Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Τὸ σόφισμα τοῦ μητσοτακικοῦ Mr Bean γιά τό πρόστυχο πρόστιμο τῶν 100 €


Στὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὶς 13 Ἰανουαρίου 2022 στὸν συστημικὸ δημοσιογράφο Ν. Χατζηνικολάου (ἐκπομπὴ «Ἐνώπιος ἐνωπίῳ»), ὁ μητσοτακικὸς Mr Bean ἐπανέλαβε τὸ ποιηματάκι ποὺ τοῦ ἔμαθαν οἱ σοφιστές-προπονητές του (τὸ εἶχε ξεφουρνίσει γιὰ πρώτη φορὰ τὴν 1η Δεκεμβρίου στὸ κΥνοβούλιο, ὅταν γινόταν ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἐπίμαχη [ν]τροπολογία περὶ τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ στοὺς πολῖτες ἡλικίας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν).
 
Ὅταν ὁ νεοταξίτης δημοσιογράφος τὸν ρώτησε ἂν τὸν ἀγχώνει ἡ ἐπιβολὴ τοῦ (πρόστυχου) προστίμου τῶν 100 € ποὺ θὰ πλήξει χαμηλοσυνταξιούχους, δεδομένου ὅτι εἶναι ὀδυνηρὸ γιὰ τὶς οἰκογένειές τους νὰ δίνουν μηνιαίως αὐτὸ τὸ ποσό, ὁ Mr Bean προσπάθησε νὰ θολώσει καὶ πάλι τὰ νερά, ἀξιοποιῶντας τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος καταγέλαστο σόφισμα. Ἡ ξεδιάντροπη ἀπάντησή του ἦταν ἡ ἑξῆς:
 
«Ναί, ἀλλὰ ὑπάρχει ἡ ἐπιλογή του νὰ κάνεις τὸ σωστό. Αὐτὸ ποὺ ἔχουν κάνει 9 στοὺς 10 συμπολῖτες μας ἄνω τῶν 60. Δ ὲ ν εἶναι ὑ π  χ ρ ε ω τ ι κ ὸ τὸ πρόστιμο ξέρετε. Ἐ μ β ο λ ι ὰ ζ ε σ α ι καὶ δ ὲ ν πληρώνεις πρόστιμο. Θὰ ἦταν πάρα πολὺ ἄδικο γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔσπευσαν καὶ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο - μὲ δυσκολία; μὲ καχυποψία; Ἔκαναν ὅμως τὸ ἐμβόλιο καὶ διαπίστωσαν ὅτι τὸ ἐμβόλιο εἶναι ἀσφαλὲς καὶ εἶμαι σίγουρος ὅτι σήμερα αἰσθάνονται διπλᾶ ἀνακουφισμένοι: Ἀνακουφισμένοι, γιατί προστατεύθηκαν καὶ ἀνακουφισμένοι, γιατί δὲν θὰ χρειαστεῖ νὰ πληρώσουν αὐτὸ τὸ πρόστιμο, τὸ ὁποῖο ναί, δὲν εἶναι καθόλου ἀμελητέο, ἀλλὰ δ ὲ ν νοεῖται ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό τ η τ α χωρὶς κ ὺ ρ ω σ η».
 
Ὅποιος ὅμως γνωρίζει στοιχειώδη νομικά, ἀντιλαμβάνεται πόσο πολὺ ἐμπαίζεται ὁ ἁπλὸς πολίτης μέσῳ αὐτοῦ τοῦ σοφίσματος. Ἄν ὁ συλλογισμὸς ἦταν ὀρθός, τότε κάθε λ η σ τ ὴ ς ποὺ ἀπειλεῖ ἕναν περαστικὸ μὲ τὴ φράση «τὰ λεφτά σου ἢ τὴ ζωή σου!» θὰ ἐνθυλάκωνε με τὶς ε ὐ λ ο γ ὶ ε ς τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου καὶ τῆς ἔννομης τάξης τὰ ξένα χρήματα, ἀφοῦ αὐτὰ θὰ τὰ εἶχε δώσει ὁ ἀπειληθεὶς μὲ τὴ θ ὲ λ η σ ή του καὶ ὄχι ἐξαναγκαστικά!
 
Τὸ κρίσιμο φυσικὰ δὲν εἶναι ἂν ὁ ἀπειλούμενος ἔχει τὴν ἐναλλακτικὴ δυνατότητα νὰ δώσει σὲ ἕναν ξένο τὰ χρήματά του, προκειμένου νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὸ κακὸ μὲ τὸ ὁποῖο ἀπειλεῖται, ἀλλὰ ἂν ὁ ἀπειλῶν ἔχει τὸ δ ι κ α ὶ ω μ α νὰ ἀξιώσει ἀπὸ τὸν ἀπειλούμενο νὰ τελέσει, νὰ ἀνεχθεῖ ἢ νὰ παραλείψει τὴν ἐπίμαχη ἐνέργεια.
 
Ὅταν τέτοιο δικαίωμα δ ὲ ν ὑφίσταται, ἡ ἐναλλακτικὴ δυνατότητα τῆς συμμόρφωσης τοῦ ἀπειλουμένου, ἡ ὁποία εἶναι ἀ θ ὲ μ ι τ ο δημιούργημα τοῦ δράστη, στερεῖται νομικοῦ ἀντικρίσματος, ὁπότε ἡ ἱκανοποίηση τῆς ἀξίωσης τοῦ ἀπειλοῦντος εἶναι προϊὸν ἐ ξ α ν α γ κ α σ μ ο ῦ.
 
Ποιός σκακιστὴς θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει πειστικὰ ὅτι, κάνοντας τὴ μοναδικὴ κίνηση ποὺ τοῦ ἔχει ἀφήσει ὁ ἀντίπαλός του πρὶν ἀπὸ τὸ ρουά-ματ, μετέφερε μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή του τὸ πιόνι του στὸ συγκεκριμένο τετράγωνο;
 
Καὶ τώρα ξαναδιαβάστε τὴν ἀπάντηση τοῦ Mr Bean γιὰ νὰ κατανοήσετε πόσα κιλὰ ψευτιᾶς καὶ ὑποκρισίας χωρᾶνε μέσα στὸ διεστραμμένο κεφάλι του. Ἐνῶ στὴν ἀρχὴ εἶπε ὅτι «δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ πρόστιμο, ξέρετε», μετὰ ἀπὸ λίγα δευτερόλεπτα παραδέχθηκε ὅτι «δὲν νοεῖται ὑποχρεωτικότητα χωρὶς κύρωση»!
 
Τέτοιον πρωθυπουργὸ διαθέτει ἡ Ἑλλάδα σὲ μιὰ τόσο δύσκολη ἐποχή. Νὰ τὸν χαιρόμαστε! (Φυσικὰ τὰ ἴδια, ἴσως καὶ χειρότερα, ἰσχύουν γιὰ ὅσους ἐποφθαλμιοῦν τὴν πρωθυπουργικὴ καρέκλα. Τσίπρηδες, Ἀνδρουλάκηδες καὶ ἡ λοιπὴ κομπανία εἶναι μιὰ μεγάλη οἰκογένεια μὲ ἴδιο ἐπώνυμο ἀλλὰ διαφορετικὰ χρώματα καὶ ὀνόματα).
 
Εἶναι προφανὲς ὅτι ἕνας πρωθυπουργός, πιστὸ ὁμοίωμα τοῦ Mr Bean, ἐξυπηρετεῖ ἄριστα τὸν σχεδιασμὸ τῆς Παγκόσμιας Δικτατορίας. Μιὰ ματιὰ καὶ στοὺς λοιποὺς πρωθυπουργοὺς καὶ προέδρους τῶν ἄλλων χωρῶν ἀρκεῖ γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ καταλάβουμε τὸ κοινὸ DNA τῶν μαριονετῶν ποὺ ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὸν ἀόρατο μαριονετίστα.
 
ΥΓ1: Ντροπὴ γιὰ τοὺς δικαστές, τοὺς εἰσαγγελεῖς, τοὺς πανεπιστημιακοὺς κ.λπ., πού, ἐνῶ βλέπουν πεντακάθαρα τὸν νομικὸ ἐμπαιγμὸ τῶν Ἑλλήνων, σιωποῦν ἔνοχα. Φυσικά, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀνεκδιήγητοι εἰδικοὶ τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, οἱ ὁποῖοι τοποθετοῦνται γραπτῶς ἢ προφορικῶς πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση μὲ τὸν Μαριονετάκη καὶ τοὺς λογογράφους του, ἀσκῶντας τὴν τέχνη τῆς νομικῆς σοφιστείας καί, ἑπομένως, παραπλανῶντας τοὺς ἀνυποψίαστους ἁπλοὺς πολῖτες.
 
ΥΓ2: Στὴν ἴδια συνέντευξη, ὁ μητσοτακικὸς Mr Bean πέταξε τὴν βόμβα σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ πῶς θὰ κυκλοφοροῦν ἐφεξῆς οἱ ἄνθρωποι. Εἶπε χαρακτηριστικὰ γεμᾶτος τσαχπινιά, ἔχοντας ἕνα μειδίαμα στὸ πρόσωπό του καὶ τονίζοντας μὲ πονηρὸ νόημα τὶς λέξεις του:
 
«Ἐπίσης πιστεύω ὅτι κάποιες συνήθειες τῆς πανδημίας θὰ μᾶς συνοδεύουνε γιὰ πάντα. Μοῦ φαίνεται ἀδιανόητο ὅτι κάποιος θὰ ξαναπάει στὸ νοσοκομεῖο χωρὶς νὰ φοράει μάσκα. Πιστεύω ὅτι καὶ τὸν ἑπόμενο χειμῶνα μέσα στὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, ὅπως γίνεται καὶ σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, πολλοὶ συμπολῖτες μας θὰ ἐπιλέξουν νὰ φορᾶνε μάσκα γιὰ νὰ προστατευθοῦν ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἁπλὸ κρύωμα. Ἡ μάσκα πιὰ μπῆκε στὴ ζωή μας  πιστεύω ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς θετικὲς παρακαταθῆκες ὡς πρὸς τὴ δημόσια ὑγεία γιὰ τὸ μέλλον. Θὰ ἔχουμε πάντα ἀναπνευστικὲς λοιμώξεις, δὲν πρόκειται νὰ ἐκλείψουν».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εὐτυχῶς ποὺ ἦρθε ὁ κορωνοϊός, γιὰ νὰ μᾶς βάλει στόν... ἴσιο, δηλ. τόν... κινεζικὸ δρόμο. Ἐπὶ τόσα χρόνια ποὺ κυκλοφορούσαμε μὲ ἐλεύθερο τὸ πρόσωπό μας ἤμασταν ὑποψήφιοι αὐτόχειρες καὶ δυνάμει μακελλάρηδες. Αἰδὼς Ἀργεῖοι!
«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

  1. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς να ξεσκεπαζετε την κουστουμαρισμενη ξετσιπωσια, που καλύπτει ωσάν τους λουδοβικους τη βρωμιά του σώματος, του κουτοπονηρου αγυρτικου πνεύματος, της σηψαιμικης, ασυνείδητα συναισθητης ψυχής!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή