Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Θεόκλητος Ρουσάκης: Μιά ἀπάντηση - συμβουλή πρός τόν Ὑπουργό Ἄμυνας τῆς Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ


Θεόκλητος Ρουσάκης
Διαβάσαμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες, μεταξὺ τῶν ἄλλων δηλώσεων Τούρκων πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν παραγόντων, μιὰ δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης τῆς Τουρκίας ποὺ μετέδωσε ἡ Ηurriet στὴν ἱστοσελίδα της. Μιλῶντας σὲ δημοσιογράφο τοῦ τουρκικοῦ καναλιοῦ Haber, ἰδιοκτησίας τῆς οἰκογένειας Ἐρντογάν, φαίνεται ὅτι μεταξὺ ἄλλων ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς Ἀμύνης δήλωσε : 

«Θέλω νὰ ὑπερτονίσω ὅτι μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια δὲν συμφέρει τοὺς Ἕλληνες νὰ ἐμπλακοῦν σὲ πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία. Ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ λέμε, εἶναι νὰ καθίσουμε καὶ νὰ συζητήσουμε». Σὲ ἄλλη μεταφραστικὴ ἐκδοχὴ ἡ δήλωση φαίνεται νὰ εἶναι : '' Ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ θελήσει νὰ πολεμήσει μὲ τὴν Τουρκία, ἀπὸ μαθηματικῆς ἄποψης δὲν εἶναι βολικὸ αὐτὸ καὶ τὸ τονίζω" ἐνῶ σὲ μιὰ τρίτη ἐκδοχὴ ἡ δήλωση φαίνεται νὰ εἶναι: «Ἄς τὸ πῶ ἔτσι, εἶναι ἕνα λεκτικὸ παραπάτημα. Ἐγὼ δὲν πιστεύω - καὶ θέλω νὰ τὸ τονίσω - ὅτι οἱ Ἕλληνες μαθηματικὰ εἶναι δυνατόν, εἶναι σωστό, νὰ πολεμήσουν μὲ τὴν Τουρκία».

Κατόπιν αὐτοῦ θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἐνημερώσουμε τὸν Ὑπουργὸ τῆς Τουρκίας ὅτι ὅταν κάνει ἐκτιμήσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀπειλουμένου Ἕλληνα, νὰ λαμβάνει ὑπόψη πρωτίστως τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ τὰ διδάγματά της καὶ νὰ μὴν παρασύρεται ἀπὸ τὸ γνωστὰ ἐθνικιστικὰ παραληρήματα μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς ἔχουν συνηθίσει τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ αὐτὸς ἀλλὰ καὶ ὁ Πρόεδρός του. 

Καταλαβαίνουμε βέβαια τὴ μεγάλη ἀνάγκη τους νὰ στείλουν μηνύματα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας τους, ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πολλῶν καὶ σοβαρῶν ἐσωτερικῶν προβλημάτων τους, ἀλλὰ ὅταν ξεπερνᾶνε τὶς κόκκινες γραμμὲς εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, θὰ πρέπει νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι θὰ βροῦν πάλι σύσσωμο τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἀπέναντί τους.

Ὅπως τότε, τὸ 1821, ποὺ μετὰ ἀπὸ 400 σκλαβιᾶς αὐτὸ τὸ Ἔθνος ἀπέδειξε ὅτι μπορεῖ ὅταν εἶναι ἑνωμένο νὰ δώσει τὸ μάθημα ποὺ πρέπει στοὺς κατακτητάς του, παρὰ τοῦ ὅτι καὶ τότε ἡ '' μαθηματική λογική '' γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἦταν πολὺ χειρότερη ἀπ᾿ ὅτι εἶναι σήμερα.

Ὅπως ἔγινε καὶ πρὶν ἀπὸ 80 χρόνια ὅταν ὁ φασίστας Μπ. Μουσουλίνι προκειμένου νὰ συνδράμει στὸν φίλο του Αδ. Χίτλερ, πιστὰ ἰδεολογικὰ ἀντίγραφα καὶ οἱ δύο τοῦ δικοῦ του Κεμάλ Ἀτατούρκ, θελήσανε νὰ κάνουνε περίπατο στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ σπιλώσουν τὴν Ἐθνική μας Ἀξιοπρέπεια. Τότε ποὺ οἱ λαοὶ τῆς γῆς, ἀνάμεσά τους κάποιοι κραταιοὶ καὶ μεγαλώνυμοι, ἐνῶ παραδιδόταν πανικόβλητοι στὴν πανστρατιὰ τοῦ Ἄξονα, ἡ Ἑλλάδα εἶχε τὴν τόλμη νὰ ὑψώσει τὸ ἀνάστημά της. Μὲ σθεναρὴ ἀντίσταση τὸ Ἔθνος μας δίδαξε στὸν κόσμο ὅτι δὲν ἀξίζουν τίποτα οἱ ἀριθμοὶ καὶ τὰ σύνεργα τοῦ ἀφανισμοῦ μπροστὰ στὸ μεγάλο ''ὅπλο'' , ποὺ λέγεται ''ἑλληνικὴ ψυχή'', φυλαγμένο στὰ βάθη τῶν ἱστορικῶν τους στιγμῶν......

Καὶ τότε, οἱ ἀριθμοὶ λέγανε τὰ ἴδια με αὐτὰ ποὺ λένε σήμερα. Ὀχτὼ ἑκατομμύρια οἱ Ἕλληνες, σαράντα ἑκατομμύρια οἱ Ἰταλοὶ κι ἄλλα ὀγδόντα οἱ Γερμανοὶ σύμμαχοί τους, γι᾿ αὐτὸ εἶχαν τὴν ἴδια ἔπαρση ποὺ ἔχει τώρα ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός. Ἡ Ἱστορία ὅμως διδάσκει καὶ πρέπει νὰ τήν '' ἀκούσει'' , γιὰ νὰ μὴν κάνει τὸ ἴδιο λάθος ποὺ ἔκαναν τὸ 1940-41 οἱ ὁμοϊδεάτες του. Γιὰ νὰ μάθει ὅτι αὐτὸ τὸ Ἔθνος ἐδῶ καὶ 3000 χρόνια, τὴν διαδρομή του δὲν τὴν καθορίζει μὲ σύμβουλο τό '' βιβλίο τῆς ἀριθμητικῆς'' ἀλλὰ ὁδοδείκτης του εἶναι τό ''βιβλίο τῆς Ἱστορίας''. Διότι μὲ σύμβουλο τό '' βιβλίο τῆς ἀριθμητικῆς'', δοῦλοι θὰ εἴμασταν ἀκόμη στοὺς προγόνους του τοὺς Ὀθωμανοὺς.

Καὶ τότε τὴν ἀναβίωση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας φαντασιωνόταν ὁ Μουσολίνι καὶ τὴν Ἀρία φυλὴ ὁ Χίτλερ. Ἔτσι καὶ τώρα ὁ κύριος Ὑπουργὸς ὡς πιστὸ ἀντίγραφό τους, προσπαθεῖ ὑπερφίαλα νὰ ἀναστήσει μιὰ ἄλλη αὐτοκρατορία, τὴν Νέο - ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, μὲ τὶς ἴδιες προκλητικὲς καὶ τρομοκρατικὲς μεθόδους τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Μουσολίνι. Ἕνας ὁ γνώμονας στὴ σκέψη του καὶ τὸ μέτρο τῆς σύγκρισης. Οἱ ἀριθμοί. Εὔκολη καὶ ἁπλουστευμένη ἡ σκέψη του ἀλλὰ λανθασμένη ἡ ἐκτίμησή του καὶ περισσότερο λανθασμένη καὶ θανάσιμη ἡ ἄγνοιά του ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ μέτρημα τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς.

Ἐμεῖς λοιπὸν μὲ τὰ ἴδια ''ὅπλα'' θὰ πολεμήσουμε καὶ σήμερα. Καὶ εἶναι αὐτὰ ποὺ τὸ ἀξιακὸ σύστημα τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ καὶ τῶν συμπατριωτῶν του δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ ἀξιολογήσει. Διότι οἱ Τοῦρκοι ὅτι πετύχανε στὴν ἱστορία τους εἶναι δομημένο πάνω στὸ αἷμα τῶν γενοκτονιῶν, τῶν ἐκκαθαρίσεων ἀμάχων πληθυσμῶν διὰ τῆς βίας καὶ τῆς πειρατείας.

Στὶς ἄθλιες προκλήσεις του γιὰ νὰ θάψει τὴν εἰρήνη στὴν περιοχή, ἐμεῖς θὰ ἀπαντήσουμε πάλι μὲ τὴ δύναμη ποὺ μᾶς δίνει ἡ ψυχὴ καὶ ἡ Ἱστορία μας. Γιατί ἐκεῖ ἔχει κρυμμένες ὁ λαὸς μας ὅλες της ἀξίες τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του. Αὐτὸς ὁ λαὸς τοῦ πυρρίχιου, τοῦ πεντοζάλη, τοῦ συρτοῦ καὶ τοῦ τσάμικου ποὺ συνέτριψε τότε τοὺς δύο μύθους τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, θὰ συντρίψει πάλι καὶ τὸν μῦθο τοῦ νοε-οθωμανισμοῦ, ἂν τὸ θράσος του τὸν τυφλώσει καὶ συνεχίσει νὰ προκαλεῖ ἀσύστολα.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ τοῦ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἐμεῖς στὴν Ἱστορία μας ζήσαμε πολλὲς φορὲς τὴν ἀπειλὴ τῶν ἰδανικῶν τῆς ἐλευθερίας μας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας, ὅπως τὴν ζοῦμε καὶ τώρα ἀπὸ τὴν τυχοδιωκτικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας του εἰς βάρος μας. Ὅπως ὅμως στὸ παρελθόν, ἔτσι καὶ τώρα, δὲν ὑπάρχει πιὰ στὴ συνείδησή μας ἄλλη ἀξία, ἄλλη ἰδέα, ἄλλος σκοπός, ἄλλη φροντίδα, ἔξω ἀπὸ τὴν προστασία, ἔναντι οἱουδήποτε τιμήματος, τῆς προστασίας αὐτῶν τῶν ἰδανικῶν.

Ἡ Ἑλλάδα ἀναδύεται πάλι ἀπ᾿ τὰ βάθη τοῦ εἶναι μας καὶ τὰ σκεπάζει ὅλα. Δὲν αἰσθανόμαστε πιὰ τίποτα ἄλλο, παρὰ μονάχα τὸ ἔνστικτο τῆς διατήρησης τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας.

Ἀντιστράτηγος (ἐ.ἀ.) Θεόκλητος Ρουσάκης
Ἐπίτιμος Διοικητὴς Β' Σώματος Στρατοῦ
__________________

Σχόλιο Πᾶνος: Ἐμεῖς νὰ συμπληρώσουμε καλύπτοντας μιὰ παράλειψη ὅσον ἀφορᾶ τὸ «ὅπλο τοῦ Ἕλληνα», τὴν «ἑλληνικὴ ψυχή» ὅπως πολὺ σωστὰ ἀναφέρει στὸ πολὺ ἀξιόλογο ἄρθρο του ὁ ἀρθρογράφος.

Ἐμεῖς ἔχουμε πρωτίστως ἕνα πολὺ μεγάλο ὅπλο!
Ἔχουμε τὸν Χριστὸ... τὴν Παναγία μας!
Ἔχουμε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστιν μας!

Μὲ αὐτὴ τὴν Πίστη ἐνισχύθηκε ἡ «ἑλληνικὴ ψυχή» καὶ ἀντεπεξῆλθε σὲ ὅλες τὶς πολεμικὲς ἀναμετρήσεις μὲ σθεναρὴ ἀντίσταση καὶ ἄς ἔδειχναν ἄλλα οἱ ἀριθμοί!

Ἄς μὴν τὸ ξεχνᾶμε ποτὲ αὐτὸ, σὲ καμμία περίσταση τῆς ζωῆς μας, ὅποιο καὶ νὰ εἶναι τὸ κάλεσμα...
«Πᾶνος»

2 σχόλια:

 1. ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ "ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ" ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ, "ΜΕΓΑΡΑ" ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΑ ΜΟΝΟ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΜΑΣΑΝΕ ΤΕΤΟΙΑ!

  ΜΕ ΤΟ "ΧΑΜΟΛΟΪ" ΦΤΩΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΙ "ΧΑΜΟΛΟΪ" ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ακριβώς όπως τα λες στο σχόλιο σου είναι Αδερφέ μου Πάνο.

  Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πολεμούσαν υπερ βωμών και εστιών.
  Πρώτα για τα ιερά τους, και μετά για τα σπίτια τους.

  Και οι σημερινοί μας πρόγονοι είπαν: πρώτα υπέρ Πίστεως και μετά υπέρ Πατρίδος.
  Η πίστη είναι αυτή πού ατσαλώνει την ψυχή του Έλληνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή