τούς ἴδιους διαστροφεῖς τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου ἐκκλησιαστικούς ταγούς.  Ἐμεῖς τρέφουμε καί αὐξάνουμε τούς ἴδιους τούς παλιανθρώπους[7] ἑαυτούς μας. Πλήρης ἀμετανοησία! Ἡ ἀμετανοησία ὅμως, κρύβει μέσα της τὴν λέξη «ἀνοησία»· καί ὁ ἀμετανόητος οὐσιαστικά εἶναι ὁ ἀνόητος!

Ἀδέλφια μου, ἄς βάλουμε ἀρχή, νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν λήθαργο τῆς δυσώδους ζωῆς μας καί νά γίνουμε δεκτικοί μετανοίας, πρίν ὁ καλός Πατέρας μας καί ἄριστος Παιδαγωγός ἐπιτρέψει καί ἄλλες, μεγάλες παιδαγωγικές τιμωρίες στό ἔθνος μας. Ἄς διώξουμε ὅλα αὐτά τά ἀνδρείκελα πού ἀντί γιά ὑπηρέτες ἔγιναν τυραννοεξουσιαστές μας. Εὐχόμαστε νά πᾶνε στήν εὐχή τοῦ Θεοῦ, ἐκτός καί ἄν οἱ ἴδιοι προτιμοῦν νά πᾶνε μέ τόν συνεργάτη τους τόν διάβολο! Ἄς ἀναζητήσουμε ἀνθρώπους πού ὁμιλοῦν γιά Χριστό καί Πατρίδα καί ὄχι ἐπαγγελματίες βολευτές. Ἄς ἀντιδροῦμε σέ ὅλους τούς αἱρετίζοντες ἐπισκόπους μας, τούς ἤδη ἀναθεματισμένους ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, προτάσσοντάς τους τόν αὐθεντικό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τῶν Πατέρων. Ἄς θέσουμε τόν λύχνον ἐπί τή λυχνία, γιά νά λάμψει «τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»[8]. Νά πάψουμε νά εἴμαστε ἀνόητοι, κατώτεροι ἀκόμη καί τῶν ἀρχαῖων προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι δέν γνώρισαν τό ζωογόνο Φῶς Χριστοῦ πού φαίνει πᾶσι. Νά λάμψει καί πάλι ἡ πατρίδα μας καί νά ξαναγίνει εὐλογημένος ἀπό τόν Θεό μας, τόπος! Καλό ὑπόλοιπο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Πορφυρίτης


[1] Λουκ. 18, 8

[2] «Ὅταν δεῖτε σύννεφο νὰ ἀνεβαίνει ἀπὸ δυσμάς, ἀμέσως λέτε ὅτι ἔρχεται βροχὴ καὶ αὐτὸ γίνεται· καὶ ὅταν δεῖτε νὰ φυσάει νοτιᾶς, λέτε ὅτι ἔρχεται ζέστη καὶ αὐτὸ γίνεται. Ὑποκριτές, τὰ ἐξωτερικὰ φαινόμενα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ξέρετε νὰ τὰ ἑρμηνεύετε· πῶς δὲν μπορεῖτε νὰ ἑρμηνεύετε τὸν παρόντα καιρό; Γιατὶ δὲν κρίνετε μόνοι σας ποιό εἶναι σωστό;», (Λουκ. 12, 54-56)

[3] Λουκ. 15, 13-17

[4] «Γιατί μᾶς παιδαγωγεῖ ὁ Θεός, σεβασμιώτατε Δημητριάδος;»

[5] «Μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καί μετανόησον καί τά πρῶτα ἔργα ποίησον. Εἰ δέ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ καί κινήσω τήν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐάν μή μετανοήσῃς» (Ἀποκ. Ἰω. β΄, 5)

 

[6] «Ἀνάθεμα τήν ὥρα ποιός ὁρίζει ἐδῶ, τό ἀνάποδο βαφτίζει καί τό λέει σωστό», Ἐλύτης, «Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας», Ἐκδ. Ἴκαρος.

[7] Παλιάνθρωπος = Παλαιός ἄνθρωπος

[8] Ματθ. 5, 15-16

«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου