Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Νώντας Σκοπετέας: Λύκε , λύκε ...


Ναί , εἶναι ὀξυγόνο ἡ Θεία Μεταλαβιά! Χωρὶς ὀξυγόνο ἐπέρχεται ἀσφυξία καὶ νέκρωση. Ἰδοὺ οἱ νεκροζώντανοι ποὺ περιέγραψε ὁ Χριστός μας στὸ Εὐαγγέλιό Του.

Ὅταν τὸ ὀξυγόνο τοῦ Ζωντανοῦ Θεοῦ ἀφαιρεῖται ἀπ τὴν ψυχή μας, τότε ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς εὐχὲς τῆς Θείας Μεταλήψεως, θὰ γίνουμε βορρᾶ στὰ δόντια τοῦ νοητοῦ λύκου, δηλαδὴ τοῦ διαβόλου, ὅταν ἀπέχουμε πολὺ καιρὸ ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία... καὶ ἵνα μή, ἐπὶ πολὺ ἀφιστάμενος τῆς κοινωνίας σου, θηριάλωτος ὑπὸ τοῦ νοητοῦ λύκου γένωμαι.  
 
Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων αὐτὸς ὁ μεγάλος καὶ ἀνυποχώρητος Πατέρας τῆς Ὀρθοδοξίας ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δωρήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν ἄνθρωπο γιὰ καθημερινὴ συμμετοχὴ καὶ κατήντησε ἐνιαύσιος...

Δόθηκε γιὰ κάθε μέρα! Τὸν Ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον! Νὰ ὁ Ἄρτος τῆς αἰωνίου Ζωῆς ποὺ φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ λαμβάνουμε γιὰ τὸ καλὸ δυό, τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο... Ὑπὸ αὐτὴν τὴν συχνότητα διόλου δὲν ἐνοχλεῖ κάποιους αὐτὸ τό... διὰ νόμου ἀφιστάμενοι.

Μὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ κηρύττεται καὶ νὰ διδάσκεται ὅτι προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἁγιασμὸς χωρὶς τὴν ἀδιάλειπτη μετοχὴ στὸ μυστήριο ποὺ ἁγιάζει καὶ Θεοποιεῖ;

Καὶ φυσικὰ δὲν μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε ὡς παράδειγμα κορυφαίους στὶς χορεῖες τῶν Ἁγίων ποὺ μετέλαβαν μιὰ φορὰ στὴν ζωή τους. Ἐπειδὴ χρησιμοποιήθηκε πλειστάκις τὸ παράδειγμα τῆς ἅπαξ Θείας Μεταλήψεως τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἂς ἀναρωτηθοῦμε ὅλοι, ἐμεῖς ἀφενὸς ἂν ἔχουμε βιώσει ἔργῳ ἔστω καὶ ἕνα δευτερόλεπτο ἀπ᾿ τὰ 47 ἀδιάλειπτα χρόνια μετανοίας τῆς Ἁγίας Μαρίας καὶ ἀφετέρου ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἂν ἡ Ἁγία εἶχε ἀνεμπόδιστη πρόσβαση σὲ Ἄρτο Ζωῆς αἰωνιζούσης φυσικὰ καὶ δὲν θὰ στερεῖτο οὔτε μιὰ μέρα τῶν ἀχράντων μυστηρίων.

Μιὰ διαρκὴς προτροπὴ μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ τούτη ἡ ἐκπομπή, νὰ σπεύδουμε στὸ πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ καὶ μὲ τὴν εὐχή του νὰ μεταλαμβάνουμε ὅσο πιὸ συχνά, θαρροῦντες τῷ ἐλέει Τοῦ Φιλανθρώπου Χριστοῦ μας .


Μόνο ποὺ σὲ τούτους τοὺς καιροὺς ἀποκτᾶ μιὰ ἀλλιώτικη διάσταση αὐτὴ ἡ σειρὰ τῶν ἐκπομπῶν. Καθημερινὰ πληροφορούμαστε ὅτι προστίθενται ὁλοένα καὶ ἄλλες χῶρες στὴν «παγκόσμια γειτονιά» μας ποὺ νομοθετοῦν τὴν καθολικὴ ἀπαγόρευση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας. Γερμανία, Λουξεμβούργο... Μικρὸ κράτος θὰ ποῦν κάποιοι, ἐλάχιστοι ἐκεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι...

Κατ᾿ ἀρχὰς ἔστω καὶ ἕνας νὰ στερεῖται τὸ ὀξυγόνο αὐτὸ τῆς ψυχῆς, ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι πρέπει νὰ κλαῖμε καὶ νὰ πονᾶμε ὅπως ὅταν διαβάζουμε τὸν βίο ἑνὸς καὶ μόνο μάρτυρος, στὸ εὐλογημένο συναξάρι.

Γιὰ ἐκείνους ὅμως ποὺ κάπως γνωρίζουν τὰ τῆς Ε.Ε., τὸ Λουξεμβοῦργο δὲν εἶναι διόλου ἀμελητέα μονάδα μέσα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἑνωσιακὸ γίγνεσθαι... Τὸ ἀντίθετο μάλιστα! Εἶναι ἀκρογωνιαῖος λίθος... Ὁπότε Γερμανία, Λουξεμβοῦργο... βγάλτε συμπέρασμα γιὰ ποὺ ὁδηγεῖται τὸ πρᾶγμα... Ἕνας δεσμευτικὸς κανονισμὸς ἀρκεῖ... Μὴ γένοιτο!

Νώντας Σκοπετέας
Μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ σειρὰ 3 ἐκπομπῶν μὲ τίτλο: "Στὴν σειρὰ γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Ζωῆς".

«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

  1. Εντωμεταξύ στη Γερμανία φούντωσε ο ιός πάλι. Τυχαίο και αυτό,έτσι;

    ΑπάντησηΔιαγραφή